Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget INDKØB III på kursus til handelsskolernes statskontrollerede specialkursus


FAG:

Læreplan for faget INDKØB III på kursus til handelsskolernes statskontrollerede specialkursus.

TIMETAL :

60 timer.

FORMÅL :

I fortsættelse af den indsigt deltagerne har fået gennem deltagelse i faget Indkøb I (Indkøbets problematik og Indkøbsteknik) og faget Indkøb II (Materialestyring og Indkøbsjura) er det formålet at bibringe deltagerne forudsætninger for selvstændigt at kunne gennemføre forekommende indkøbsopgaver. Heri indgår følgende delmål:

- at uddybe deltagernes forståelse af indkøbets betydning for virksomhedens økonomi

- at bibringe deltagerne viden om leverandørmarkedsforhold og om proceduren for indsamlingen af markedsdata

- at give deltagerne viden om formulering af mål, politik og funktion på indkøbsområdet, herunder at gennemgå det principielle indhold af leverandørpolitik, pris, kvalitet, service samt betalingspolitik

- at gennemgå nogle principielle forhold ved indgåelse af kontrakter, såvel nationale som internationale

- at bibringe eleverne viden om de generelle principper for forhandlingsteknik.

 

 INDHOLD OG OMGANG :               Vejledende timetal 

 1. Introduktion                     1 

 2. Indkøbets organisation                4 

 3. Indkøb og økonomifunktionen              6 

 4. Markedsorienteret indkøb               6 

 5. Leverandørpolitik                   4 

 6. Kvalitets-, service og prispolitik          4 

 7. Betalingspolitik                   2 

 8. Kontrakter og større indkøbsaftaler         14 

 9. Forhandlingsteknik                  8 

 10. Studiekreds                     10 

 11. Sammenfatning                     1 

                            ------------ 

                             60 timer 

                            ----------- 

INDLÆRINGSDYBDE:

A. Deltagerne har fået forklaret teoretiske emner gennem en bred orientering og har opnået kendskab til de pågældende emner.

B. Deltagerne har fået indlært teoretisk viden gennem lektioner og selvstændigt arbejde med stoffet og har opnået forståelse af- og kendskab til de pågældende emner.

C. Deltagerne har gennem lektioner og selvstændigt arbejde med stoffet opnået god forståelse og dybere kendskab til de pågældende emner og kan anvende stoffet i afvigende kombinationer.

VEJLEDENDE UNDERVISNINGSTIMETAL :

Klassificering af indlæringsdybde vil være efterfulgt af en talværdi, der angiver det vejledende undervisningstimetal.

 

                      Indlærings-  Vejledende 

                      dybde     timetal 

 1. Introduktion 

   1.1. Formålet med faget 

   1.2. Præsentation af deltagere 

   og lærer 

   1.3. Undervisningsmateriale               1 

 2. Indkøbets organisation                 4 

   2.1. Indkøbets mål, funktioner 

     og opgaver              B 

     2.1.1. Strategisk planlægning 

         af virksomhedens 

         placering i 

         leverandøromverdenen 

     2.1.2. Opstilling af 

         operationelle delmål 

         for indkøbets aktive 

         bidrag til 

         virksomhedens overskud 

     2.1.3. Formulering af politikker 

         til sikring af 

         virksomhedens behov for 

         varer og tjenesteydelser 

         på optimale vilkår 

     2.1.4. Overvågning af 

         markedsudviklingen for 

         væsentlig forsyning, 

         etablering af nye og 

         omprøvning af 

         eksisterende 

         leverendørkanaler 

         samt afslutning af aftaler 

         med præcisering af alle 

         betingelser (contracting) 

     2.1.5. Udarbejdelse af rutiner 

         for effektiv afvikling 

         af alle vikrsomhedens 

         forskelligartede indkøb 

         fra ind- og udland 

         (buying) 

     2.1.6. Formidling af 

         leverandørinformation og 

         -kontakt gennem 

         konstruktion af et 

         styret kommunikationsnet 

         mellem tekniske og andre 

         specialister externt og 

         internt i virksomheden 

     2.1.7. Styring af leveringstider 

         og -mængder samt 

         afslutning af 

         transportaftaler for den 

         indgående varestrøm samt 

         styring af materialelagre 

         (logistikfunktion indtag) 

   2.2. Indkøbets organisatoriske 

     placering               B 

     2.2.1. Indkøb som hovedfunktion 

     2.2.2. Organisation efter 

         virksomhedens art 

     2.2.3. Grad af delegering af 

         ansvar/myndighed 

   2.3. Materialestyringen som overordnet 

         funktion            B 

     2.3.1. Hvad er Materials- 

         Management? 

