Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for EKSTERNT REGNSKABSVÆSEN ved merkonomkursus


TIMETAL

60 timer

FORMÅL

Formålet med faget Eksternt regnskabsvæsen er at give kursusdeltagerne et kendskab til den del af en virksomhedsstyring, der knytter sig til regnskabsaflæggelse og regnskabsvurdering.

Desuden er formålet at skabe forståelse for sammenhængen mellem Internt og Eksternt regnskabsvæsen.

INDHOLD OG OMFANG

I faget Eksternt regnskabsvæsen behandles for handels- og industrivirksomheder: 1) regnskabets økonomiske beskrivelse af lønsomhed, likviditet, kapitalanvendelse og kapitalanskaffelse. 2) den væsentligste regnskabslovgivning og regnskabspraksis i relation til årsregnskabet og 3) regnskabsanalyse af flere perioders regnskaber for at kunne opstille et beslutningsgrundlag til vurdering af fremtiden. Under regnskabslovgivning og regnskabspraksis vil specielle koncernproblemer blive behandlet i begrænset omfang.

Der tilstræbes en hensigtsmæssig koordinering af læreplanens enkelte punkter til en helhed i form af et gennemgående regnskabseksempel.

INDHOLD OG INDLÆRINGS- VEJLEDENDE

OMFANG DYBDE TIMETAL

1. Indledning og formål. A 2 - Gennemgang af læreplan - Interessegrupper - Driftsøkonomisk regnskab - Skatteopgørelse - Samfundsøkonomisk regnskab og inflationsregnskab

2. Årsregnskabets dataindhold . 15

2.1. Årsregnskabet B - Fra primobalance over resultatopgørelse til ultimobalance - Sammenhæng i regnskabets poster ved ændringer - Going-concern, kontinuitet - Betalingsstandsning

2.2. Resultatopgørelsens poster - Indtægter B - Indtægtskriterier, salgskriterie det væsentligste - Primære og væsentlige sekundære poster - Vareforbrug C - Definition af udgift, omkostning, udbetaling - Betydningen af ultimolagerets vurdering - Direkte/indirekte opgørelse - Risikoovergang - Ajourførte registreringer - Øvrige stykomkostninger B - Kort diskussion af arbejdsløn som kapacitetsomkostning - Salgsfremmende omkostninger B - Periodiseringsproblemer

- Kontante kapacitetsomkostninger B - Periodiseringsproblemer

- Valutakurssvingninger A

- Tantiemer A

- Afskrivninger C - Værdiforringelse

- Renter C

- Indkomstskat C - Kun årets skat

2.3. Balancens poster. - Likvide midler B - Kasse, bank, giro, kassekredit disponibel, omsætningsværdipapirer

- Øvrig omsætningsformue B - Vurderingsprincipper for varelager og debitorer

- Anlægsformue B - Vurderingsprincipper for driftsmidler, fast ejendom (kort), immaterielle aktiver og anden investering

- Kortfristet gæld B - Varekreditorer

- Offentlige afgifter - Kassekredit

- Langfristet gæld B - Prioritetsgæld - Bankgæld

- Egenkapital C - Vurderingsprincipper - Nominelt,reelt og inflation - Egenkapitalposteringer - Specifikation af egenkapital - Aktieselskab (beskattet/ubeskattet) bunden/fri - Anpartsselskab - Interessentskab - Enkeltmandsvirksomhed

2.4. Registreringssystem. B - Kontoplan og afslutningsteknik (kort)

2.5. Opstillingsformer. B - Regnskabsloven - Flertrinsberetningsform, for resultatopgørelse - Kontoform for balancen

3. Regnskabslovgivning og regnskabspraksis i relation til årsregnskabet . 10

3.1. Hovedsynspunkter i lovgivning og praksis - Bogføringslov, lov om aflæggelse B af årsregnskaber m.v. - Retskilderne incl. administrative institutioner - God regnskabsskik B - Internationale standards - Revisors regnskabspåtegning - Redegørelse for regnskabsprincipper - Valg af poster og redaktion

3.2. Udvalgte regnskabsposters behandling. - Varelager C - Debitorer C - Driftsmidler C - Ejendomme C - Lån til aktionærer m.fl. B - Udlandslån B - Værdipapirer B - Immaterielle aktiver B - Eventualforpligtelser B - Renter og kursdifferencer C - Tantieme B - Varekreditorer C - Overskudsdisponering C - Egenkapitalens bevægelser C - Specifikation og posteringer

4. Udvalgte skatteregler. 6

4.1. Formål og hovedsynspunkter i lovgivning A

4.2. Udvalgte områders behandling B - Gennemgås med fortsat drift for øje - Lov om skattemæssige afskrivninger m.v. - Afsnit I, II, IV (hovedregler) og IVa - Lov om investeringsfond - Lov om skattemæssig opgørelse af varelagre m.v. - Bekendtgørelse om mindstekrav - Kun hovedregler - Debitorer, kreditorer - Tab, valutakursdifferencer (kort) - Værdipapirer (hovedregel) - Udlandsgæld (hovedregler)

4.3. Skatters behandling i regnskabet C - Årets skat - Latente skatter

4.4. Skatteplanlægning B

5. Regnskabsanalyse 15

5.1. Korrektion af tilgængeligt materiale B - Driftsherreløn - Indkomstskatter - Skattemæssige af- og nedskrivninger - Afrunding - Sæsonbevægelser

5.2. Analyse og vurdering af rentabilitet C - Rentabilitetsniveau - Udviklingsretning og -tempo - Afkastningsgradens bestanddele - Dupont-pyramiden

5.3. Analyse og vurdering af indtjeningsevnen C - Opstilling af resultatopgørelsen - Nøgletal for aktivitet, kapacitet og basis (index) - Udviklingsretning og -tempo

5.4. Analyse og vurdering af kapitaltilpasning C - Likviditetsbeskrivelse - Omsætningshastigheder (betydningen af moms) - Selvfinansiering - Pengestrømsanalyse - Sekundære poster

5.5. Risikoanalyse A - Følsomhed overfor ændringer

6. Specielle regnskabsproblemer i en koncern . 6

6.1. Hovedpunkter i lovgivning A

6.2. Værdiansættelse af datterselskabsaktier B - Equity metoden, hovedregler

6.3. Eliminering - Mellemregningskonti - Intern omsætning - Intern avance - Interne aktiebesiddelser - Minoritetsinteresser

6.4. Konsolidering B

7. Studiekredse eller obligatorisk hovedopgave 6 Ialt 60

Hjemmeopgaver

Der stilles 12 hjemmeopgaver, hver af et omfang som en halv eksamensopgave

INDLÆRINGSDYBDE

A .Eleverne har fået forklaret teoretiske emner gennem en bred orientering og har opnået kendskab til de pågældende emner.

B. Eleverne har fået indlært teoretisk viden gennem lektioner og selvstændigt arbejde med stoffet og har opnået forståelse af og kendskab til de pågældende emner.

C. Eleverne har gennem lektioner og selvstændigt arbejde med stoffet opnået god forståelse og dybere kendskab til de pågældende emner og kan anvende dette i afvigende kombinationer.

A.Højsteen

uddannelseskonsulent

Officielle noter

Ingen