Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om foderstoffer1)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 448 af 25. juni 1998 om foderstoffer, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 179 af 19. marts 2001 foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 4, § 5 b, stk. 1, § 5 b, stk. 3, nr. 4, § 5 c, stk. 1, § 5 c, stk. 1, nr. 1, § 5 c, stk. 1, nr. 3, § 5 c, stk. 2, § 5 c, stk. 3, § 5 d, stk. 1, § 5 d, stk. 3, § 5 e, stk. 1,§ 5 e, stk. 2, § 5 e, stk. 6, ændres »proteinholdige produkter af pattedyr- og fjerkrævæv« til: »proteinholdige produkter af dyrevæv«.

2. § 5 a, stk. 1, affattes således:

»Ved produktion, salg eller udlevering af foder, indeholdende proteinholdige produkter af dyrevæv, skal foderet tydeligt være mærket med ordene: »Indeholder proteinholdige produkter af dyrevæv. Må ikke anvendes som foder til produktionsdyr.«. Kravet om mærkning gælder dog ikke foder til selskabsdyr.«

3. Bilag 1, A, Definitioner, nr. 6, affattes således:

»6) Tilsætningsstoffer:

a) Stoffer eller præparater, der anvendes i foderstoffer med henblik på

i) i positiv retning at påvirke egenskaberne ved fodermidler, foderblandinger eller animalske produkter eller

ii) at opfylde dyrenes ernæringsmæssige behov eller at forbedre den animalske produktion, især gennem påvirkning af mave-tarmfloraen eller foderets fordøjelighed, eller

iii) at tilføre foderet elementer, der fremmer særlige ernæringsmæssige formål eller midlertidige specifikke ernæringsmæssige behov hos dyrene, eller

iv) at forebygge eller mindske gener, der skyldes husdyrgødning, eller at forbedre dyrenes miljø.

b) Mikroorganismer, der danner kolonier.«

4. Bilag 1, A, Definitioner, nr. 13, affattes således:

»13) Forblandinger: Blandinger af tilsætningsstoffer alene eller blandinger, der består af et eller flere tilsætningsstoffer samt bærestoffer og er bestemt til fremstilling af foderstoffer.«

5. I bilag 1, A, Definitioner, nr. 18, ændres »Proteinholdige produkter af pattedyr- og fjerkrævæv:« til: »Proteinholdige produkter af dyrevæv:«

6. I bilag 2, del I, Generelle bestemmelser for fodermidler, nr. 3, litra i, affattes således:

»i) Proteinholdige produkter af dyrevæv i foderstoffer til produktionsdyr, undtagen:

- Mælk, bestanddele af mælk og produkter udelukkende fremstillet af mælk,

- Æg, bestanddele af æg og produkter udelukkende fremstillet af æg.

- Gelatine, der ikke stammer fra drøvtyggere, til coatning af tilsætningsstoffer,

- Fiskemel, jf. bekendtgørelse om fremstilling af fiskemel og fiskeolie, i foderstoffer til andre produktionsdyr end drøvtyggere,

- Hydrolyserede proteiner af fisk, fjer samt huder og skind i foderstoffer til andre produktionsdyr end drøvtyggere, der er fremstillet i et forarbejdningsanlæg, der udelukkende beskæftiger sig med fremstilling af hydrolyserede proteiner, og som er godkendt til formålet af myndighederne, jf. artikel 5, stk. 2, i direktiv 90/667/EØF, samt er stikprøveundersøgt efter forarbejdning og har en molekylevægt på under 10.000 dalton. Hydrolyserede proteiner af huder og skind alene hvis de

") er udvundet af huder og skind fra dyr, der er slagtet på et slagteri og hvis slagtekroppe er fundet egnet til konsum efter undersøgelse før og efter slagtning, og

$) er fremstillet ved en proces, der omfatter passende foranstaltninger til minimering af kontaminationen af huder og skind og råvarerne forberedt ved behandling med saltlage og kalk og intensiv vask og materialet derefter er udsat for en pH-værdi på over 11 i over 3 timer ved over 80 ºC, efterfulgt af en varmebehandling ved over 140 ºC i 30 minutter ved et tryk på over 3,6 bar eller ved en tilsvarende proces, som godkendt efter proceduren i artikel 17 i direktiv 89/662/EØF.