     2.3.2. Hvilke funktioner indgår 

         i Materials-Management 

     2.3.3. Indkøb 

     2.3.4. Lagerstyring 

         - materialer 

         - halvfabrikata 

         - færdigvarer 

   2.4. Transport 

     2.4.1. - indgående fra 

          leverandører 

     2.4.2. - interne i virksomheden 

     2.4.3. - udgående til kunder 

   2.5. Fordele og ulemper ved 

     tværorgasatorisk samling af 

     logistikfunktionen fra 

     leverandør til kunde 

   2.6. Centraliseret og 

     decentraliseret indkøb        B 

     2.6.1. Virksomheder med een 

         bedrift 

         - funktionel 

         centraliseret indkøb 

     2.6.2. Virksomheder med 

         flere bedrifter 

         - koncerncentralisering 

          af indkøb 

     2.6.3. Fordele og ulemper ved 

         centralisering/ 

         decentralisering af 

         indkøb eller 

         kombinationer heraf. 

         Indkøb og profit- 

         centerorganisation 

     2.6.4. Fællesindkøb for flere 

         virksomheder 

         - i samme branche 

         - i forskellige brancher 

         - indkøbsforeninger 

     2.6.5. Indkøb som udgangspunkt 

         for vertikal integration 

   2.7. Indkøbsafdelingens interne 

     organisation             B 

     2.7.1. Arbejdsfordelingen 

         - funktionsspecialisering 

         - objektspecialisering 

     2.7.2. Fordeling af ansvar og 

         myndighed 

     2.7.3. Stillingsbeskrivelser 

     2.7.4. Personalebehov 

         - størrelse 

         - kvalifikationer 

     2.7.5. Styring og kontrol af 

         indkøbsafdelingens 

         effektivitet 

 3. Indkøbet og økonomifunktionen              6 

   3.1. Virksomhedens økonomistruktur      A 

     3.1.1. Resultatopgørelse, 

         varestrøm, kapacitet 

         og pengebinding 

     3.1.2. Stykomkostninger, 

         kapacitetsomkostninger 

         og dækningsbidrag 

     3.1.3. Dupont-pyramiden 

     3.1.4. Indkøb som stykomkostning 

     3.1.5. Indkøb som 

         kapacitetsomkostning 

   3.2. Materialeomkostninger 

     (stykomkostninger) 

     3.2.1. Indkøbskalkulation 

     3.2.2. Materialestandardpriskontrol 

         Produktforkalkule 

         Materialestandardpris 

         Standardpriskontrol 

          Budget-regnskab 

          Prisdifference 

          Mængdedifference 

         Volumen (pris x mængde) 

         - tankegang 

          Hvilke poster vejer 

          tungt i budgettet? 

     3.2.3. Hvad er indkøbsomkostninger? 

         Omkostninger efter 

         offerdefinition 

         Totalbetragtning, kvalitet, 

         pris og service for 

         virksomheden som helhed 

     3.2.4. Materialebudget         B 

         Nedbrydning af 

         aktivitetsplaner til 

         materialeindkøbsplan og budget: 

