Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget ARBEJDSRET I på teknonomkursus


FAG

Læreplan for faget ARBEJDSRET I på teknonomkursus.

TIMETAL

60 timer.

FORMÅL

Formålet med faget Arbejdsret I er at give kursusdeltagerne et sådant kendskab til de retsregler og retskilder (herunder overenskomster), som regulerer forholdet mellem lønmodtagere og den enkelte virksomhed, at de bliver i stand til at bistå ved forebyggelse og løsning af arbejdsretlige problemer i virksomhederne.

INDHOLD OG OMFANG Vejledende timeta

l

1. Introduktion 4 timer

2. Retsgrundlaget for det individuelle ansættelsesforhold. 4 timer

3. Den kollektive arbejdsret generelt 4 timer

4. Afgørelse af stridigheder om den enkelte ansættelseskontrakt. 2 timer

5. Lønmodtagergrupperne. 4 timer

6. Problemer ved ansættelsen. 2 timer

7. Ansættelsesforholdets ophør. 6 timer

8. Ændringer i arbejdsforholdet. 3 timer

9. Misligeholdelse m.v. 2 timer

10. Lønmodtagerens forpligtelser. 4 timer

11. Arbejdsgiverens ydelse. 9 timer

12. Nærmere om den kollektive overenskomst 4 timer

13. Arbejdsgiverens ledelsesret. 2 timer

14. Fredspligten. 2 timer

15. Stridighederne i overenskomstens løbetid. 4 timer

16. Overenskomstens ophør - tilvejebringelse af ny overenskomst. 2 timer

17. Arbejdsmiljøloven. 2 timer 60 timer

Adgangsbetingelser.

Ingen udover de generelle. Indlærings- Vejl. dybde timetal

1. Introduktion til arbejdsretten. A 4

En almindelig orientering om, hvad arbejdsret er, samt om arbejdsrettens historiske udvikling. I denne sammenhæng en oversigt over arbejdsrettens grundlag (retskilder) og sammenhængen mellem arbejdsrettens kollektive og individuelle del.

En mere indgående beskrivelse af de institutioner og organisationer, der opererer på arbejdsmarkedet med henblik på at sætte deltagerne i stand til at finde ud af, hvor man i givet fald henter vejledning i konkrete sager.

En kort omtale af afgrænsningen af det lønnede arbejdsforhold over for andre typer af arbejdskontrakter og af den betydning, som denne afgrænsning har.

2. Retsgrundlaget for det individuelle B 4 ansættelsesforhold.

En oversigtmæssig gennemgang af ansættelseslovgivningen. Omtale af de særlige problemer, som knytter sig til den omstændighed, at denne lovgivning i vid udstrækning ikke kan fraviges ved personlig aftale.

Redegørelse for, hvorledes den gældende kollektive overenskomst får betydning som led i den personlige kontrakt.

Redegørelse for, hvorledes man finder løsningen på en sag i tilfælde, hvor der ikke gælder nogen lovregel eller kollektiv overenskomst.

3. Den kollektive arbejdsret generelt. C 4

En udførlig gennemgang af den kollektive arbejdsrets idegrundlag og kilder.

En udførlig gennemgang af organisationernes rolle på arbejdsmarkedet og organerne for samarbejdet på de enkelte arbejdspladser med særlig vægt på tillidsmandsinstitutionens rolle.

4. Afgørelse af stridigheder om den enkelte B 2 ansættelseskontrakt.

En omtale af de afgørelsesorganer, der opererer på det arbejdsretlige område med særligt henblik på at sætte deltagerne i stand til at vurdere, hvor stridigheder med tilknytning til det enkelte arbejdsforhold i givet fald skal afgøres.

5. Lønmodtagergrupperne. C 4

En udførlig gennemgang af de lovregler, der indebærer, at der på arbejdsmarkedet opereres med forskellige lønmodtagergrupper (tjenestemænd, funktionærer, arbejdere, lærlinge, efg-elever, medhjælpere). Beskrivelse af, hvilken betydning denne opdeling har i praksis. En særlig omtale af det problem, der ligger i, at en del arbejdstagere i relation til de kollektive overenskomster betragtes som arbejdsledere. Betydningen heraf.

