Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget Reklame og Markedsvurdering ved merkonomkursus


26. REKLAME OG MARKEDSVURDERING

TIMETAL

60 timer

FORMÅL

Formålet med faget er at give deltagerne en praktisk betonet indsigt i planlægning og indkøb af service-virksomheders ydelse inden for reklame og markedsvurdering, såvel på konsumentmarkedet som på producentmarkedet.

Deltagerne bibringes en rimelig grad af varekundskab om disse tjenesteydelsers teknik.

Faget bygger på den grundlæggende viden fra afsætningslære.

 

 INDHOLD OG OMFANG                  Vejl.timetal 

 1. Introduktion                       2 

 2. Reklamens målformulering                 4 

 3. Informationskilder om markedet              1 

 4. Desk-research                      1 

 5. Den statistiske baggrund for repræsentative 

  undersøgelser                      3 

 6. Adfærdsundersøgelser                   4 

 7. Indsamling af grundmaterialer              2 

 8. Dynamiske standardiserede undersøgelser         2 

 9. Motivationsundersøgelser                 3 

 10. Reaktionsundersøgelser                 2 

 11. Bearbejdelse og rapportering af undersøgelsesresultater 1 

 12. Reklameforbruget i Danmark               2 

 13. Oversigt over reklamemidler               3 

 14. Valg af reklamemedia                  2 

 15. Indkøb af reklameteknisk arbejde            3 

 16. Indkøb af kreativt reklamearbejde            3 

 17. Reklamebureauernes rolle som reklameformidlere     2 

 18. Reklamebudgettering                   2 

 19. Reklamens retsregler                  4 

 20. Reklameetik                       1 

 21. Studiekredse                      13 

                              --------- 

                              60 timer 

                              --------- 

INDLÆRINGSDYBDE

A . Deltagerne har fået forklaret emnerne gennem en bred orientering og har opnået kendskab til de pågældende emner.

B . Deltagerne har fået indlært viden gennem lektioner og selvstændigt arbejde med stoffet og har opnået forståelse af og kendskab til de pågældende emner.

C . Deltagerne har gennem lektioner og selvstændigt arbejde med stoffet opnået god forståelse og dybere kendskab til de pågældende emner og kan anvende dette i afvigende kombinationer.

VEJLEDENDE UNDERVISNINGSTIMETAL

Klassificering af indlæringsdybde vil være efterfulgt af en talværdi, der angiver det vejledende undervisningstimetal.

 

 1. Introduktion                  A    2 

  1.1. Placering af reklame og markedsvurdering 

     i afsætningsøkonomisk sammenhæng 

  1.2. Reklame og markedsvurdering i forholdet 

     til: 

      - samfundet (forbrugerbevægelse) 

      - den offentlige sektor 

      - etiske normer 

 2. Reklamens målformulering            C    4 

  2.1. placering som handlingsparameter 

     (The Marketing Mix) 

      - operative reklamemål 

      - markedsstadier 

      - købeformel 

  2.2. Målgruppens informationssøgning 

 3. Informationskilder om markedet         B    1 

  3.1. Markedsanalyse 

      - begreb 

      - formål 

      - leverandørrelationer 

 4. Desk-research                  B    1 

  4.1. Kildemateriale 

      - officielle 

      - halvofficielle 

      - private 

  4.2. Kildekritik 

     (øvelser heri vil forekomme i 

     adskillige studiekredsopgaver) 

 5. Den statistiske baggrund for repræsenta-    B    3 

  tive undersøgelser 

  5.1. Hyppigheder 

  5.2. Sandsynligheder 

  5.3. Normale og skæve-fordelinger 

  5.4. Forståelse af sikkerhedsgrænser 

 6. Adfærdsundersøgelser              C    4 

  6.1. Totaltællinger 

  6.2. Repræsentative tællinger 

  6.3. Samplingsmetoder 

  6.4. Sikkerhedskritik 

 7. Indsamling af grundmaterialer          C    2 

  7.1. Mekanisk registrering 

  7.2. Observationer 

  7.3. Skriftlig besvarelse 

  7.4. Interviewformer 

  7.5. Spørgeskemaproblemer 

 8. Dynamiske standardiserede undersøgelser     C    2 

  8.1. Forbrugerindex 

  8.2. Mediaindex 

  8.3. Forbrugerpaneler 

  8.4. Butiksindex 

  8.5. Omnibusrapporter 

 9. Motivationsundersøgelser            B    3 

  9.1. Den psykologiske baggrund 

  9.2. Undersøgelsesformernes metodik 

  9.3. Motivationsundersøgelser i 

     reklamens kreative proces. 

 10 Reaktionsundersøgelser             C    2 

  10.1. Testformer 

     for varer 

      - emballager 

      - annoncer 

  10.2. Testmarketing. 

 11. Bearbejdelse og rapportering af        A    1 

   undersøgelsesresultater 

   11.1. Tabelopstilling 

   11.2. Diagramteknik. 

 12. Reklameforbruget i Danmark           B    2 

 13. Oversigt over reklamemidler          C    3 

   13.1. Annoncemedia 

   13.2. Butiksreklame 

   13.3. Tryksagsreklame 

   13.4. Udstillingsreklame 

   13.5. Trafikreklame 

   13.6. Andre midler 

      Karakteristik af de forskellige 

      mediers benyttelse og virkemåde 

 14. Valg af reklamemedia              C    2 

   14.1. Valgkriterier for annoncemedie 

   14.2. Muligheder for overførsel til 

      andre mediabeslutninger 

   14.3. Gennemgang af eksisterende kilder 

 15. Indkøb af reklameteknisk arbejde        B    3 

   15.1. Grafisk teknik 

      Annoncering 

      Tryksagsfremstilling 

 16. Indkøb af kreativt reklamearbejde       B    3 

   16.1. Lay-out 

   16.2. Tekst 

   16.3. Illustrationer 

   16.4. Skriftvalg. 

 17. Reklamebureauernes rolle som reklame-     C    2 

   formidlere 

 18. Reklamebudgettering              C    2 

   18.1. økonomisk og tidsmæssigt 

   18.2. Fordelingen på handelens 

   forskellige led 

 19. Reklamens retsregler              C    4 

   19.1. Markedsføringsloven 

   19.2. Apotekerloven 

   19.3. Loven om ophavsret 

   19.4. Beskyttelse af 

      varemærker 

      navne 

      andre betegnelser 

 20. Reklameetik                  A    1 

   20.1. Reklamekodex 

   20.2. Forbrugerombudsmandens rolle 

 21. Studiekredse                     13 

                          ------------ 

                          I alt 60 

                          ------------ 

I undervisningen kan gennemføres virksomhedsbesøg og/eller demonstrationer.

HJEMMEOPGAVER

Der stilles 12 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamensopgavesæt.

Studiekredsarbejdet gennemføres i samarbejde med faget Salgsorganisation og markedstilpasning, idet kursusdeltagerne enten udarbejder en studiekreds i Reklame og markedsvurdering eller en studiekreds i Salgsorganisation og markedstilpasning.

PRØVEN

Prøven er skriftlig og varer 4 timer. Prøven består af mindst 2 af hinanden uafhængige opgaver.

Officielle noter

Ingen