Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget MASKINSKRIVNING, ETB OG KOMMUNIKATION i basisuddannelsen inden for de erhvervsfaglige grunduddannelsers handels- og kontorområde


FORMÅL

Formålet med undervisningen i faget MASKINSKRIVNING, ETB OG KOMMUNIKATION er, at eleven selvstændigt kan gennemføre lettere sagsbehandling og betjene sig af teknologi og udnytte dens muligheder.

MÅL

Eleven kan gennemføre skriftlig kommunikation ved hjælp af standardkoncept, kunde-, leverandør- og varekartotek med indføjelse af variable data samt gennemføre mundtlig kommunikation ved hjælp af telefon.

Eleven kan i forbindelse med udførelsen af den skriftlige kommunikation - ved sikker tastaturbetjening på skrivemaskine henholdsvis etb-anlæg - skrive forretningsbreve samt udfylde blanketter ved rationel betjening af værktøjet.

INDHOLD

O. INTRODUKTION

1. TEKNISK UDSTYR

1.1 Skrivemaskiner/etb-anlæg

1.2 Andet teknisk udstyr

1.3 Arbejdsmiljø

2. TASTATURBETJENING

2.1 Indlæring af blindskrift

2.2 Træning i blindskrift

2.3 Formkrav

2.4 Manuel og elektronisk tekstbehandling

3. ADMINISTRATIV SAGSBEHANDLING

3.1 En generel kommunikationsmodel

3.2 Virksomhedens funktioner

3.3 Informationssøgning

3.4 Skriftlig kommunikation

3.5 Mundtlig kommunikation

O. INTRODUKTION

Eleven skal være orienteret om formål, metode og midler i undervisningen, således at eleven herigennem bliver motiveret for faget.

Eleven skal forstå vigtigheden af rationel anvendelse af skrivemaskine og etb-anlæg i forbindelse med udførelsen af administrativ sagsbehandling.

Eleven skal være orienteret om berøringsflader til andre fag.

Undervisningen skal tilrettelægges således, at den enkelte elevs aktuelle forudsætninger i tastaturbetjening tilgodeses mest muligt.

1. TEKNISK UDSTYR

1.1 Skrivemaskiner/etb-anlæg

Eleven skal kunne nævne forskellige typer af skrivemaskiner.

Eleven skal være orienteret om samspillet mellem etb-anlæggets enheder.

Dybere kendskab til konfigurationer og enheder forudsættes indlært i faget DATALÆRE.

Eleven skal være i stand til rationelt at anvende den aktuelle skrivemaskines og det aktuelle etb-anlægs betjeningsgreb, taster og funktioner.

1.2 Andet teknisk udstyr

Eleven skal være orienteret om andet teknisk udstyr, der anvendes i forbindelse med administrativ sagsbehandling inden for handels- og kontorområdet.

1.3 Arbejdsmiljø

I forbindelse med udførelsen af administrativt arbejde påvirkes mennesket af en række arbejdsmiljømæssige forhold.

Eleven skal gennem undervisningen opnå kendskab til disse arbejdsmiljømæssige forhold, således at den enkelte elev kan anvende denne viden i den daglige arbejdssituation.

Der skal i den forbindelse lægges særlig vægt på

- indretning af den enkelte arbejdsplads

(bord, stol, arbejdsflade, konceptholder m.m.)

- belysningsforhold

- indeklima

- arbejdsorganisering

(tempo, kommunikation, vekslen mellem terminalarbejde og andet kontorarbejde)

Orientering om samfundets og erhvervslivets edb-anvendelse i øvrigt og de arbejdsmæssige konsekvenser heraf forudsættes indlært i faget DATALÆRE.

2. TASTATURBETJENING

2.1 Indlæring af blindskrift

Eleven skal kunne skrive blindskrift på såvel skrivemaskine som etb-anlæg ved refleksmæssig betjening af tastaturet.

Det er vigtigt, at eleven forstår, hvorfor blindskriftsmetoden skal anvendes.

Indlæring af blindskrift skal foregå på tastatur med blændede bogstavtaster.

Indlæringen skal være så grundig, at den refleksmæssige skrivning fastholdes og videreudvikles.

Eleven skal kunne skrive tal og tegn med korrekt fingersætning og kunne anvende mellemrumsregler, jf. »Regler for brevopstilling og udfyldning af blanketter.«

2.2 Træning i blindskrift

Når blindskrift er indlært, kan den fortsatte indlæring foregå på blændet eller ublændet tastatur.

Ved hjælp af akkuratesse-/afskrivningsprøver opøves elevens skrivefærdighed. Der skal lægges vægt på skrivesikkerheden, således at fejlprocenten bliver så lav som mulig.

Afskrivningsprøver skrives med kopi.

2.3 Formkrav

Eleven skal sættes i stand til at opstille forretningsbreve på brevblanket (DS 913) samt udfylde blanketter i henhold til de krav/retningslinier, der er angivet i de af direktoratet udsendte »Regler for brevopstilling og udfyldning af blanketter.«

Disse regler er bindende ved løsning af alle opgaver.

Eleven skal være orienteret om de gængse papir- og konvolutformater samt om systematikken og det hensigtsmæssige i standardisering (DS 912 og DS 914).

2.4 Manuel og elektronisk tekstbehandling

Eleven skal kunne nævne væsentlige forskelle på manuel og elektronisk tekstbehandling.

