Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget MARKEDSKOMMUNIKATION - MASSEKOMMUNIKATION I MARKEDSFØRINGSARBEJDET ved merkonomkursus


TIMETAL

30 timer

FORMÅL

Dette fag har til formål at give deltagerne en grundig operativ viden om massekommunikation i markedsføringen med henblik på at kunne styre en målrettet kommunikationsindsats.

Kurset indeholder en gennemgang af en række problemstillinger omkring massekommunikationsprocessen med det formål at sætte deltagerne i stand til at:

- opstille en kommunikationsplan

- udforme et kommunikationsmål

- udforme en aktionsplan

- fastlægge kontrolfasen

- foretage en sammenligning af de opnåede resultater med de tilsigtede.

 

 INDHOLD OG OMFANG                 Vejledende timeta 

 l 

 1. Introduktion 

  Præsentation af indhold og formål, definitioner og 

  afgrænsninger. Massekommunikationens indplacering 

  i den integrerede markedsføring. Anvendelse af 

  massekommunikation contra personligt salgsarbejde     2 

 2. Moderne kommunikationsteori og dens 

  anvendelse i praksis 

  Grund og kommunikationsparametre. Ekspone- 

  ringsfrekvensfordelinger. Responsfunktioner. 

  Modtagerkendetegn og målgrupper              4 

 3. Massekommunikationens tilrettelæggelse 

  3.1 Målgruppebeskrivelse og -fastlæggelse. 

  Markedssegmentering på grundlag af analyseresul- 

  tater. Gennemgang af relevante analysemeto- 

  der. Markedskort                     4 

  3.2 Udarbejdelse af kommunikationsmål og -plan      4 

  3.3 Copy- og mediastrategi samt mediaplanlægning     2 

  3.4 Den kreative proces (case)              4 

  3.5 Kommunikationspre-test contra vurdering 

  ved hjælp af checkliste                  2 

  3.6 Resultatvurdering. Post-test metoder samt 

  andre indikationer                    4 

 4. Cases 

  Sideløbende med undervisningen vil der blive afholdt 

  en række cases til yderligere belysning af 

  problemstillingen                     4 

                              ---- 

                               30 

                              ---- 

HJEMMEOPGAVER

Der stilles i alt 6 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamensopgavesæt.

PRØVE

Prøven er skriftlig og varer 4 timer. Prøven skal bestå af mindst 2 af hinanden uafhængige opgaver.

SÆRLIGE ADGANGSBETINGELSER

Bestået prøve i begge markedsføringsfag eller fritagelse herfor.

Officielle noter

Ingen