6. Problemer ved ansættelsen. B 2

En orientering om oplysningspligterne i forbindelse med ansættelsesforholdets tiltrædelse og om de problemer, der knytter sig til etableringen af en ansættelsesaftale (skriftlighed, formularer, eksklusivklausuler, tiltrædelsens betydning).

7. Ansættelsesforholdets ophør. C 6

En udførlig gennemgang af reglerne for, hvorledes et ansættelsesforhold bringes til ophør.

De almindelige principper herfor, indskrænkningen i arbejdsgiverens afskedigelsesadgang, særregler for enkelte arbejdskontrakter (funktionærer, lærlinge og efg-elever).

Særlige rettigheder i forbindelse med arbejdsforholdets ophør (fratrædelsesgodtgørelse, kollektive afskedigelser, usaglig afskedigelse, tjenesteattest, arbejdssøgning). En orientering om de særlige grunde, der kan føre til, at kontrakten ophører i utide (arbejdskonflikt, urigtige og bristende forudsætninger i almindelighed).

8. Ændringer i arbejdsforholdet. C

En udførlig gennemgang af, hvor langt arbejdsgiveren kan ændre vilkårene for arbejdsforholdet. Hvad gælder, såfremt arbejdsgiveren vil iværksætte ændringer ud over det herefter tilladelige.

Endvidere en orientering om lønmodtagerens retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.

9. Misligeholdelse m.v. C 2

En udførlig gennemgang af principperne for, hvornår der foreligger en misligeholdelse, som kan få retlige konsekvenser. Endvidere en gennemgang af disse konsekvenser (retten til at ophæve ansættelsesforholdet og til at kræve erstatning, lønmodtagerens ret til at vægre sig ved at udføre arbejde). En orientering om, hvad der gælder i tilfælde af suspension.

10. Lønmodtagerens forpligtelser. C 4

Arbejdsgiverens ledelsesret, arbejdet, regler for arbejdstiden. Arbejdsgiverens markedsbeskyttelse og lønmodtagerens loyalitetsforpligtelse, erstatningsansvar.

11. Arbejdsgiverens ydelse. C 9

Løn og lønformer. Ferieforhold. Søgnehelligdagsbetaling. Fravær fra arbejdet (dagpengelov, funktionærlov, lærlingelov, efg-lov, ulovbestemte fraværstilfælde).

12. Nærmere om den kollektive overenskomst. C 4

En udførlig omtale af de kollektive overenskomsters karakter og virkemåde. Hvorledes fastlægges overenskomstens materielle konsekvenser (dens fortolkning og udfyldning).

En orientering om, hvad principperne er for overenskomstens gyldighedsområde i almindelighed.

13. Arbejdsgiverens ledelsesret. B 2

En orientering om ledelsesrettens almindelige indhold og funktion som led i det arbejdsretlige system.

14. Fredspligten. B 2

En orientering om, hvad fredspligt vil sige, og hvilken betydning det har i forskellige relationer, at der hersker fredspligt.

15. Stridigheder i overenskomstens løbetid. C 4

En udførlig omtale af, hvorledes sager behandles, når der opstår stridigheder om anvendelse af en etableret kollektiv overenskomst med særlig vægt på den lokale forhandling. Orientering om Arbejdsrettens og de faglige voldgiftsretters virksomhed.

16. Overenskomstens ophør - tilvejebringelse A 2 af ny overenskomst.

Almindelig orientering om reglerne for overenskomstens ophør og tilvejebringelse af ny overenskomst.

17. Arbejdsmiljøloven. A 2 Ialt timer 60

Hjemmeopgaver.

Der stilles 12 hjemmeopgaver hver af et omfang svarende til 1/2 eksamens opgave.

P.d.v.

Arne Højsteen

udd. kons.

Officielle noter

Ingen