Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget TRANSPORT II på merkonomkursus


Faget er opdelt i 2 afsnit hver af 30 timer:

Del A: Virksomhedens trsnsport- og lageropgaver Del B: Ledelse af transport- og lagerfunktioner

således at det samlede timeantal er 60.

 

 Del A: Virksomhedens transport- og lageropgaver 

 ----------------------------------------------- 

 Timetal: 30 timer 

 Formål: 

 ------- 

 - at bibringe kursusdeltagerne en viden om transport- og 

  lageropgavernes karakter i handels- og produktionsvirksomheder 

  indenfor forskellige brancher og virksomhedstyper. 

 - at indøve analysemetoder til opgørelse af virksomhedernes 

  transport- og lagerbehov. 

 - at indlære metoder til opgørelse og analyse af metoder til 

  opgørelse af omkostningerne ved gennemførelse af materialestrømme, 

  transport og lagring. 

 Indhold og omfang 

 ----------------- 

                              Vejledende 

                              timetal 

 1. Logistik                         6 

 2. Analyser af transport- og lagringbehov          10 

 3. Planlægning af den enkelte transportopgave        6 

 4. Omkostninger ved gennemførelse af materialestrømme    8 

                            ------------- 

                            Ialt 30 timer 

                            ------------- 

 Undervisningen sigter mod at give deltagere med baggrund i såvel 

  transportvirksomheder som produktions- og handelsvirksomheder en 

  forståelse for arten og omfanget af transport- og lageropgaverne i 

  virksomheder af forskellig type. I fortsættelse heraf indøves 

  metoder til analyse af transport- og lagerbehov. Udfra en 

  indlæring af en systematik for planlægning af gennemførelsen af 

  den enkelte transportopgave behandles spørgsmålet om kalkulation 

  af omkostningerne ved gennemførelse af materialestrømmene dvs. 

  omkostninger ved transport og lagring. 

 Indlæringsdybde 

 --------------- 

 A. Deltagerne har fået forklaret teoretiske emner gennem en bred 

  orientering og har fået kendskab til de pågældende emner. 

 B. Deltagerne har fået indlært teoretisk viden gennem lektioner og 

  selvstændigt arbejde med stoffet og har opnået forståelse af og 

  kendskab til de pågældende emner. 

 C. Deltagerne har gennem lektioner og selvstændigt arbejde med 

  stoffet opnået god forståelse og dybere kendskab til de pågældende 

  emner og kan anvende stoffet i afvigende kombinationer. 

 Detaljeret indhold: 

 ------------------ 

                            Indlæringsdybde 

 1. Logistik 

 ----------- 

 1.1 Ideen i logistik                    A 

 1.2 Virksomhedernes fysiske opbygning           A 

 1.3 Transport, lagring og materialestyring 

  i forskellige brancher og virksomhedstyper       A 

 1.4 Transport og lagring i virksomhedens 

  planlægning                       B 

 1.5 Transport- og lagerfunktionernes placering 

  i virksomhedernes organisation             C 

 1.5.1 Motiver til opretholdelse af transportfunktioner 

 1.5.2 Motiver til opretholdelse af lagre 

 1.5.3 Forskellige organisatoriske indplaceringer af 

  transport- og lagerfunktioner 

 1.6 Grundprincipper i materialestyringen          C 

 1.6.1 Principper for materialestyring 

 1.6.2 Prognoser 

 1.6.3 Lagerstyring 

 1.7 Transportvirksomhedernes organisation         C 

 2. Analyser af transport- og lagringsbehov         C 

 ------------------------------------------ 

 2.1 Egenskaber ved transport- og lagerservice       B 

 2.2 Transport- og lagringsbehov afledt af forsynings-, 

  produktions- og distributionsplaner           B 

 2.3 Analyser                        C 

 2.3.1 Godskarakteristika og -sammensætning 

 2.3.2 Udviklingen i godssammensætning 

 2.3.3 Geografiske sammensætning af godsvolumenet 

 2.3.4 ABC analyser 

 2.3.5 Hovedstrukturen i materiale- og varestrømme 

 2.3.6 analyser af håndteringsaktiviteter 

 2.3.7 Analyser af serviceniveau 

 2.3.8 Analyser af transportforløb 

 3. Afvikling af den enkelte transportopgave 

 ------------------------------------------- 

 3.1 Fragtforespørgslen og informationsbehovet       C 

 3.2 Transportforløbet                   C 

 3.3 Valg af transportform                 C 

 4. Omkostninger ved gennemførelse af materialestrømme 

 ----------------------------------------------------- 

 4.1 Logistikområdets økonomiske betydning for 

  virksomheden                      B 

 4.2 Omkostningsbestemmende faktorer            C 

 4.3 Kalkulation af den enkelte transportopgave       C 

 4.4 Kalkulation af lagringsomkostninger          C 

 Del B: Ledelse af transport- og lagerfunktioner 

 ----------------------------------------------- 

 Timetal: 30 timer 

 ------- 

 Formål: 

 ------ 

 - at give kursusdeltagerne en baggrund for at varetage den 

  driftsmæssige ledelse af transport- og lagerfunktioner. 

 - at give kursusdeltagerne praktiske færdigheder i anvendelse af 

  forskellige planlægnings- og beregningsmetoder egnet ved løsning 

  af de ledelsesmæssige opgaver i de nævnte funktioner. 

 - at give kursusdeltagerne en baggrund for at medvirke ved plan-og 

  budgetlægningen i virksomheden - gennem opbygning af en viden, om 

  hvorledes budgettering kan foretages for de nævnte funktioner. 

 - at give en indlæring af en systematisk opfølgning og kontrol af 

  såvel de enkelte transportopgaver som af de generelle planer og 

  budgetter. 

