Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget INDLEDNING TIL VIRKSOMHEDSØKONOMI ved merkonomkursus og teknonomkursus


Læreplanen har virkning fra den 1. juli 1985. Samtidig ophæves læreplan 54.01/03.76 for indledning til virksomhedsøkonomi.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Læreplan for

INDLEDNING TIL VIRKSOMHEDSØKONOMI

Timetal: 30 timer.

Undervisningens formål:

Formålet med faget Indledning til virksomhedsøkonomi er at give kursusdeltagerne et kendskab til de grundlæggende principper i regnskabslære og beslægtede områder for der igennem at tilvejebringe de fornødne forkundskaber for undervisningen i faget Virksomhedsøkonomi.

Desuden er formålet at behandle emner af almen karakter inden for erhvervsretlige områder som en indføring i stofområder, der senere behandles dybere i øvrige fag.

Faget er således beregnet for kursusdeltagere, der ikke fra tidligere uddannelse har kendskab til bogføring og regnskabslære og kan tillige anbefales kursusdeltagere, der ikke i lang tid har beskæftiget sig med dette stof.

Indlæringsdybder:

A. Eleven skal være orienteret om emnet

B. Eleven skal have opnået forståelse

af og kendskab til emnet.

C. Eleven skal have opnået indsigt

og dybere kendskab til emnet og

kunne anvende sin viden i afvigende

kombinationer. Indlærings- Vejledende dybde timefordeling

A. UNDERVISNINGENS FAGLIGE MÅL for afsnit 1.

Formålet med studieteknik er at øge kursusdeltagernes forudsætninger for at tilegne sig viden i faget.

Kursusdeltagerne skal gøres bekendt med de forventninger og krav, der stilles til arbejdsindsats såvel i timerne som i hjemmearbejdet. Endvidere skal deltagerne orienteres om forskellige arbejdsmetoder og teknikker, der kan anvendes ved tilegnelsen af stoffet.

 

                       Indlærings- Vejledende 

                       dybde    timefordeling 

 INDHOLD 

 1. Studieteknik                   A   3 

 1.1. Undervisningsmaterialer, herunder anskaffelse 

  og anvendelse af lommeregner. 

 1.2. Indlæring, herunder motivation, forståelse, 

  hukommelse, overindlæring, repetition og kontrol. 

 1.3. Læsning, herunder behov for overblik, under/ 

  overstregninger af nøgleord/sætninger og tilskrifter. 

 1.4. Notater 

 B. UNDERVISNINGENS FAGLIGE MÅL for afsnit 2 til 6 incl. 

 Kursusdeltagerne skal indføres i kontobegrebet og i 

 det dobbelte bogholderis grundprincipper. 

 Kursusdeltagerne skal endvidere opnå færdighed i at 

 bogføre (registrere) daglige posteringer. 

 Kursusdeltagere skal i forbindelse med regnskabsafslutningen kunne 

  efterpostere vareforbrug, privatforbrug, beholdninger af 

  omkostningsvarer, ind- og udgående moms samt afskrivning på 

  inventar og driftsmidler. 

 Kursusdeltagerne skal kunne overføre den enkelte kontos saldo til 

  årsregnskabet og kunne afslutte dette under hensyn til 

  regnskabslovgivningens grundprincipper. 

 INDHOLD 

 2. Bogføringsprincipper                  4 

 2.1. Begrebet konto (debet/kredit)         B 

 2.2. Kontoskitser/summer/saldi           B 

 2.3. Resultatkonto                 C 

 2.4. Balancekonto                  C 

 2.5. Daglige posteringer og forbindelsen til 

  resultatopgørelse og balance i årsregnskabet.  C 

 2.6. Kontooversigt: se bilag.            A 

 3. Årsregnskab                       4 

 3.1. Regnskabslovgivning (principielle krav)    A 

 3.2. Hovedregler for information, opstilling 

  og tekst                     B 

 3.3. Årsregnskab                  C 

 - Resultatopgørelse (driftsregnskab) 

  - Indtægter 

  - Udgifter/omkostninger 

  - Overskud/underskud 

 - Balance (status) 

  - Aktiver - kapitalanvendelse(r) 

  - Passiver - kapitalanskaffelse(r) incl. 

  former for egenkapital og for indehavers 

  forbrug af kontante midler og varer. 

