Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget TRANSPORTJURA på merkonomkursus


Timetal: 60 timer

 

 ------- 

 Formål: 

 ------ 

 - at bibringe kursusdeltagerne et elementært kendskab til de 

  juridiske problemstillinger, der knytter sig til gennemførelse af 

  transportaktiviteter. 

 - at opøve kursusdeltagernes evner til selvstændigt at kunne 

  identificere juridiske problemstillinger i forbindelse med 

  transportaktiviteterne. 

 - at opøve kursusdeltagernes evner til at løse enkle juridiske 

  problemstillinger og at kunne argumentere udfra gældende love, 

  regler m.v. 

 Indhold og omfang 

 ----------------- 

                   Vejledende 

                   timetal 

 1. Introduktion, retssystemet     4 

 2. Fragtaftalen            16 

 3. reklamationsbehandling       24 

 4. Fragten               6 

 5. Forsikring             10 

                   ------------- 

                   Ialt 60 timer 

                   ------------- 

 Undervisningen sigter mod, at kursusdeltagerne efter en kort 

  introduktion til retssystemet, modtager en undervisning svarende 

  til de hovedproblemområder, som pkt. 2-5 er udtryk for. 

  Undervisningen skal således være problemorienteret og der lægges 

  vægt på, at deltagerne skal kunne vurdere og anvise løsninger til 

  enkle juridiske problemstillinger. Problemstillingerne for de 

  forskellige transportarter behandles parallelt under de enkelte 

  punkter, således at forskelle og ligheder i de juridiske forhold 

  kommer til at fremtræde. 

 Indlærlingsdybde 

 ---------------- 

 A. Deltagerne har fået forklaret teoretiske emner gennem en bred 

  orientering og har fået kendskab til de pågældende emner. 

 B. Deltagerne har fået indlært teoretisk viden gennem lektioner og 

  selvstændigt arbejde med stoffet og har opnået forståelse af og 

  kendskab til de pågældende emner. 

 C. Deltagerne har gennem lektioner og selvstændigt arbejde med 

  stoffet opnået god forståelse og dybere kendskab til de pågældende 

  emner og kan anvende stoffet i afvigende kombinationer. 

 Detaljeret indhold: 

 ------------------ 

                      Indlæringsdybde 

 1. Retssystemet                 B 

 --------------- 

 2. Fragtaftalen 

 --------------- 

  2.1 Indgåelsen                C 

    2.1.1 Fragtaftalens parter 

    2.1.2 betingelser for indgåelse 

    2.1.3 Fragtaftalens fortolkning 

  2.2 Fragtdokumentets funktioner        C 

    2.2.1 Bevisvirkning 

    2.2.2 Rådighedsvirkning 

    2.2.3 Legitimationsvirkning 

    2.2.4 Omsætningsvirkning 

  2.3 De enkelte dokumenttyper         B 

    2.3.1 Certepartiet 

    2.3.2 Konnossementet 

    2.3.3 CMR-fragtbrevet 

    2.3.4 CIM-fragtbrevet 

    2.3.5 Way-bills 

    2.3.6 Reciepts 

    2.3.7 Booking Note 

    2.3.8 FIATA-dokumenter 

    2.3.9 Dokumenter vedr. successive transporter 

  2.4 Fragtdokumentets anvendelse        C 

 3. Reklamationsbehandling 

 ------------------------- 

  3.1 Den reklamationsberettigede        C 

    3.1.1 Transportklausul ikke aftalt 

    3.1.2 Transportklausul aftalt 

  3.2 Mod transportøren             C 

    3.2.1 Transportskader 

       - formelle betingelser: 

        Reklamationsfrister 

        Forældelsesfrister 

       - materielle betingelser 

        Ansvarsgrundlag/ansvarsfrihedsgrundlag 

        Ansvarsbegrænsninger 

     3.2.2 Oplysningsskader 

     3.2.3 Udleveringsskader 

     3.2.4 Befordringsskader 

     3.2.5 Efterkravsskader 

     3.2.6 Skade ved transport af farligt gods 

     3.2.7 Skade opstået i forbindelse med farligt gods 

  3.3 Mod speditøren              C 

    3.3.1 Formelle betingelser 

    3.3.2 Materielle betingelser 

  3.4 Mod stevedoren              C 

    3.4.1 Formelle betingelser 

    3.4.1 Materielle betingelser 

  3.5 Mod skibsmægleren             C 

  3.6 Mod IATA-agenten             C 

  3.7 Mod trediemand              B 

 4. Fragten 

 ---------- 

  4.1 Hvem hæfter for fragten?         C 

  4.2 Sikringsmuligheder            B 

    4.2.1 De alm. sikringsformer 

    4.2.2 De specielle sikringsformer 

 5. Forsikring 

 -------------- 

 5.1 Forsikringsformerne             C 

 5.2 Vareforsikring                C 

   5.2.1 Hvilke interesser er sikret? 

   5.2.2 hvem dækker forsikringen? 

   5.2.3 Tegning af forsikring 

   5.2.4 hvem skal tegne forsikring? 

   5.2.5 Forsikringssummens beregning 

 5.3 Ansvarsforsikring              C 

   5.3.1 Transportørens ansvar 

   5.3.2 Speditørens ansvar 

   5.3.3 Andre ansvarsforsikringer 

Hjemmeopgaver

-------------

Der stilles 12 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamensopgavesæt.

Eksamen

-------

Prøven er skriftlig og varer 4 timer. Prøven består af mindst 2 af hinanden uafhængige opgaver.

Ikrafttrædelse m.v.

-------------------

Læreplanen har virkning fra den 1. august 1983. Samtidig ophæves læreplan 48.01/12.76 for transportjura.

P.d.v.

Arne Højsten

udd.kons.

Officielle noter

Ingen