         Salgsbudget 

         Lagerbudget 

         Produktionsbudget 

         Materialelagerbudget 

         Indkøbsbudget 

     3.2.5. Kapacitetsomkostninger 

         og -budget           B 

         Investeringsplan 

         Investeringsbudget 

         Igangsættelsesdokument 

         Regnskabskontrol med 

         projektets forløb 

     3.2.6. Indkøbets betydning 

         for virksomhedens 

         indtjening            C 

     3.2.7. Handlingskæder          C 

         Varestrømmen 

          Bindende ordreafgivelse 

          Levering - fakturering 

          - udgift 

          Salg - indtægt 

         Pengestrømmen 

          Udbetaling 

          Indbetaling 

     3.2.8. Indkøbets betydning for 

         virksomhedens likviditet     C 

     3.2.9. Indkøb og valutabudget      B 

 4. Markedsorienteret indkøb . 

   4.1. Virksomhedens produktpolitik      B     6 

     4.1.1. Ideegrundlag 

     4.1.2. Sortimentspolitik og 

         indkøb 

     4.1.3. En vares livsløb og 

         indkøb 

          Introduktionsfase 

          Opvækst og modenhedsfase 

          Forældelsesfase 

     4.1.4. Produktionsudvikling 

         og indkøb 

   4.2. Indkøbets betydning under 

     produktudviklingen og under 

     etablering af produktionskapacitet 

   4.3. Make or buy-beslutningen        B 

     4.3.1. Køb af handelsvarer 

     4.3.2. Køb af serviceydelser 

     4.3.3. Underleverandørproduktion 

     4.3.4. Leje og leasing 

     4.3.5. Egenproduktion 

   4.4. Markedsopdelingen            B 

     4.4.1. Konsummarkedet 

          kortvarige goder 

          langvarige goder 

     4.4.2. Producentmarkedet 

         Det industrielle marked 

          varer, hvoraf andre 

          varer fremstilles 

          varer, hvormed 

          andre varer fremstilles 

         Institutionsmarkedet 

         Mellemhandlermarkedet 

     4.4.3. Hjemmemarkedet 

     4.4.4. Importmarkedet 

   4.5. Afsætningsøkonomiens teori om      A 

     købsbeslutninger på 

     producentmarkedet 

   4.6. Leverandørmarkedsanalyser        C 

     4.6.1. Data for købsbehov 

     4.6.2. Volumenvurdering 

     4.6.3. Markedsdata 

          interne kilder 

          eksterne kilder 

     4.6.4. Fremskaffelse af 

         markedsdata 

   4.7. Desk-research 

     4.7.1. Håndbøger og vejvisere 

     4.7.2. Statistikker 

     4.7.3. Daglige meddelelser 

     4.7.4. Periodiske meddelelser 

     4.7.5. Branchepublikationer 

   4.8. Leverandør-materiale 

     4.8.1. Interview med sælgere 

     4.8.2. Leverandørpublikationer 

     4.8.3. Årsregnskab og beretning 

     4.8.4. Referencer 

     4.8.5. Oplysningsbureauer 

     4.8.6. Bankoplysninger 

   4.9. Field-research 

     4.9.1. Messer og udstillinger 

     4.9.2. Virksomhedsbesøg 

          Tekniske kvalifikationer 

          -maskinpark og 

          lokaler 

          -personale 

     4.9.3. Økonomiske kvalifikationer 

     4.9.4. Administrative 

         kvalifikationer 

   4.10.Dokumentation og vurdering 

     4.10.1.Kvantificering af de 

         enkelte leverandørers 

         markedsandele på det 

         danske og det 

         internationale marked 

     4.10.2.Vurdering af 

         markedsstruktur 

         og konkurrenceform 

 5. Leverandørpolitik              C     4 

   5.1. Markedsstruktur 

     5.1.1. Potentielle marked 

     5.1.2. Effektive marked 

     5.1.3. Leverandørudvikling 

   5.2. Hvor mange leverandører? 

     5.2.1. Eetleverandørsystem 

     5.2.2. Flerleverandørsystem 

     5.2.3. Andele af virksomhedens 

         totalbehov 

   5.3. Direkte køb eller indirekte via 

     5.3.1. mellemhandlere? 

   5.4. Reciprok-køb 

         to-vejs 

         tre-vejs 

   5.5. Indkøber-etik 

   5.6. Leverandørbedømmelse 

     5.6.1. Vurderingskriterier 

          Produktkvalitet 

          Leveringspræcision 

          Prispolitik 

          Serviceniveau 

     5.6.2. Bedømmelsesskema(er) 

 6. Kvalitets-, service- og prispolitik     C     4 

   6.1. Kvalitetspolitik 

     6.1.1. Kvalitetsspecifikation 

         Kvalitetsoverensstemmelse 

     6.1.2. Brugskvalitetsbestemmelse 

     6.1.3. Kvalitetskontrolpolitik 

          Kontrolomkostninger 

          Fejlomkostninger 

     6.1.4. Standardisering 

     6.1.5. Værdianalyse 

     6.1.6. Kvalitet og 

         leverandørvalg 

         Kvalitet og 

         leverandørbedømmelse 

         Kvalitet og 

         leverandørudvikling 

     6.1.7. Reklamationspolitik 

     6.1.8. Garantiordninger 

   6.2. Servicepolitik 

     6.2.1. Grundydelser 

     6.2.2. Ledsageydelser 

     6.2.3. Kundebestemte 

         ydelser 

     6.2.4. Varebestemte 

         ydelser 

     6.2.5. Administrativ service 

     6.2.6. Distributionsservice 

     6.2.7. Teknisk service 

          Køber har know-how 

          Sælger har know-how 

     6.2.8. Udnyttet service 

     6.2.9. Ikke-udnyttet service 

     6.2.10.System-integration 

         mellem købers og sælger 

         virksomhed 

   6.3. Prispolitik 

     6.3.1. Internationale 

         standardvarer 

         Prisfølsomme varer 

         Terminshandel 

         Hedging 

         Risikoberegning 

         Inddækningspolitik 

     6.3.2. Prisdannelsen på det 

         heterogene producentmarked 

     6.3.3. Styrkeforholdet 

          Sælger stor, køber 

          lille 

          Køber stor, sælger 

          lille 

     6.3.4. Sælgers prisstrategi 

          Afhængighed af 

          konkurrentreaktion 

          Hvem er prisfører? 

