Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget NATIONALØKONOMI I ved handelsskolernes statskontrollerede specialkursus


TIMETAL

60 timer

FORMÅL

Formålet med undervisningen i faget Nationaløkonomi I er at give eleverne en sådan forståelse af de vigtigste økonomiske sammenhænge, at de vil være i stand til kritisk og med udbytte at følge og vurdere vekselvirkningen mellem samfundets og virksomhedernes dispositioner.

INDHOLD OG OMFANG Vejledende timetal

1. Samfundsøkonomi: Begreber, mål og midler 4

2. Nationalregnskabet 4

3. Husholdningernes indkomsterhvervelse og - anvendelse 4

4. Virksomhedernes produktion, omkostninger og indtjening 4

5. Pris- og løndannelsen 8

6. Udenrigshandel og betalingsbalance 6

7. Indkomstdannelsen (multiplikator- og accellerationsvirkningerne) 10

8. Pengemængde og rente 4

9. Samlet produktion og indkomst 2

10. Økonomisk politik (samfundsøkonomiske midler) 12

11. Økonomiske konjukturer og konjukturpolitik 1

12. Økonomisk vækst og strukturpolitik 1 i alt 60

INDLÆRINGSDYBDE

A. Deltagerne har fået forklaret teoretiske emner gennem en bred orientering og har opnået kendskab til de pågældende emner.

B. Deltagerne har fået indlært teoretisk viden gennem lektioner og selvstændigt arbejde med stoffet og har opnået forståelse af og kendskab til de pågældende emner.

C. Deltagerne har gennem lektioner og selvstændigt arbejde med stoffet opnået god forståelse og dybere kendskab til de pågældende emner og kan anvende stoffet i afvigende kombinationer.

VEJLEDENDE UNDERVISNINGSTIMETAL

Klassificering af indlæringsdybde vil være efterfulgt af en talværdi, der angiver det vejledende undervisningstimetal.

1. Samfundsøkonomi: Begreber, mål og midler 4

1.1. Begrebet økonomi C

1.1.1. Husholdningens økonomi

1.1.2. Virksomhedens økonomi

1.1.3. Samfundets økonomi

1.1.4. Knapheden som økonomisk grundfænomen

1.2. De samfundsøkonomiske tal C

1.3. De samfundsøkonomiske midler C

1.4. Indledende oversigt over den økonomisk-politiske problemstilling i Danmark i det seneste årti (målopfyldelse og middelanvendelse) B

1.5. Oversigt over og motivering for fagets indhold B

2. Nationalregnskabet C 4

2.1. Tilgangen af varer og tjenester

2.2. Anvendelsen af varer og tjenester

2.3. Det økonomiske kredsløb

2.4. Kritik af nationalregnskabets begreber

3. Husholdningernes indkomsterhvervelse og anvendelse C 4

3.1. Indkomstarter og deres opgørelse

3.2. Anvendelsen af den disponible indkomst

3.2.1. Forbrug

3.2.2. Opsparing

4. Virksomhedernes produktion, omkostninger og indtjening B 4

4.1. Produktionsfaktorer og produktion

4.2. Omkostninger

4.3. Minimalomkostningskombinationen

5. Pris- og løndannelsen C 8

5.1. Markedsbegrebet og forskellige markedsformer

5.2. Prisdannelsen for varer og tjenester

5.2.1. Faldende afsætningskurve (monopol og monopolistisk konkurrence)

5.2.2. Vandret afsætningslære (fuldkommen konkurrence)

5.3. Prisdannelsen for produktionsfaktorer

5.3.1. Naturgivne produktionsfaktorer

5.3.2. Producerede produktionsfaktorer (realkapital)

5.3.2.1. Flydende realkapital

5.3.2.2. Fast realkapital

5.4. Løndannelsen

5.4.1. Udbud af og efterspørgsel efter arbejdskraft

5.4.2. Lønformer og løndannelse

5.5. Offentlige indgreb i pris- og løndannelse

6. Udenrigshandel og betalingsbalance C 6

6.1. Udenrigshandelens årsager

6.2. Betalingsbalance

6.2.1. Løbende poster

6.2.3. Kapitalposter

6.3. Kapitalbalancen

6.4. Danmarks internationale likviditet

7. Indkomstdannelsen (multiplikator- og accelerationsvirkningerne) 10

7.1. Indkomstdannelsen i et samfund uden offentlig sektor C

7.1.1. Lukket samfund

7.1.2. Åbent samfund

7.2. Indkomstdannelsen i et samfund med offentlig sektor B

8. Pengemængde og rente C 4

8.1. Pengebegreber

8.2. Pengeefterspørgsel

8.3. Rentedannelsen

8.4. Rentens betydning for indkomst dannelsen

9. Samlet produktion og indkomst C 2

9.1. Multiplikator-accelerations- og rentevirkningerne

9.2. De selvregulerende kræfter

10. Økonomisk politik (samfundsøkono- miske midler) C

10.1. Finanspolitik 4

10.1.1. Statsbudgettet og dets overskudsbegreber

10.1.2. Indtæfts- og udgiftsinstrumenter. Finanseffekten

10.1.3. Samspillet mellem de finans politiske indgreb og de selvregulerende kræfter (den automatiske budget reaktion)

10.1.4. Finanspolitikken og de sam fundsøkonomiske mål

10.2. Pengepolitik 2

10.2.1. Rentestyring

10.2.2. Styring af væksten i penge mængde og kreditgivning

10.2.3. Pengepolitikken og de samfundsøkonomiske mål

10.3. Valutapolitik 2

10.3.1. Valutakurser og valutasamarbejde

10.3.2. Valutakurspolitik

10.3.3. Valutapolitikken og de samfundsøkonomiske mål

10.4. Handelspolitik

10.4.1. Told og handelsrestriktioner

10.4.2. Internationalt samarbejde

10.4.3. Handelspolitikken og de samfundsøkonomiske mål

10.5. Indkomstpolitik 2

10.5.1. Indkomstpolitiske instrumenter

10.5.2. Indkomstpolitikken og de samfundsøkonomiske mål

11. Økonomiske konjukturer og konjukturpolitik B 1

12. Økonomisk vækst og strukturpolitik B 1

12.1. Vækstfaktorer

12.2. Strukturpolitik I alt 60 timer

HJEMMEOPGAVER

Der stilles i alt 12 hjemmeopgaver.

EKSAMEN

Prøven er skriftlig og af 4 timers varighed. Alle skriftlige hjælpemidler samt lommeregner er tilladt.

Officielle noter

Ingen