Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget MARKEDSFØRING AF PRODUCENTVARER ved merkonomkursus


TIMETAL

30 timer

FORMÅL

Dette kursus har til formål at give en systematisk fremstilling af og en praktisk betonet indføring i de særlige vilkår og muligheder, der gælder for markedsføring af produktionsmidler.

 

 INDHOLD OG OMFANG                 Vejledende timeta 

 l 

 1. Kortlægning og karakteristik af efterspørgsels- 

  og udbudsforhold for producentvarer, herunder 

  beskrivelse af indkøbsmotiver og beslutnings- 

  processer, afsætningskanaler, markedsseg- 

  menter og konkurrenceformer               6 

 2. Gennemgang af behovsbaggrund, informations- 

  behov, informationskilder og analysemetoder 

  til brug ved markedskortlægninger, der kan 

  danne grundlag for markedsføringsbeslutninger      4 

 3. Orientering om prognosemetoder og konkreti- 

  sering af salgsmål til indarbejdelse i budget      2 

 4. Valg af markedsføringsstrategi og detailplan- 

  lægning af parameterindsatser, herunder 

  reklame og sales promotion               2 

 5. Industrielle salgsorganisationer, herunder 

  fastlæggelse af afsætningskanaler og specielle 

  krav til personligt salgsarbejde og serviceind- 

  satser                         2 

 6. Hovedpunkter i en samlet markedsføringsplan 

  for producentvarer                   2 

 7. Gruppearbejde med caseopgave vedr. udarbejdelse 

  af en samlet markedsføringsplan            12 

                             --- 

                              30 

                             --- 

HJEMMEOPGAVER

Der stilles i alt 6 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamensopgavesæt.

PRØVE

Prøven er skriftlig og varer 4 timer. Prøven skal bestå af mindst 2 af hinanden uafhængige opgaver.

SÆRLIGE ADGANGSBETINGELSER

Bestået prøve i begge markedsføringsfag eller fritagelse herfor.

Officielle noter

Ingen