Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget TRANSPORT I på merkonomkursus


Faget er opdelt i 2 afsnit hver af 30 timer:

Del A: KØB OG SALG AF TRANSPORT

Del B: TRANSPORTTEKNIK

således at det samlede timeantal er 60.

Del A: Køb og salg af transport

Timetal: 30 timer

Formål:

- at bibringe kursusdeltagerne et kendskab til markedsforholdene omkring udbud og efterspørgsel af transportydelser og tilgrænsende service.

- at opøve kursusdeltagerne til selvstændigt at kunne identificere økonomiske problemstillinger i forbindelse med køb og salg af transportydelser og tilgrænsende service.

- at opøve kursusdeltagerne til at kunne analysere og vurdere enkle økonomiske problemstillinger i forbindelse med prisfastsættelse eller indkøb af transportydelser samt at kunne vurdere konsekvenser af forskellige takstformer.

 

 Indhold og omfang 

             Vejledende timetal 

 1. Introduktion, handel med transport            2 

 2. Efterspørgsel efter transport              4 

 3. Udbuddet af transport                  6 

 4. Transportmarkedet, takstsystemer og prisdannelse     6 

 5. Analyser af takster og priser              6 

 6. Handelsaftalens indgåelse og betalingsformidling     6 

                            ------------- 

                            ialt 30 timer 

Undervisningen sigter mod at give et overblik over markedet for transportydelser, samt at bibringe deltagerne en viden om prismekanismerne på transportmarkedet. I fortsættelse heraf søges en udvikling af deltagernes evner til at analysere og vurdere konsekvenserne af forskellige takstformer.

Indlæringsdybde

A. Deltagerne har fået forklaret teoretiske emner gennem en bred orientering og har fået kendskab til de pågældende emner.

B. Deltagerne har fået indlært teoretisk viden gennem lektioner og selvstændigt arbejde med stoffet og har opnået forståelse af og kendskab til de pågældende emner.

C. Deltagerne har gennem lektioner og selvstændigt arbejde med stoffet opnået god forståelse og dybere kendskab til de pågældende emner og kan anvende stoffet i afvigende kombinationer.

 

 Detaljeret indhold: 

                            Indlæringsdybde 

 1. Introduktion                      A 

 Handel med varer samt transport og tilgrænsende ydelser. 

 2. Efterspørgsel efter transport              B 

 2.1 Efterspørgerne efter transportydelser 

 2.2 Bulkmarkedet, nationalt - internationalt 

 2.3 Stykgodsmarkedet, nationalt - internationalt 

 2.4 Pakkemarkedet 

 2.5 Markedet for særlige ydelser 

 3. Udbuddet af transport                  B 

 3.1 Transportformernes udvikling 

 3.2 De transportudbydende virksomheder 

 3.3 Konkurrenceformer 

 3.3.1 Mellem transportformerne 

 3.3.2 Indenfor de enkelte transportformer 

 3.4 De transportstøttende virksomheder og organisationer 

 3.4.1 Speditører                   Indlæringsdybde 

 3.4.2 Stevedorvirksomheder 

 3.4.3 Skibsmæglere 

 3.4.4 Klareringsmægleren 

 3.4.5 Skibsbefragteren 

 3.4.6 Agenturer 

 3.4.7 Organisationer 

 3.4.8 Internationalt samarbejde om transport 

 4. Transportmarkedet, takstsystemer og prisdannelse    C 

 4.1 Transportmarkedet og takstsystemer 

 4.1.1 Markedsmekanismerne på transportmarkedet 

 4.1.2 Generelt om takstsystemer 

 4.2 Transportørernes prispolitik og takstsystemer 

 4.2.1 Jernbanerne 

 4.2.2 Rederierne 

 4.2.3 Fragtmænd og vognmænd 

 4.2.4 Luftfartselskaberne 

 4.2.5 Andre transportudførende virksomheder 

 4.2.6 Priser for tilgrænsende service 

 4.3 Offentlige reguleringer af takster 

 5. Analyser af takster og priser              C 

 5.1 Principperne i analyser af takstsystemer 

 5.2 Udvalgte eksempler på analyser af takstsystemer 

 6. Handelsaftalens indgåelse og betalingsformidling    C 

 6.1 Leveringsbetingelser 

 6.1.1 Leveringsklausuler 

 6.1.2 INCOTERMS 

 6.2 Betalingsbetingelser og -formidling 

 6.2.1 Betalingsbetingelser 

 6.2.2 Checks og overførsler 

 6.2.3 Inkasso 

 6.2.4 Rembours 

 6.2.5 Eksportkreditordningen 

 6.3 Transportforsikringer 

 6.3.1 Typer af forsikringer 

 6.3.2 Forsikringsaftalens indgåelse 

 Del B: Transportteknik 

 Timetal: 30 timer 

 Formål: 

 - at give kursusdeltagerne indsigt i de forhold vedrørende 

  transportmidlernes tekniske indretning, der er bestemmende for 

  løsningen af almindeligt forekommende transportopgaver. 