Eleven skal kunne redigere og skrive forretningsbreve og blanketter efter selvstændigt udarbejdet manuskript samt efter forelagt maskinskrevet eller håndskrevet koncept, hvori der kan være foretaget rettelser med korrekturtegn (DS 114), jf. »Regler for brevopstilling og udfyldning af blanketter.«

Eleven skal kunne udfærdige håndskrevet koncept efter diktat og derefter redigere og renskrive dette. Sætningstegn meddikteres.

Eleven skal kunne anvende skrivemaskine og etb-anlæg ved løsning af konceptopgaver og opgaver i administrativ sagsbehandling, jf. »Regler for brevopstilling og udfyldning af blanketter.«

I forbindelse med den elektroniske tekstbehandling skal eleven kunne anvende de funktioner, der er nødvendige for at kunne

- oprette et nyt dokument

- hente et lagret dokument

- slette et ikke aktuelt dokument

for at kunne foretage hensigtsmæssig

- indskrivning

- redigering og korrigering

- lagring

- udskrivning

Eleven skal kunne foretage korrektion i et lagret dokument på grundlag af forelagt koncept, hvori der er foretaget rettelser med korrekturtegn (DS 114), jf. »Regler for brevopstilling og udfyldning af blanketter.«

3. ADMINISTRATIV SAGSBEHANDLING

3.1 En generel kommunikationsmodel

Eleven skal være orienteret om en generel kommunikationsmodel og om, hvad der fremmer/hæmmer kommunikation.

Eleven skal være orienteret om begreberne intern og ekstern kommunikation.

3.2 Virksomhedens funktioner

Eleven skal være orienteret om gennemgående forretningsgange specielt med henblik på den administrative sagsbehandling, således at eleven får forståelse af, hvorledes de forskellige funktioner tilsammen udgør en helhed.

3.3 Informationssøgning

Eleven skal kunne anvende det fortrykte brevhoveds informationer i sagsbehandlingen.

Eleven skal kunne søge informationer i kunde-, leverandør- og varekartoteker.

Eleven skal kunne registrere alfabetisk (DS 377).

Eleven skal kunne registrere efter fortløbende numre og efter dato.

Den fysiske opbygning af et kartotek samt forskellige kartotekstyper forudsættes indlært i faget DATALÆRE.

Eleven skal ved hjælp af håndbøger kunne skaffe sig informationer til brug for administrativ sagsbehandling.

3.4 Skriftlig kommunikation

Eleven skal kunne formulere ukomplicerede breve på grundlag af standarddispositioner og anvende relevante informationer i breve og blanketter.

Alle skriftlige opgaver i administrativ sagsbehandling renskrives på skrivemaskine/etb-anlæg, således at eleven bliver i stand til at sammenkæde skrivefunktionen med den egentlige sagsbehandling.

Eleven skal kunne udfylde en krydsrudeblanket og vide, at denne i visse tilfælde kan erstatte et ledsagebrev.

Transportklausuler forudsættes indlært i faget AFSÆTNING OG SERVICE.

Indkøbsfunktionen

Eleven skal

- kunne udfærdige forespørgsel pr. brev

- kunne udfærdige ordre pr. brev/fortrykt blanket

Salgsfunktionen

Eleven skal

- kunne udfærdige tilbud som svar på forespørgsel pr. brev

- kunne udfærdige svar på diverse korte henvendelser pr. brev

- kunne udfærdige ordrebekræftelse

pr. brev/fortrykt blanket

- kende en følgeseddels funktion og kunne anvende dens informationer i sagsbehandlingen

- kunne beregne og udskrive fakturaer på ekspederede varer

Fakturaer kan indeholde samme rabat for alle varer eller individuelle
rabatter for varerne.

I opgaver, hvor der forekommer fragt, skal fragtbeløbet opgives eksklusive moms.

I opgaver, hvor der faktureres emballage, skal emballagebeløbet opgives eksklusive moms. Eventuel restordre anbringes som fodnote.

- kunne skrive følgebrev med et kortfattet indhold, såfremt der skal informeres om forhold, som ikke kan fremgå af fakturaen

- kunne udfærdige blanketter i forbindelse med forsendelse af varer med

post

DSB

fragtmand

I forbindelse med udfyldning af fragtbreve skal det oplyses, om forsendelsen sker franko eller ufranko.

- kunne beregne og skrive en kreditnota i forbindelse med returvarer og returemballage

Regnskabsfunktionen

Eleven skal

- på grundlag af en faktura eller andre givne informationer kunne udfylde en check/brevcheck

- kunne krydse en check samt vide, hvorfor en check krydses

- kunne udfylde et gireringskort

Orientering om postvæsenets betalingssystem foregår i faget ØKONOMI OG REGNSKAB.

3.5 Mundtlig kommunikation

Eleven skal

- kunne forberede, gennemføre og afslutte en telefonsamtale i forbindelse med administrativ sagsbehandling

- kunne tage håndskrevne notater i forbindelse med telefonering

- være orienteret om, at telefonering er et alternativ til skriftlig kommunikation

- kunne anvende de modtagne informationer i den videre sagsbehandling

Denne læreplan træder i kraft 1. august 1984.

P.d.v.

e.b.

N.H. Tetzschner

underv.insp.

Officielle noter

Ingen