          Sælgers 

          prisdifferentiering 

     6.3.5. Prispolitik under 

         inflation 

 7. Betalingspolitik               C     2 

     7.1.1. Leverandørfinansieringens 

         betydning og begrænsninger 

     7.1.2. Køberfinansiering, 

         sikkerhedsstillelse 

     7.1.3. Betalingsaftaler og 

         betalingspræcision 

     7.1.4. Kredittidens indflydelse 

         på prisen 

 8. Kontrakter og større infkøbsaftaler          14 

   8.1. Standardkontrakter           B 

     8.1.1. Almindelige 

         leveringsbetingelser 

         udarbejdet af brancher 

     8.1.2. Branchekontrakter 

     8.1.3. Almindelige 

         leveringsbetingelser, 

         udarbejdet af sælger 

     8.1.4. Sælgerstandardkontrakter 

     8.1.5. Almindelige 

         leveringsbetingelser 

         udarbejdet af køber 

     8.1.6. Køberstandardkontrakter 

   8.2. Gennemgang af branches 

     almindelige leveringsbetingelser 

     (f.eks.: Almindelige betingelser 

     for levering og montering af 

     maskiner og andet mekanisk og 

     elektrisk udstyr, NLM 71) 

   8.3. Kontrakter udformet til en 

     bestemt aftale             C 

     8.3.1. Generelle principper 

         for kontraktudformning 

     8.3.2. Kontraktteknik 

         - Vurderingskriteriet 

          for valg af aftaleteknik 

         - Rammeaftalers udformning 

          -afkaldsmængder 

         - varsel for afkald 

          eller standsning 

         - aftaleperiodens længde 

         - ændring af mængde 

         - opsigelsesbestemmelser 

     8.3.3. Udformning af generelle 

         kontraktpunkter 

         - Kvantitet (mængde 

          eller omfang) 

         - Kvalitet (specifikation) 

         - pris 

          -aftalt pris 

          -prisregulering 

          -valutaklausul 

     8.3.4. Levering 

         - leveringsbetingelser 

         - transport (herunder 

          emballage) 

         - leveringstid 

         - forsinkelse 

         - konventionalbod 

         - certifikater 

     8.3.5. Betaling 

         - før levering 

         - ved levering 

         - efter levering 

     8.3.6. Garanti 

         - periode 

         - omfang 

     8.3.7. Specielle bestemmelser 

         i forbindelse med: 

         - værktøjer og lign. 

          (betaling og 

          ejendomsforhold) 

         - rettigheder ved 

          udviklingsarbejde 

         - option 

         - reservedele (ved 

          kommende leverancer) 

         - patenter og licenser 

         - underleverandører 

          (til sælger) 

         - kontraktens lov, 

          herunder behandling af 

          voldgift og L 64. 122 om 

          internationalt løsørekøb 

         - kontraktens overdragelse 

         - ændringer i kontraktens 

          specifikationer 

         - maskinkøb 

         - misligholdelse 

          (køber og sælger), 

          herunder insolvens 

         - mestbegunstigelse 

         - stempelomkostninger 

         - underskrift 

 9. Indkøbsforhandlinger                  8 

   9.1. Forberedelser              B 

     9.1.1. Baggrundsoplæg 

     9.1.2. Tilbudsanalyse 

     9.1.3. Brug af assistance og 

         information 

     9.1.4. Vurdering af 

         forhandlingssituation 

     9.1.5. Fastlæggelse af strategi 

     9.1.6. Praktisk forberedelse 

         (lokaler m.v.) 

   9.2. Forhandling 

     9.2.1. Den menneskelige 

         indledning (kontaktfasen) 

     9.2.2. Den tekniske indledning 

     9.2.3. Forhandlingssituation 

     9.2.4. Taktik 

     9.2.5. Afslutning 

   9.3. Opfølgning 

     9.3.1. Møderapport 

 10. Studiekreds                      10 

 11. Sammenfatning                A     1 

                             ---------- 

                              60 timer 

                             ---------- 

HJEMMEOPGAVER :

Der stilles 12 hjemmeopgaver hver svarende til et omfang som en halv eksamensopgave.

EKSAMEN :

Prøven er skriftlig og varer 4 timer.

Officielle noter

Ingen