Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget LANDBRUGETS INDKØB OG AFSÆTNING på kursus til handelsskolernes statskontrollerede specialkursus


FAG

Læreplan for faget LANDBRUGETS INDKØB OG AFSÆTNING på kursus til handelsskolernes statskontrollerede specialkursus.

TIMETAL

60 timer

FORMÅL

Formålet med landbrugets indkøb og afsætning er at give kursusdeltagerne:

1. En systematisk beskrivelse af det grundlæggende indkøbsarbejde og de faktorer, der øver indflydelse på indkøbets planlægning og gennemførelse.

2. En systematisk beskrivelse af hvilke forhold, der øver indflydelse på afsætningsarbejdet, og hvilke faktorer, der er til rådighed for påvirkning af afsætningen. Beskrivelsen skal omfatte både konsument- og producentmarkedet,

således at kursusdeltagerne efter afsluttet kursus er i stand til selvstændigt at forestå indkøbs- og afsætningsfunktionen i en landbrugsvirksomhed.

INDLÆRINGSDYBDE

A. Eleverne har fået forklaret teoretiske emner gennem en bred orientering og har opnået kendskab til de pågældende emner.

B. Eleverne har fået indlært teoretisk viden gennem lektioner og selvstændigt arbejde med stoffet og har opnået forståelse af og kendskab til de pågældende emner.

C. Eleverne har gennem lektioner og selvstændigt arbejde med stoffet opnået god forståelse og dybere kendskab til de pågældende emner og kan anvende dette i afvigende kombinationer.

VEJLEDENDE UNDERVISNINGSTIMETAL

Klassificering af indlæringsdybde vil være efterfulgt af en talværdi, der angiver det vejledende undervisningstimetal.

A. LANDBRUGETS INDKØB 1. Introduktion A 1 Formål med faget præsentation af deltagerne/lærer Undervisningsformer Undervisningsmateriale Indkøbsjura: Købelov Aftalelov Husdyrvoldgiftslov C 6 2. Indkøbets organisering og formål B 1 2.1. Centraliseret indkøb Decentraliseret indkøb Værdikredsløb 3. Indkøbets gennemførelse 3.1. Indkøbets principielle A 1 forretningsgang 3.2. Det forberedende indkøbsarbejde C 2 - Vurdering af impulsobjekt (værdibegrebet/værdianalyse) under hensyn til - brugsfaktorer (nytten) - attraktivitetsfaktorer (brugerpræferencer) - tillægsværdier (f.eks. leverandørservice) - indkøbsmængdens størrelse i relation til forbrug og lager 3.3. Det indledende indkøbsarbejde C 4 - Forespørgslen - Udformning (herunder opstilling og datarækkefølge) eksempel - Indhold - Potentielle leverandører - Krav til leverandørerne 3.4. Det udførende indkøbsarbejde C 5 - Vurdering af tilbuddene - Faktorer, der vedrører de økonomiske vilkår - tilbudsprisen - prisreguleringsforbehold - rabatter - forsendelsesmåder - emballage - transportforsikring - betalingsbetingelser - intern og ekstern rente (herunder markedsrentedannelsen) - Vurdering af øvrige faktorer - Tilbudssammenligningen - Leasing - Valg af tilbud 3.5. Det afsluttende indkøbsarbejde 5 - Indkøbsordrens principielle C indhold - Indkøbsordrens udformning C - Bestillingsbrev (eksempel) ) - Kontrakt (standardkontrakt, ) specialkontrakt) ) skitsemæssige eksempler ) - udformning af almindelige ) A kontraktparagraffer ) - Rammeaftaler ) - Småordrer ) - Generelle indkøbsbetingelser ) - Ordrebekræftelse C - Leverancekontrollen C - Kontrol med leveringstider - Kontrol med mængde - Kontrol med kvalitet - Fakturakontrol, herunder også C omtale af factoring-systemet 4. Øvelser og gruppearbejde ) ) 5. Repetition og/eller prøveeksamen ) 5 30 timer

