Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget ÅRSREGNSKABER ved merkonomkursus


SUPPLERINGSFAG

65. ÅRSREGNSKABET

TIMETAL

30 timer

FORMÅL

Det er fagets formål at gennemgå problematikken omkring årsregnskabet og dets udarbejdelse, således at deltagerne får mulighed for

- at kunne formulere de krav til information, som de eksterne interessegrupper (aktionærer, pengeinstitutter, kreditorer etc.) stiller til en virksomheds årsregnskaber

- at kunne deltage i løsningen af de problemer, der er forbundet med, at en virksomheds regnskaber skal tilgodese de informationsbehov, som ovennævnte interessegrupper har.

 

 INDHOLD OG OMFANG                 Vejledende timeta 

 l 

 1. Gennemgang af en virksomheds interesse- 

  gruppers beslutningsopgaver og beslutnings- 

  kriterier i forbindelse med eksisterende 

  eller påtænkte engagementer med denne 

  Beskrivelse af disse interessegruppers 

  informationsbehov                    4 

 2. Beskrivelse af en virksomheds økonomistruktur 

  og disponeringskarakteristika. 

  Gennemgang af den sammenhæng, der bør 

  være mellem disse og det aflagte årsregnskabs 

  opbygning og indhold                  2 

 3. Gennemgang af de mest almindelige kriterier 

  for indretning af dækningsbidrag i perioden. 

  Kortlægning af disse metoders virkning på 

  resultat- og statusopgørelsen. 

  Vurdering af de enkelte metoders anvendelighed 

  på forskellige typer af virksomheder (handels- 

  virksomhed/masse- og serieproducerende 

  virksomhed/virksomhed med ordreproduktion 

  af få store ordre)                   4 

 4. Beskrivelse af kapacitetsomkostninger og 

  deres sammenhæng med disponeringskriterier 

  (herunder definition af kontante/kalkulerede 

  kapacitetsomkostninger samt gennemgang af 

  problemer knyttet til valg af afskrivninger og 

  afskrivningspolitik)                  2 

 5. Gennemgang af vurderingsproblemer knyttet til 

  enkelte typer af anlægsaktiviteter. Beskrivelse af 

  problemer i forbindelse med opgørelse af 

  perioderesultat samt overskudsdisponeringen       2 

 6. Gennemgang af lovgivningsbestemmelser og 

  sammenhæng/forskelle i disse bestemmelser 

  vedr. regnskabsaflæggelsen (bogføringslov - ny 

  aktieselskabslov - lov om anpartsselskaber)       2 

 7. Formulering af krav til opstilling/udformning 

  af regnskabet. 

  Case-opstilling af årsregnskab             4 

 8. Koncernregnskaber, definition af begrebet samt 

  beskrivelse af ledelsens opgaver i relation til 

  de enkelte koncerndeltageres regnskabsaflæggelse 

  og overskudsdisponering. 

  Beskrivelse af koncernregnskabet samt de regn- 

  skabsmæssige problemer, der opstår i forbindelse 

  med udarbejdelse af dette                6 

 9. Caseopgaver                       4 

                              --- 

                              30 

                              --- 

HJEMMEOPGAVER

Der stilles i alt 6 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamensopgavesæt.

PRØVE

Prøven er skriftlig og varer 4 timer. Prøven skal bestå af mindst 2 af hinanden uafhængige opgaver.

SÆRLIGE ADGANGSBETINGELSER

Bestået prøve i begge regnskabsfag eller fritagelse herfor.

Officielle noter

Ingen