 4. Debitorregnskab/kreditorregnskab            4 

 4.1. Varekøb, kontant/kredit herunder vekselgæld)  C 

 4.2. Varesalg, kontant/kredit (herunder vekseltil- 

  godehavende)                   C 

 4.3. Fragt og kørsel                B 

 4.4. Debitor/kreditorregnskab            C 

 4.5. Konstaterede tab på debitorer         B 

 4.6. Momsregnskab (beregning af ind- og udgående 

  moms og afregning heraf)             B 

 5. Afskrivningsbegrebet               B   1 

 5.1. Afskrivninger på automobiler, inventar og maskiner 

 5.2. Afskrivningers indflydelse på årsregnskabet 

 6. Periodeafgrænsning                C   2 

 Periodeafgrænsning vedrørende 

 6.1 Varelagre, varekøb og vareforbrug 

 6.2 Omkostninger 

 C. UNDERVISNINGENS FAGLIGE MÅL for afsnit 7 

 Kursusdeltagerne skal opnå forståelse af og kend- 

 skab til de grundlæggende principper for aftalers 

 indgåelse og de deraf følgende konsekvenser for 

 leverings- og betalingsforhold. 

 INDHOLD 

 7. Regler for køb og salg              B   4 

 7.1 Tilbudsafgivelse og konsekvenser heraf 

 7.2 Ordreafgivelse og konsekvenser heraf 

 7.3 Levering 

  - pladshandel 

  - distancehandel 

 7.4 Leveringsbetingelser 

 7.5 Betalingsbetingelser 

 7.6 Misligholdelse af aftaler 

  - forsinkelser 

  - mangler 

  - betalingsforhold 

  - reklamationer 

 D. UNDERVISNINGENS FAGLIGE MÅL for afsnit 8 

 Kursusdeltagerne skal opnå forståelse af og kendskab 

 til forhold omkring egenkapital og hæftelsesformer 

 i nedennævnte virksomhedsformer. 

 INDHOLD 

 8. Virksomhedens retlige stilling          B   2 

 Forhold omkring egenkapital og hæftelse i 

 B.1 enkeltmandsvirksomheder 

 8.2 interessentskaber 

 8.3 kommanditselskaber 

 8.4 andelsselskaber 

 8.5 anpartsselskaber 

 8.6 aktieselskaber 

 E. UNDERVISNINGENS FAGLIGE MÅL for afsnit 9 

 Kursusdeltagerne skal kunne opstille: 

 Resultatopgørelse og balance i kontoform 

 Resultatopgørelse i beretningsform (som mellemresul- 

 tater angives bruttofortjeneste/dækningsbidrag/dæk- 

 ningsgrad samt resultat før og efter renter) samt 

 balance i beretningsform. 

 Kursusdeltagerne skal kunne benytte sig af dæknings- 

 bidragstankegangen, idet det forudsættes, at de va- 

 riable omkostninger ud over vareforbruget er oplyst. 

 INDHOLD 

 9. Regnskabets opstilling og informationsværdi    B   6 

9.1. Opstillingsformer (konto- og beretningsform)

9.2. Omsætning

9.3. Vareforbrug

9.4. Bruttofortjeneste Faste og variable omkostninger Dækningsbidrag Dækningsgrad som analyseværktøj

9.5. Resultat før renter

9.6. Nettofortjeneste

9.7. Regulerende aktiv- og passivposter

BILAG

Kontooversigt

Afskrivninger på automobiler

Afskrivninger på inventar

Afskrivninger på maskiner

Balance

Bank/kassekredit

Debitorer

Diskonteringsomkostninger

Egenkapital

Ekstraordinære udgifter og indtægter

Indgående moms

Kasse

Kreditorer

Kunderabat

Leverandørrabat

Lønninger

Momsafregning

Omkostninger, øvrige

Privatforbrug

Renteindtægter

Renteudgifter

Resultatopgørelse

Tab på debitorer

Udgående moms

Vareforbrug

Varelager

Varesalg

Vekselgæld

Vekseltilgodehavende

Værdi af automobil

Værdi af inventar

Værdi af maskiner

Officielle noter

Ingen