 Indhold og omfang 

 ----------------- 

                          Vejledende timetal 

 1. Ledelsesopgaver i forbindelse med transport 

  og lager                        2 

 2. Investeringer i materiel og anlæg            4 

 3. Placering og indretning af terminaler, 

  depoter og lagre                    4 

 4. Planlægning, langsigtet - kortsigtet          4 

 5. Budgettering                      4 

 6. Kontrol og opfølgning af transportafvikling 

  og budgetter                      2 

 7. Studiekredsopgave                   10 

                           ------------- 

                           Ialt 30 timer 

                           ------------- 

Undervisningen har som mål at give deltagerne en uddannelse, som gør dem egnede til at bestride job som ledere af transport- og lagerfunktioner i handels- og produktionsvirksomheder eller i transportvirksomheder, speditionsvirksomheder m.v.

Der gives en gennemgang af de ledelsesmæssige opgaver i de nævnte funktioner. Dernæst indlæres principperne for investeringskalkulation i forbindelse med opbygning eller ændringer af anlæg og sammensætningen i materiel. Der fortsættes med en gennemgang af nogle udvalgte principper for placering, opbygning og indretning af terminaler, lagre og depoter. Principperne for planlægning gennemgås og indøves - herunder ruteplanlægning og disponering i materiel og mandskab. Planerne videreføres i budgettering, som behandles i relation til virksomhedens øvrige økonomiske styring. Endelig behandles kontrol og opfølgning i forbindelse med nøgle- og styringstal.

Der lægges særlig vægt på, at deltagerne får en forståelse af metoderne, en indlæring i brugen af metoderne samt opbygning af en forståelse for transport- og lagerfunktionernes samspil med virksomhedens øvrige funktioner - eller kundernes respektive funktioner.

Kurset afsluttes med en studiekredsopgave, hvori der behandles emner med relation til de foregående punkter.

Indlæringsdybde

---------------

A. Deltagerne har fået forklaret teoretiske emner gennem en bred orientering og har fået kendskab til de pågældende emner.

B. Deltagerne har fået indlært teoretisk viden gennem lektioner og selvstændigt arbejde med stoffet og har opnået forståelse af og kendskab til de pågældende emner.

C. Deltagerne har gennem lektioner og selvstændigt arbejde med stoffet opnået god forståelse og dybere kendskab til de pågældende emner og kan anvende stoffet i afvigende kombinationer.

 

 Detaljeret indhold: 

 ------------------ 

                            Indlæringsdybde 

 1. Ledelsesopgaver i forbindelse med transport 

  og lager                        B 

 ---------------------------------------------- 

 1.1 Mål og strategier for transport- og lagerfunktioner 

 1.2 Samspillet mellem transport- og lagerfunktioner 

  og virksomhedens øvrige funktioner 

 1.3 Langsigtede og kortsigtede ledelsesopgaver 

  for transport- og lagerfunktioner 

 2. Investeringer i materiel og anlæg            C 

 ------------------------------------ 

 2.1 Investeringsbegrebet 

 2.2 Investeringsmotiver 

 2.3 Udskiftningskalkulen 

 2.4 Investeringskalkulationen 

 2.5 Leasing 

 3. Placering og indretning af terminaler, depoter 

  og lagre 

 ------------------------------------------------- 

 3.1 Betydningen af terminaler, lagre og depoter i 

  transportforløbet                    B 

 3.2 Metoder til bestemmelse af lagerplacering       C 

 3.2.1 Manuel metode til valg af lagerplacering 

 3.2.2 Lagerplacering ved netmetoden 

 3.2.3 Placering af flere lagre 

 3.3 Indretning af terminaler, lagre og depoter       B 

 3.3.1 Funktionskravene 

 3.3.2 Indretningsprincipper 

 3.3.3 Udstyr og materiel 

 3.3.4 Tilkørselsforhold 

 4. Planlægning, langsigtet - kortsigtet 

 --------------------------------------- 

 4.1 Langsigtet transport- og lagerplanlægning       B 

 4.2 Typer af planlægningsopgaver              B 

 4.2.1 Kørselsplanlægning 

 4.2.2 Disponering i mandskab og materiel 

  (herunder køre-hvile) 

 4.3 Planlægningsmetoder                  C 

 4.3.1 Planlægningens faser og hjælpemidler 

 4.3.2 Ruteplanlægningsmetoder, manuelle metode 

  og savingmetoden 

 4.3.3 Kapacitetsplanlægning herunder metoder 

  til tidsbestemmelse 

 4.3.4 Planer for indlagringen 

 5. Budgettering 

 --------------- 

 5.1 Budgettering af transportomkostninger         C 

 5.2 Budgettering af lageromkostninger           C 

 5.2.1 Omkostningstyper ved lagring og lagerdrift 

 5.2.2 Kapitalbinding i lagre 

 6. Kontrol og opfølgning af transportafviklingen 

  og budgetter                      B 

 ------------------------------------------------ 

6.1 Formålet med kontrol og opfølgning

6.2 Kontrol med afviklingen af de enkelte transportopgaver

6.3 Opfølgning af planer

6.4 Opfølgning af budgetter

6.5 Nøgletal til kontrolformål

Hjemmeopgaver

-------------

Til del A og B stilles i alt 12 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamensopgavesæt.

Eksamen

-------

Prøven i Transport II er skriftlig og varer 4 timer. Prøven består af mindst 2 af hinanden uafhængige opgaver.

Ikrafttrædelse m.v.

-------------------

Læreplanen har virkning fra den 1. august 1983. Samtidig ophæves lærerplan 49.01/12.76 for transportøkonomi.

P.d.v.

Arne Højsteen

udd.kons.

Officielle noter

Ingen