B. LANDBRUGETS AFSÆTNING 1. Introduktion A 1 Formål med faget Systematik i faget Afsætningsarbejdets organisatoriske placering i virksomheden 2. Afsætningsarbejdets tidsmæssige B 5 udvikling 2.1. Den sociale udvikling 2.2. Industriel revolution 2.3. Salgets industrialisering 2.4. Mærkevarer/reklame 2.5. Kortvarige/langvarige konsumentgoder 2.6. Markedsføring på producentmarkedet (råvarer, komponenter, maskiner) - Gennemgang og diskussion af landbrugsvarernes vej fra producent til forbruger a. vegetabilske b. animalske 1. hjemmemarked 2. eksport 3. Forhold på sælgerside bestemmende for efterspørgslen C 4 3.1. Pris 3.2. Kvalitet (smagsmæssig/teknisk/ kvasiteknisk/sortiment 3.3. Salgsindsats 3.4. Offentlige støtteordninger 3.5. Karakteristika ved disse forholds virkemåde på efterspørgslen 3.6. Faktorer, der påvirker deres anvendelse 4. Tidsbestemte forhold B 2 4.1. Trend 4.2. Konjunkturer 4.3. Sæson 4.4. Mode 4.5. Indføringssvingninger 4.6. Karakteristika ved disse forholds virkemåde 4.7. Faktorer, der påvirker de tidsbestemte forholds betydning 5. Markeder x) sammen med afsnit 2 B 2 5.1. Konsumentmarkedet og dets undermarkeder - Kortvarige goder - Langvarige goder 5.2. Producentmarkedet og dets undermarkeder - Industrivaremarkedet, herunder kortvarige/langvarige goder - Institutionsvaremarkedet, herunder kortvarige/langvarige goder - Mellemhandlervaremarkedet 6. Forhold på køberside B 2 6.1. Behovene 6.2. Sociologiske forhold 6.3. Forbrugs- og købevaner 6.4. Dispositioner ved køb (konsum- og disponentenheder) 6.5. Købeevnen 7. Opgørelse af markedsmuligheder B 3 7.1. Fastlæggelse af konsumentenheder (-muligheder) 7.2. Segmentering i konsumentgrupper 7.3. Fastlæggelse af målgruppe - Efterspørgselskonstitution - Konkurrenceforhold i relation til - Kundegruppen - Varen - Markedsbearbejdningen 7.4. Overvejelse vedrørende valg af disstributionskanaler 8. Handlingsparametrenes anvendelse på konsumentmarkedet 3 8.1. Konkurrenceformer B - Inddeling efter 1. præferencegrad og 2. udbydernes størrelse og antal 8.2. Pris ) 8.3. Kvalitet ) C 8.4. Salgsindsats ) 9. Hovedindhold af markedsføringsplan C 3 Med udgangspunkt i salgsvirksomhedens idegrundlag gives eksempel på en skematisk sammenstilling af: 9.1. Kundemuligheder (målgruppe) 9.2. Konkurrenceforholdene 9.3. Afvejning af handlingsparametrenes anvendelse 9.4. Resultatbudgettering (bidragsbudget)

10. Øvelser og gruppearbejde ) ) 5 )

11. Repetition og prøveeksamen ) 30 timer

HJEMMEOPGAVER

Der stilles 12 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamensopgavesæt.

EKSAMEN

Eksamen er skriftlig og varer 4 timer. Prøven består af mindst 2 af hinanden uafhængige opgaver indenfor hvert af områderne indkøb og afsætning.

Ca. 1/3 af opgaverne omfatter stof med indlæringsdybde B. Denne del af prøven kan bestå af multiple-choice spørgsmål (flervalgsopgaver) eller spørgsmål, der kræver korte begrundede svar.

Ca. 2/3 af opgaverne dækker stof med indlæringsdybde C, der kan indgå i en eller flere (evt. af hinanden uafhængive problemorienterede opgaver.

Officielle noter

Ingen