Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget virksomhedsstyring på kursus til handelsskolernes statskontrollerede specialkursus


FAG :

Læreplan for faget VIRKSOMHEDSSTYRING på kursus til handelsskolernes statskontrollere specialkursus.

TIMETAL :

120 timer.

FORMÅL :

Formålet med kurset er gennem en stærk deltagercentreret undervisning at give deltagerne

- færdighed i selvstændig, systematisk problembehandling, herunder beslutningstagen

- færdighed i mundtlig og skriftlig fremstilling

- færdighed i behandling af virksomhedens problemer på tværs af de funktionelle grænser

- indsigt i virksomhedens samspil med omverdenen.

 

 INDHOLD OG OMFANG :            Vejledende timetal 

 1. Introduktion                  16 

 2. Virksomhedens nuværende og 

  fremtidige situation              56 

 3. Hovedopgavearbejde               36 

 4. Specielle aktiviteter              12 

                          120 timer 

                      Vejledende timetal 

 1. Introduktion 

 Med henblik på fagets stærkt deltagercentrerede 

  undervisning behandles: 

 1.1. Præsentation af deltagere, lærer og fag    2 

 1.2. Kommunikationsprocessen med 

   hovedvægten på mundtlig kommunikation     4 

 1.3. Undervisningsmetoder og 

   undervisningstekniske hjælpemidler       2 

 1.4. Mødeteknik (mødeoplæg, diskussionsteknik 

   og mødereferat)                8 

 2. Virksomhedens nuværende og 

  fremtidige situation               56 

 Med henblik på at opøve deltagernes indsigt og 

  færdigheder i løsning af virksomhedens problemer 

  på tværs af de funktionelle grænser gennemføres 

  dette punkt som deltagercentreret undervisning 

  hovedsagelig på basis af udvalgte cases og oplæg 

  fra deltagerne baseret på problemstillinger fra 

  deres daglige arbejde. Gennemgangen kan suppleres 

  med teoretiske emner. 

 2.1. Virksomhedsanalyse 

   2.1.1. Virksomheden internt 

       - Markedsføring 

       - Produkter 

       - Produktion 

       - Indkøb 

       - Personale 

       - Økonomi 

       - Finansiering 

   2.1.2. Virksomhedens relationer til omverdenen 

 2.2. Problembehandling 

 2.3. Planlægningsprocessen 

 2.4. Implementering af planlægningsarbejdet 

 2.5. Forskellige beslutningsformer 

 2.6. Forskellige styreformer 

 2.7. Organisationstilpasning/ 

   -udvikling set i relation til valgt strategi 

 3. Hovedopgavearbejde 

 3.1. Principper for udarbejdelse 

   af større skriftlig redegørelse        4 

 3.2. Hovedopgaveemneforslag forelægges og drøftes  4 

 3.3. Individuel vejledning af deltagerne under 

   deres arbejde med udarbejdelsen 

   af hovedopgaven                8 

 3.4. Hovedopgaveemnerne behandles         20 

 Arbejdet med hovedopgaverne gennemføres i 

  øvrigt efter følgende regler: 

 1. 10 uger før de endelige hovedopgaveemner 

  udleveres til deltagerne, påbegyndes en 

  drøftelse mellem lærer og deltagere om 

  mulige hovedopgaveemner, som skal ligge 

  inden for de områder, der behandles i 

  læreplanens punkt 2. 

 2. Til hovedopgavens udarbejdelse gives 8 uger 

  regnet fra tidspunktet for udleveringen af 

  de endelige emner til afleveringsdagen . 

 3. Emnerne kan af hensyn til hovedopgavernes 

  behandling i undervisningen fordeles således, 

  at flere deltagere behandler samme emne individuelt. 

 4. Hovedopgaven vil afhængig af de behandlede 

  emner normalt have et omfang på 15-30 

  maskinskrevne sider, format A4 margen ca. 

  4 cm., linieafstand 1 1/2. Heri ikke medregnet 

  forside, indholdsfortegnelse, kildefortegnelse samt 

  bilagsmateriale. 

 5. Udgifterne ved hovedopgavens 

  mangfoldiggørelse afholdes af 

  den enkelte deltager. Der afleveres eet 

  eksemplar til hver deltager og 3 eksemplarer 

  til læreren. 

 6. Der beskikkes en censor, som sammen med læreren 

  efter de gældende regler fastsætter en karakter for 

  hver hovedopgave. Læreren må først meddele den 

  endelige karakter til deltagerne, når der foreligger 

  en af både censor og lærer underskrevet karakterliste. 

 7. De under læreplanens punkt 3.1.3.4. nævnte 

  aktiviteter kan tidsmæssigt placeres i 

  undervisningsforløbet efter den enkelte lærers 

  valg, jfr. dog ovenfor under 1. og 2. 

 4. Specielle aktiviteter 

 F. eks. gæsteforedrag 

     virksomhedsbesøg 

     debat om aktuelle emner          12 

                          120 timer 

HJEMMEOPGAVER

Der stilles indtil 6 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamensopgavesæt ved en 4-timers prøve.

HOVEDOPGAVE

Såfremt den for hovedopgaven opnåede karakter er 6 eller derover, udstedes et sædvanligt eksamensbevis med teksten: »Virksomhedsstyring, hovedopgave« efterfulgt af karakteren.

SÆRLIGE ADGANGSBETINGELSER

Bestået en af handelsskolernes statskontrollerede specialkursus' samlede uddannelser eller anden uddannelse på tilsvarende niveau.

PRIVATISTER

Der er ikke privatistadgang til faget.

IKRAFTTRÆDEN

1. august 1980.

Officielle noter

Ingen