Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget STATISTIK II ved merkonomkursus


TIMETAL

30 timer

FORMÅL

Formålet med Statistik II er - i fortsættelse af Statistik I - at give eleverne praktisk anvendelig viden om statistisk inferens, herunder intervalestimation og testteori.

Faget skal sætte eleverne i stand til at udføre usikkerhedsberegninger og tests på grundlag af stikprøver fra populationer, som kan beskrives ved normal- og binomialfordelingerne og hermed beslægtede fordelinger.

Faget skal endvidere indeholde en videre indførelse i den grundlæggende kombinatorik og sandsynlighedsregning samt en gennemgang af den simple lineære regressionsanalyse med to variable.

Under gennemgangen af teorien er det ikke alene målet at sætte eleverne i stand til at vælge og anvende den korrekte statistiske metode ved løsningen af et foreliggende problem, men i lige så høj grad at sætte eleverne i stand til at foretage en korrekt fortolkning af den statistiske analyses numeriske resultater.

 

 INDHOLD OG OMFANG                  Vejledende time 

 r 

 1. Sandsynlighedsregning og kombinatorik          4 

 2. Normalfordelingen og afledte fordelinger         2 

 3. Binomialfordelingen og approximerende fordelinger    2 

 4. Intervalestimation                    6 

 5. Statistiske tests                    6 

 6. Regressionsanalysen                   4 

 7. Gennemgang af praktiske erhvervsorienterede 

  eksempler på anvendelsen af de gennemgåede metoder    6 

                              --------- 

                        I alt    30 timer 

                              --------- 

INDLÆRINGSDYBDE

A. Eleverne har fået forklaret teoretiske emner gennem en bred orientering og har opnået kendskab til de pågældende emner.

B. Eleverne har fået indlært teoretisk viden gennem lektioner og selvstændigt arbejde med stoffet og har opnået forståelse af og kendskab til de pågældende emner.

C. Eleverne har gennem lektioner og selvstændigt arbejde med stoffet opnået en god forståelse og dybere kendskab til de pågældende emner og kan anvende dette i afvigende kombinationer.

 

 1. Sandsynlighedsregning og kombinatorik      A     4 

 1.1 Repetition af grundbegreber 

 1.2 Videregående kombinatorik 

 1.3 Videregående sandsynlighedsregning 

 2. Normalfordelingen og afledte fordelinger     B     2 

 2.1 Repetition af normalfordelingen 

 2.2. t-fordelingen 

 2.3.Khi-i-andenfordelingen 

 2.4. F-fordelingen 

 3. Binomialfordelingen og approximerende      B     2 

  fordelinger 

 3.1. Repetition af binomialfordelingen 

 3.2. Middelværdi og varians i binomialfordelingen 

 3.3 Normalfordelingsapproximation 

 3.4. Poissonfordelingsapproximation 

 4. Intervalestimation                C     6 

 4.1. Konfidensgrænser for en middelværdi 

 4.2. Konfidensgrænser for differencen 

  mellem to middelværdier 

 4.3. Konfidensgrænser for en varians 

 4.4. Konfidensgrænser for forholdet 

  mellem to varianser 

 4.5. Konfidensgrænser for en sandsynlighed 

 4.6. Konfidensgrænser for differencen 

   mellem to sandsynligheder 

 5. Statistiske tests                C     6 

 5.1. Testteoriens generelle principper 

 5.2. Test på en middelværdi 

 5.3. Test på differencen mellem to middelværdier 

 5.4. Test på en varians 

 5.5. Test på forholdet mellem to varianser 

 5.6. Test på en sandsynlighed 

 5.7. Test på differencen mellem to sandsynligheder 

 6. Regressionsanalysen 

 6.1. Den lineære model               B     4 

 6.2. Korrelationskoefficienten 

 6.3. Test på korrelationskoefficienten 

 6.4. Estimation af parametre i den lineære model 

 6.5. Konfidensgrænser og test på parametre 

 7. Gennemgang af praktiske erhvervsorienterede   C     6 

  eksempler på anvendelsen af de gennemgåede 

  metoder 

                               -------- 

                           i alt  30 timer 

HJEMMEOPGAVER

Der stilles 8 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamensopgavesæt.

EKSAMEN

En 4-timers skriftlig prøve. Prøven består af mindst 2 af hinanden uafhængige opgaver.

H. Metzon

underv.insp.

Officielle noter

Ingen