Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget REVISIONSTEKNIK ved handelsskolernes statskontrollerede specialkursus


TIMETAL

60 timer

FORMÅL

Formålet med undervisningen i revisionsteknik er at give deltagerne et grundlæggende kendskab til grundprincipperne i revisionsteorien samt til gennemførelse af den praktiske revisionsopgave.

 

 INDHOLD OG OMFANG                 Vejledende timeta 

 l 

 1. Revisor og revisorerhvervet               4 

 2. Revisionsprincipper og revisionsprocessen        1 

 3. Forretningsgang og intern kontrol            4 

 4. Beskrivelsesmetoder                   2 

 5. Revisionsmetoder                    4 

 6. Revisionsplanlægning                  2 

 7. Revisionens udførelse 

   a. I årets løb                     11 

   b. Ved årsafslutningen                 17 

 8. Revisors rapportering om revisionens resultat      4 

 9. Revisors ansvar                     2 

 10. Særlige revisionsopgaver                1 

 11. Studiekredsarbejde                   8 

                             ---------- 

                              60 timer 

                             ---------- 

 1. Revisor og revisorerhvervet              4 

 1.1. Lov med tilhørende bekendtgørelser 

   om registrerede revisorer 

 1.2. Revisors arbejdsopgaver 

 1.3. Revisionsmæssige begreber og definitioner 

 2. Revisionsprincipper og revisionsprocessen       1 

 2.1. Transaktionsrevision 

 2.2. Systemanalytisk revision 

 2.3. Regnskabsanalytisk revision 

 3. Forretningsgang og intern kontrol           4 

 3.1. Generelle principper 

 3.2. Eksempler på forretningsgangsbeskrivelser 

   og vurdering af den interne kontrol 

 4. Beskrivelsesmetoder                  2 

 4.1. Verbalbeskrivelse 

 4.2. Spørgeskemaer 

 4.3. Diagrammering 

 5. Revisionsmetoder                    4 

 5.1. Observationer 

 5.2. Forespørgsler 

 5.3. Afstemninger 

 5.4. Bekræftelse 

 5.5. Analyser og sammenligninger 

 5.6. Sammenholdelse 

 5.7. Kilderevision 

 5.8. Kæderevision 

 5.9. Eftertælling og -regning 

 5.10. Scanning 

 5.11. Konferering 

 5.12. Gruppering 

 6. Revisionsplanlægning                  2 

 6.1. Formål med revisionsplanlægning 

 6.2. Anvendelse af revisionsplanlægning 

 7. Revisionens udførelse 

 a. I årets løb (områderevision)              11 

 7.1. Revisionens omfang 

 7.2. Varesalg 

 7.3. Varekøb 

 7.4. Arbejdsløn og gager 

 7.5. Beholdningseftersyn 

 7.6. Øvrige områder 

 7.7. Edb 

 b. Ved årsafslutningen                   17 

 7.6. Bogføring- og selskabslovenes regnskabs- 

   og revisionsbestemmelser 

 7.7. Revisionsmæssig behandling af 

   årsregnskabet som helhed 

 7.8. Revisionsmæssige undersøgelser af enkeltposter 

 7.8.1. Resultatopgørelsen 

    Resultatopgørelsen i hovedtræk 

 7.8.2. Aktiver 

 Likvide beholdninger 

 Veksler diskonterede veksler 

 Debitorer 

 Forudbetalte omkostninger m.v. 

 Igangværende arbejder 

 Beholdninger 

 Værdipapirer 

 Driftsmidler, skibe etc. 

 Ejendomme og installationer 

 Andre aktiver 

 7.8.3. Passiver 

 Kreditorer og accepter 

 Skyldige omkostninger m.v. 

 Prioritetsgæld og andre faste lån 

 Andre forpligtelser 

 7.8.4. Ubeskattede henlæggelser 

 7.8.5. Egenkapital 

 7.8.6. Specielle forhold 

 Koncernregnskaber 

 Særlige undersøgelser 

 7.8.7. Revisionens afslutning 

 8. Revisors rapportering om revisionens resultat     4 

 8.1. Revisionspåtegning og -beregning 

 8.2. Revisionsprotokol 

 8.3. Øvrige rapporteringsmuligheder 

 9. Revisors ansvar                    2 

 9.1. Strafferetlige ansvar 

 9.2. Civilretlige ansvar 

 9.3. Disciplinære ansvar 

 10. Særlige revisionsopgaver               1 

 10.1 Specielle virksomheder 

 10.2. Særlige erklæringer 

 11. Studiekredsarbejde                   8 

                             ------- 

                           i alt 60 

  -                           ------- 

HJEMMEOPGAVER

Der stilles endvidere 12 hjemmeopgaver, hver svarende til et halvt eksamensopgavesæt.

PRØVEN

Prøven er skriftlig og varer 4 timer.

Officielle noter

Ingen