Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1024 af 15. december 1993 om tinglysning i tingbogen, som ændret senest ved bekendtgørelse nr. 972 af 7. december 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 2, ændres ordene »retsafgift, stempelafgift« til: »afgift«.

2. I § 12, stk. 2, nr. 1, ændres ordene »Retsafgift og stempelafgift« til: »Afgift«.

3. I bilag 1, 3 og 4 ændres ordene »Stempel« til: »Afgift«.

4. I bilag 2 ændres »Stempel- og retsafgift« til: »Afgift«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. februar 2000.

§ 3

Ved oprettelse af pantebreve inden den 31. december 2000 kan de hidtil anvendte pantebrevsblanketter benyttes, såfremt der i rubrikken »Retsafgift« eller »Stempelafgift« anføres den afgift, der i stedet for disse afgifter skal betales i henhold til lov nr. 382 af 2. juni 1999 om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder mv.

Justitsministeriet, den 8. februar 2000

Frank Jensen

/Lars Hjortnæs