 - at give en indlæring af foreliggende normer og retningslinier 

  vedrørende emballager, containere, godsarter m.v. ved transport 

  med de forskellige transportformer. 

 - at bibringe deltagerne en viden om transportformernes 

  serviceegenskaber, herunder en indøvelse i den tidsmæssige 

  planlægning af et transportforløb. 

 - at give deltagerne en viden om de administrative aktiviteter i 

  forbindelse med afviklingen af internationale transportforløb - 

  herunder fortoldning m.v. 

 Indhold og omfang 

                          Vejledende timetal 

 1. Transportmidlernes tekniske indretning         10 

 2. Emballager, containere og godskarakteristika       6 

 3. Transportformernes serviceegenskaber           6 

 4. De administrative aktiviteter ved transport 

  over landegrænser                    8 

                            ------------- 

                            ialt 30 timer 

 Undervisningen sigter mod at give deltagerne en grundlæggende viden 

  om transportmidlernes tekniske formåen - betinget af deres 

  indretning og driftsmæssige forhold. I forlængelse heraf gennemgås 

  restriktioner på godsarter, emballager, containere m.v. Udfra 

  gennemgangen af transportformernes serviceegenskaber skal 

  deltagerne kunne vurdere behovet for indkøb af tillægsydelser fra 

  transportvirksomhederne, samt vurdere tilbud fra forskellige 

  transportører. Endelig skal deltagerne udfra gennemgangen af de 

  administrative aktiviteter selvstændigt kunne planlægge 

  afviklingen af »papirarbejdet« ved konkrete transportopgaver. 

 Indlæringsdybde 

 A. Deltagerne har fået forklaret teoretiske emner gennem en bred 

  orientering og har fået kendskab til de pågældende emner. 

 B. Deltagerne har fået indlært teoretisk viden gennem lektioner og 

  selvstændigt arbejde med stoffet og har opnået forståelse af og 

  kendskab til de pågældende emner. 

 C. Deltagerne har gennem lektioner og selvstændigt arbejde med 

  stoffet opnået god forståelse og dybere kendskab til de pågældende 

  emner og kan anvende stoffet i afvigende kombinationer. 

 Detaljeret indhold: 

                           Indlæringsdybde 

 1. Transportmidlernes tekniske indretning         B 

 1.1 Skibstransportens materiel, udstyr og anlæg 

 1.1.1 Skibsruter og havne 

 1.1.2 Skibstyperne og udrustning 

 1.1.3 Specielle transportsystemer 

 1.1.4 Ladningsarterne og deres karakteristika 

 1.1.5 International skibstransport 

 1.2 Jernbanernes materiel, udstyr og anlæg 

 1.2.1 Jernbanenettets struktur 

 1.2.2 Materiel og udrustning 

 1.2.3 DSB's godstransportsystemer 

 1.2.4 Stykgods og banepakker 

 1.2.5 International jernbanetransport 

 1.3 Biltransport: Materiel, udstyr og anlæg 

 1.3.1 Biltransportruter, vognmands- og firmakørsel 

 1.3.2 Biltyperne og deres udrustning 

 1.3.3 Specielle transportsystemer 

 1.3.4 Godsarternes opdeling og håndtering 

 1.3.5 International biltransport 

 1.4 Flytransport: Materiel, udstyr og anlæg 

 1.4.1 Flyruter, chartertrafik og lufthavne 

 1.4.2 Flytyperne og deres udrustning 

 1.4.3 Specielle tekniske forhold ved flytransport 

 1.4.4 International flytransport 

 1.5 Andre transportudførende virksomheder 

 1.5.1 Postvæsenet 

 1.5.2 Pakkedistributionsvirksomheder 

 1.5.3 Budcentraler 

 1.5.4 Speditionsvirksomheder. 

 2. Emballager, containere og godskarakteristika      C 

 2.1 Godskarakteristika (herunder farligt gods) 

 2.2 Krav til emballering, transportemballage 

 2.3 Paller og containere 

 2.4 Håndtering 

 3. Transportformernes serviceegenskaber          C 

 3.1 Egenskaber ved transport- og lagerservice 

 3.2 Sammenligninger af transportformernes service 

 4. De administrative aktiviteter ved transport over 

  landegrænser 

 4.1 Transportdokumenter 

 4.2 Forsikringer 

 4.3 Godsregistrering og fortoldning 

 4.4 Spedition 

 4.5 Køretilladelser 

Hjemmeopgaver.

Til del A og B stilles i alt 12 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamensopgavesæt.

Eksamen.

Prøven i Transport I er skriftlig og varer 4 timer. Prøven består af mindst 2 af hinanden uafhængige opgaver.

Ikrafttrædelse m.v.

Læreplanen har virkning fra den 1. august 1983. Samtidig ophæves læreplan 12.01/04.76 for transportlære.

P.d.v.

Arne Højsteen

udd.kons.

Officielle noter

Ingen