Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget REGNSKABSANALYSE ved merkonomkursus


TIMETAL

30 timer

FORMÅL

Det er fagets formål

- at præsentere regnskabsanalysens metodik

- at gennemgå hvilke krav/forudsætninger, der må stilles til regnskabsgrundlaget

- at gennemgå budgetteringens teknik

- at behandle sammenhængen mellem regnskabsanalysen og budgetteringen.

 

 INDHOLD OG OMFANG                 Vejledende timeta 

 l 

 1. Præsentation af indhold og formål. Gennemgang 

  af definitioner og afgrænsninger. Regnskabsana- 

  lysens og budgetteringens sammenhæng med 

  årsregnskabet                        2 

 2. Gennemgang af rentabilitetsanalysens metodik, 

  herunder beskrivelse/analyse af » mangelsitua- 

  tioner«. Opstilling af krav til analysematerialet 

  m.h.t. indhold, præsentation, kontinuitet etc.       6 

 3. Gennemgang af likviditets-/finansieringsanalysens 

  metode. Behandling af 

 - pengestrøms- og finansieringsanalyse 

 - sammenhæng mellem driftsforløb (DB-indtjening/ 

  kapacitetsomk.) og likviditet for såvel handels- 

  virksomheder som masseproducerende og ordre- 

  producerende virksomheder 

 - anlægsinvesteringer og finansiering heraf 

 - formulering af krav til analysematerialet m.h.t. 

  sammenhænge, drift/status og vurdering           8 

 4. Præsentation af begrebet budgettering og gennem- 

  gang af budgetteringens metodik samt dens sammen- 

  hæng med regnskabsanalysens metodik. Beskrivelse 

  og vurdering af metoder til budgettering af drift 

  og likviditet                        6 

 5. Gennemgang af soliditetsanalysen, herunder en 

  gennemgang af en akkord-/likvidationssituation       4 

 6. Caseopgave                         4 

                                --- 

                                30 

                                --- 

HJEMMEOPGAVER

Der stilles i alt 6 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt

eksamensopgavesæt.

PRØVE

Prøven er skriftlig og varer 4 timer. Prøven skal bestå af mindst 2

af hinanden uafhængige opgaver.

SÆRLIGE ADGANGSBETINGELSER

Bestået prøve i begge regnskabsfag eller fritagelse herfor.

Officielle noter

Ingen