Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget MARKEDSFØRINGSJURA på kursus til handelsskolernes statskontrollerede specialkursus


TIMETAL

60 timer

FORMÅL

Formålet med faget markedsføringsjura er at give kursusdeltagerne et indgående kendskab til bestemmelserne i markedsføringsloven og en indføring i grundprincipperne i henholdsvis det internationale kodex for reklamepraksis, det internationale kodex for salgsfremmende foranstaltninger og det internationale kodex for markedsanalysepraksis.

Faget omfatter endvidere en gennemgang af lov om forbrugerklagenævn, herunder forbrugerklagenævnets kompetence m.v.

INDHOLD OG OMFANG

 

                             Vejl. timetal 

 1. Introduktion                       4 

 2. Markedsføringslovens almindelige bestemmelser      10 

 3. Markedsføringsforbud                   3 

 4. Erhvervshemmeligheder og tekniske tegninger       2 

 5. Mærkning og emballering                 2 

 6. Sagers indbringelse for Sø- og handelsretten 

  og forbrugerombudsmanden                 6 

 7. Straf og påtale                     2 

 8. Lov om forbrugerklagenævnet               12 

 9. Kodex for reklamepraksis                 4 

 10. Kodex for salgsfremmende foranstaltninger        4 

 11. Kodex for markedsanalysepraksis             4 

 12. Sammenfatning                      7 

                              -------- 

                        i alt    60 timer 

                              -------- 

INDLÆRINGSDYBDE

A. Deltagerne har fået forklaret teoretiske emner gennem en bred orientering og har opnået kendskab til de pågældende emner.

B. Deltagerne har fået indlært teoretisk viden gennem lektioner og selvstændigt arbejde med stoffet og har opnået forståelse af og kendskab til de pågældende emner.

C. Deltagerne har gennem lektioner og selvstændigt arbejde med stoffet opnået god forståelse og dybere kendskab til de pågældende emner og kan anvende stoffet i afvigende kombinationer.

VEJLEDENDE UNDERVISNINGSTIMETAL

Klassificering af indlæringsdybde vil være efterfulgt af en talværdi, der angiver det vejledende undervisningstimetal.

 

 1.                         Introduktion  4 

  Formål med faget 

  Undervisningsformer 

  Undervisningsmateriale 

 2.                         Markedsføringslov 

 ens almindelige bestemmelser            C     10 

 2.1. Generalklausulen 

 2.2. Retsstridige angivelser 

 2.3. Retsstridige fremgangsmåder 

 2.4. Varedeklarationer og brugsanvisninger 

 2.5. Garantierklæringer 

 3. Markedsføringsforbud              C      3 

 3.1. Tilgift 

 3.2. Ulovlig rabat 

 3.3. Reklamelotterier 

 4.                         Erhvervshemmeligh 

 eder og tekniske tegninger             C      2 

 5.                         Mærkning og embal 

 lering                       C      2 

 6.                         Sagers indbringel 

 se for Sø- og handelsretten 

  og forbrugerombudsmanden             C      6 

 6.1. Tilsyn og forhandling 

 6.2. Sagsanlæg 

 6.3. Forbud 

 6.4. Oplysninger 

 6.5. Borgerlige sager og straffesager 

 6.6. Erstatning 

 7.                         Straf og påtale C 

  2 

 7.1. Offentlig påtale 

 7.2. Strafferammer 

 8.                         Lov om forbrugerk 

 lagenævnet                     B     12 

 8.1. Indledning 

 8.2. Forbrugerklagenævnets kompetence 

 8.3. Indbringelse af klager for nævnet og 

  forberedelse af nævnsbehandlingen 

 8.4. Forbrugerklagenævnets sammensætning 

  og sagsbehandling 

 8.5. Forbrugerklagenævnet og domstolene 

 8.6. De private klage- og ankenævn 

 9.                         Kodex for reklame 

 praksis                       A      4 

 9.1. Sømmelighed 

 9.2. Hæderlighed 

 9.3. Sandfærdig fremstilling 

 9.4. Sammenligninger 

 9.5. Bevidnelser 

 9.6. Nedsættende omtale 

 9.7. Beskyttelse af privatlivets fred 

 9.8. Snylteri på goodwill 

 9.9. Efterligning 

 9.10. Identificering af reklame 

 9.11. Respekt for almen sikkerhed 

 9.12. Børn og unge mennesker 

 9.13. Ansvar 

 10. Kodex for salgsfremmende foranstaltninger   A      4 

 10.1. Almindelige regler 

  Hæderlighed 

  Beskyttelse af privatlivets fred 

  Børn og unge mennesker 

  Respekt for almen sikkerhed 

 10.2. Regler for forholdet mellem tilbyder 

  og modtager 

  Tilbudsbetingelser 

  Præsentation 

  Administration 

 10.3. Regler for forholdet mellem formidler 

  og modtager 

 10.4. Regler for forholdet mellem tilbyder 

  og formidler 

 10.5. Regler for forholdet mellem tilbyder 

  og formidler og trediemand 

 10.6. Ansvar 

 11. Kodex for markedsanalysepraksis        A      4 

 11.1. Indledning 

 11.2. Grundregler 

 11.3. Definitioner 

 11.4. Adfærdsregler 

 11.5. Regler for anvendelse af kodex 

 12. Sammenfatning                       7 

                               ------- 

                         ialt    60 timer 

                               -------- 

HJEMMEOPGAVER

Der stilles 12 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamensopgavesæt.

PRØVEN

Prøven er skriftlig og varer 4 timer.

Officielle noter

Ingen