Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget statistik I ved merkonomkursus


TIMETAL

30 timer.

FORMÅL

Formålet med statistik I er at give eleverne en praktisk anvendelig erhvervsorienteret indføring i den elementære statistik. Faget skal sætte eleverne i stand til at generalisere fra stikprøver til populationer i de i praksis oftest forekommende situationer (markedsanalyse, prognosticering, proces- og varekontrol m.v.). Herunder er det målet, at sætte eleverne i stand til at anvende en række metoder til beregning af usikkerheder på grundlag af stikprøver. Hovedvægten lægges på en gennemgang af den grundlæggende sandsynlighedsregning videreført med en til praktiske formål tilstrækkelig indføring i binomialfordelingen og normalfordelingen.

INDLÆRINGSDYBDE

A . Eleverne har fået forklaret teoretiske emner gennem en bred orientering og har opnået kendskab til de pågældende emner.

B . Eleverne har fået indlært teoretisk viden gennem lektioner og selvstændigt arbejde med stoffet og har opnået forståelse af og kendskab til de pågældende emner.

C . Eleverne har gennem lektioner og selvstændigt arbejde med stoffet opnået god forståelse og dybere kendskab til de pågældende emner og kan anvende dette i afvigende kombinationer.

VEJLEDENDE UNDERVISNINGSTIMETAL

Klassificering af indlæringsdybde og indlæringsformål vil være efterfulgt af en talværdi, der angiver det vejledende undervisningstimetal.

PÆDAGOGISKE METODER

Begreberne behandles under hensyn til deres indbyrdes betydning samt til deres betydning for de øvrige funktioner i virksomheden.

Relevante praktiske eksempler på anvendelsen af den gennemgåede teori bør udgøre en væsentlig del af kurset.

INDHOLD OG OMFANG

1. Indledning

1.1 Sondringen mellem deskrip- A 2 tiv og matematisk statistik

1.2 Generelt om faserne i den B statistiske analyse:

- Problemerkendelse

- Målsætningsformulering

- Problemformulering

- Dataindsamling

- Valg af analysemetode

- Analyse

- Fortolkning

- Konklusion

- Beslutning

- Gennemførelse

1.3 Statistikkens anvendelsesmu- A ligheder, primært generalisering på grundlag af stikprøver:

- Markedsanalyse

- Prognosticering

- Proces- og varekontrol

- Frekvensstudier

- Driftsøkonomi

- Nationaløkonomi

- Samfundsbeskrivelse

- Forsøgsplanlægning

- Simulation

- Lægevidenskab

- Forskning i almindelighed

2. Statistikkens grundlag

2.1 Definition af begreberne til- B 1/2 fældighed, relativ hyppighed og sandsynlighed. Herunder demonstration af »»De store tals lov«» ved hjælp af et eksperiment

2.2 Elementær kombinatorik (permu- C 1 1/2 tationer)

2.3 Elementær sandsynlighedsreg- C 2 ning Herunder kort omtale af mængdelærens grundbegreber (fællesmængder, foreningsmængder, komplementærmængder og delmængder):

- Komplementærreglen

- Enten-eller-reglen

- Både-og-reglen (for ubetingede og betingede sandsynligheder)

2.4 Populationsbegrebet B 1

2.5 Stikprøveteori, herunder de- B 1 finition af:

- Tilfældig stikprøve

- Repræsentativ stikprøve

- Tilfældig (stokastisk) variabel

- Endvidere klarlægning af forskellen mellem totalundersøgelse og stikprøveundersøgelse - 6

3. Sandsynlighedsfordelinger

3.1 Generelt om sandsynligheds- A 1 fordelinger

3.2 Metoder og udtryksformer til formulering af sandsynlighedsfordelinger, herunder klarlægning af forskellen mellem kontinuerte og diskrete stokastiske variable

3.3 Binomialfordelingen: C 5

- Udledning

- Forudsætninger

- Anvendelsesområder

- Beregning af sandsynligheder i binomialfordelingen ved anvendelse af tabel

- Beregning af konfidensgrænser for sandsynlighedsparametren i en binomialfordeling

- Gennemgang af praktiske erhvervsorienterede eksempler

3.4 Normalfordelingen: C 5

- Forudsætninger

- Anvendelsesområder

- Beregning af sandsynligheder i normalfordelingen ved anvendelse af tabel over standardnormalfordelingen

- Beregning af konfidensgrænser for middelværdien i en normalfordeling

- Normalfordelingen som en tilnærmelse til binomialfordelingen - 11

4. Indsamling og bearbejdning af data

4.1 Tabellariske fremstillinger og C 2 diagrammer

4.2 Beregning af: C 3

- Relativ hyppighed

- Kumuleret relativ hyppighed

- Gennemsnit

- Median

- Typetal

- Standardafvigelse

4.3 Anvendelse af sandsynligheds- C 1 papir, herunder kort omtale af andre fordelinger end normalfordelingen og binomialfordelingen - 6

5. Gennemgang af praktiske erhvervsori - C 5 enterede eksempler på anvendelse af 30 timer de gennemgåede metoder.

HJEMMEOPGAVER

Der stilles ca. 8 hjemmeopgaver, hver af et omfang som 1/2 eksamensopgave.

EKSAMEN

En 4-timers skriftlig prøve. Prøven består af mindst 2 af hinanden uafhængige opgaver.

METODER OG HJÆLPEMIDLER

Alle skriftlige hjælpemidler.

IKRAFTTRÆDELSE

Denne læreplan træder i kraft med virkning fra 1. august 1975.

Officielle noter

Ingen