Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for PROJEKTSTYRING ved merkonomkursus


TIMETAL

30 timer

FORMÅL

Formålet med dette kursus er at give deltagerne forudsætninger for at kunne fungere som kvalificerede projektledere og -deltagere.

Dette søges opnået ved en gennemgang af projektarbejdets karakteristika, underbygget med behandling af en række konkrete opgaver. Herunder behandles opbygning af en projektorganisation, praktisk projektledelse og gennemgang af de projektstyringen nødvendige teknikker.

 

 INDHOLD OG OMFANG                 Vejledende timeta 

 l 

 1. Introduktion til kurset og generelt om 

  projektarbejde                     2 

 2. Systematisk problembehandling specielt i 

  relation til projektarbejde               2 

 3. Hovedfremgangsmåde i projektarbejde, fasefor- 

  løb, beslutningspunkter og projektformulering      2 

 4. Gruppearbejde om målformulering for et projekt 

  samt opdeling i delprojekter              2 

 5. Gruppearbejde om opstilling af faseforløb for et 

  projekt fra idefase til implementering         2 

 6. Projektorienteret organisation. Herunder be- 

  handling af praktiske problemer om opgavefor- 

  deling mellem beslutningsgruppe og projekt 

  gruppe samt projektleders og evt. projektadmi- 

  nistrators arbejdsopgaver                2 

 7. Gruppearbejde om praktiske problemer vedr. 

  opstilling af en projektorganisation (gruppe- 

  sammensætning, lederudvælgelse etc.)          2 

 8. Projektgruppers arbejdsformer 

  Projektgruppers struktur 

  projektlederens situation                4 

 9. Gruppearbejde om projektledelse. (Behandling 

  af typiske projektlederproblemer, samarbejde 

  med basisorganisationen etc.)              2 

 10. Projektplanlægning (styring) 

  Arbejdsstyring 

  Tidsstyring 

  Ressourcestyring 

  Administration af flere projekter            6 

 11. Gruppearbejde om projektplanlægning, 

  herunder praktisk anvendelse af de under 

  punkt 10 gennemgåede teknikker             2 

 12. Opfølgning af projektarbejde og 

  omkostningsstyring                   1 

 13. Sammenfatning af kurset                1 

                             --- 

                              30 

                             --- 

HJEMMEOPGAVER

Der stilles i alt 6 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamensopgavesæt.

PRØVE

Prøven er skriftlig og varer 4 timer. Prøven skal bestå af mindst 2 af hinanden uafhængige opgaver.

SÆRLIGE ADGANGSBETINGELSER

Bestået prøve i Organisation I, Personaleledelse og Virksomhedsøkonomi eller fritagelse herfor.

Officielle noter

Ingen