- Dicalciumphosphat i foderstoffer til andre produktionsdyr end drøvtyggere, udvundet af affedtede knogler, der

") er udvundet af knogler fra dyr egnede til human konsum, og af en embedsdyrlæge er blevet undersøgt før og efter slagtning i henhold til bekendtgørelse om fersk kød m.v., og

$) er fremstillet ved en produktionsproces, der sikrer at alt knoglemateriale er fint knust og affedtet med varmt vand og behandlet i saltsyre (med en minimum koncentration på 4 % og en pH-værdi på mindre end 1,5) over en periode på mindst 2 dage efterfulgt af en behandling af den udvundede fosforopløsning med kalk, der resulterer i et udfældningsprodukt af dicalciumphosphat med en pH-værdi mellem 4 og 7 som afslutningsvis er lufttørret i 15 minutter ved en tilgangs temperatur på 270° til 325°C og sluttemperatur mellem 60° og 65°C eller en tilsvarende produktionsproces, der er godkendt af Fødevaredirektoratet. «

7. Bilag 4, tabel 1, litra B., Produkter, nr. 21, affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

8. Note 1, efter nr. 21 i bilag 4, tabel 1, litra B., Produkter, affattes således:

»1) Øvre koncentrationer: De øvre koncentrationer beregnes ud fra den antagelse, at alle værdier af de forskellige kongenere, som ligger under bestemmelsesgrænsen, er lig med bestemmelsesgrænsen.«

9. I bilag 4, tabel 1, litra B., Produkter, indsættes efter note 1 efter nr. 21, som ny note 2 og note 3:

»2) Disse grænseværdier tages første gang op til revision inden den 31. december 2004 på grundlag af nye oplysninger om forekomsten af dioxiner og dioxinlignende PCB, navnlig med henblik på at også dioxinlignende PCB bliver omfattet af de værdier, der fastsættes, og de tages atter op til revision inden den 31. december 2006 med henblik på en markant nedsættelse af grænseværdierne.

3) Fersk fisk, der leveres direkte og anvendes uden mellemliggende forarbejdning til fremstilling af foder til pelsdyr, er undtaget fra grænseværdien. Produkterne, forarbejdet animalsk protein fremstillet af disse pelsdyr, må ikke komme ind i fødekæden, og det er forbudt at anvende disse som foder til husdyr, der holdes, opfedes eller opdrættes med henblik på produktion af fødevarer.«

10. Bilag 4, tabel 2, del I ,nr. 4, affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.

11. Note 1, efter nr. 4, i bilag 4, tabel 2, del I, affattes således:

»1) Øvre koncentrationer: De øvre koncentrationer beregnes ud fra den antagelse, at alle værdier af de forskellige kongenere, som ligger under bestemmelsesgrænsen, er lig med bestemmelsesgrænsen.«

12. I bilag 4, tabel 2, del I, indsættes efter note 1 efter nr. 4, som ny note 2 og note 3:

»2) Disse grænseværdier tages første gang op til revision inden den 31. december 2004 på grundlag af nye oplysninger om forekomsten af dioxiner og dioxinlignende PCB, navnlig med henblik på at også dioxinlignende PCB bliver omfattet af de værdier, der fastsættes, og de tages atter op til revision inden den 31. december 2006 med henblik på en markant nedsættelse af grænseværdierne.

