Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget ØKONOMISK STYRING - BUDGETTERING ved merkonomkursus


SUPPLERINGSFAG

86. ØKONOMISK STYRING - BUDGETTERING

TIMETAL

30 timer

FORMÅL

Dette kursus har til formål at give deltagerne et overblik over virksomhedens økonomiske planlægnings- og styringsproces.

Deltageren får herigennem et indtryk af de krav, økonomifunktionen kan/skal stille til virksomhedens aktivitetsskabende funktioner ang. økonomistyringens filosofi, tankegang og tilrettelæggelse.

Kursets gennemgang af styringsproblematikken omfatter også en behandling af de praktiske problemer på såvel det planlæggende som det gennemførende og kontrollerende niveau, idet et konkret budgetteringsoplæg gennemgås. Dette oplæg rummer et komplet sæt af budgetformularer og skemaer.

Kurset gennemføres under den synsvinkel, at økonomifunktionen ikke fungerer som et passivt registrerende og kontrollerende organ, men som en integreret og koordinerende funktion i virksomhedens økonomiske styringsproces.

 

 INDHOLD OG OMFANG                 Vejledende timeta 

 l 

 1. Virksomheden 

 Virksomhedens interessegrupper, virksomhedens plads 

  i samfundet, virksomhedens interne struktur som 

  basis for aktivitet ud fra menneskelig og 

  materiel kapacitet samt ansvar og opgaver for 

  virksomhedens ledelse                  2 

 2. Virksomhedens integrerede målsætningsproblemer 

 Virksomhedens målsætning, medarbejdere og øvrige 

 interessegruppers mål                    2 

 3. Planlægningsprocessen i virksomheden 

 Analyse-, vurderings- og erkendelsesfasen 

 Strategiudviklings- og målsætningsfasen 

 Handlingsprogramfasen med dens operationelle 

  planlægning                       11 

 4. Budgetperiodens kvantitative og kvalitative 

  detaillering 

 Budgetsystem - budgetoplæg - budgetformularer og 

  skemaer                         5 

 5. Styringsmekanismernes indhold 

 Økonomistyring via kontoplan. Aktivitetsstyring 

  via kvantitative registreringsprocedurer         3 

 6. Kontrolsituationen 

 Kvantitativ aktivitetskontrol. Kapacitetsomkost- 

  ningskontrol. Standardomkostningskontrol         4 

 7. Rapporteringsprocessen                  2 

 8. Planrevisionsproces 

 Handlingsprogramrevision. Operationel langtids- 

  planrevision. Strategisk planrevision          1 

                              -- 

                              30 

                              -- 

HJEMMEOPGAVER

Der stilles i alt 6 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamensopgavesæt.

PRØVE

Prøven er skriftlig og varer 4 timer. Prøven skal bestå af mindst 2 af hinanden uafhængige opgaver.

SÆRLIGE ADGANGSBETINGELSER

Bestået prøve i begge regnskabsfag eller fritagelse herfor.

Officielle noter

Ingen