3) Fersk fisk, der leveres direkte og anvendes uden mellemliggende forarbejdning til fremstilling af foder til pelsdyr, er undtaget fra grænseværdien. Produkterne, forarbejdet animalsk protein fremstillet af disse pelsdyr, må ikke komme ind i fødekæden, og det er forbudt at anvende disse som foder til husdyr, der holdes, opfedes eller opdrættes med henblik på produktion af fødevarer.«

13. Bilag 6, Afsnit A, tabellen nr. 7, affattes således:

» »Det er forbudt at anvende dette fodermiddel, der består af proteinholdige produkter af dyrevæv, som foder til produktionsdyr«, hvis midlet består af proteinholdige produkter af dyrevæv, undtagen:

-Mælk, bestanddele af mælk og produkter udelukkende fremstillet af mælk,

-Æg, bestanddele af æg og produkter udelukkende fremstillet af æg,

-Gelatine, der ikke stammer fra drøvtyggere, til coatning af tilsætningsstoffer,

-Fiskemel, jf. bekendtgørelse om fremstilling af fiskemel og fiskeolie, i foderstoffer til andre produktionsdyr end drøvtyggere,

-Hydrolyserede proteiner af fisk, fjer samt huder og skind i foderstoffer til andre produktionsdyr end drøvtyggere, der er fremstillet i et forarbejdningsanlæg, der udelukkende beskæftiger sig med fremstilling af hydrolyserede proteiner, og som er godkendt til formålet af myndighederne, jf. artikel 5, stk. 2, i direktiv 90/667/EØF, samt er stikprøveundersøgt efter forarbejdning og har en molekylevægt på under 10.000 dalton. Hydrolyserede proteiner af huder og skind alene hvis de

") er udvundet af huder og skind fra dyr, der er slagtet på et slagteri og hvis slagtekroppe er fundet egnet til konsum efter undersøgelse før og efter slagtning, og

$) er fremstillet ved en proces, der omfatter passende foranstaltninger til minimering af kontaminationen af huder og skind og råvarerne forberedt ved behandling med saltlage og kalk og intensiv vask og materialet derefter er udsat for en pH-værdi på over 11 i over 3 timer ved over 80 ºC, efterfulgt af en varmebehandling ved over 140 ºC i 30 minutter ved et tryk på over 3,6 bar eller ved en tilsvarende proces, som godkendt efter proceduren i artikel 17 i direktiv 89/662/EØF.

- Dicalciumphosphat i foderstoffer til andre produktionsdyr end drøvtyggere, udvundet af affedtede knogler, der

") er udvundet af knogler fra dyr egnede til human konsum, og af en embedsdyrlæge er blevet undersøgt før og efter slagtning i henhold til bekendtgørelse om fersk kød m.v., og

$) er fremstillet ved en produktionsproces, der sikrer at alt knoglemateriale er fint knust og affedtet med varmt vand og behandlet i saltsyre (med en minimum koncentration på 4 % og en pH-værdi på mindre end 1,5) over en periode på mindst 2 dage efterfulgt af en behandling af den udvundede fosforopløsning med kalk, der resulterer i et udfældningsprodukt af dicalciumphosphat med en pH-værdi mellem 4 og 7 som afslutningsvis er lufttørret i 15 minutter ved en tilgangs temperatur på 270° til 325°C og sluttemperatur mellem 60° og 65°C eller en tilsvarende produktionsproces, der er godkendt af Fødevaredirektoratet.«

14. Bilag 6, afsnit B, tabellen, nr. 20, affattes således:

Kolonne 1:

»Indhold af fodermidler, der består af proteinholdige produkter af dyrevæv«

Kolonne 2:

»Foderblandinger skal mærkes med følgende oplysninger: »Det er forbudt at anvende denne foderblanding, der indeholder fodermidler, som består af proteinholdige produkter af dyrevæv, som foder til produktionsdyr.5« «

15. Bilag 6, Afsnit B, tabellen, note 5, affattes således:

»5) Forbuddet gælder ikke for foderblandinger, der udelukkende indeholder følgende proteinholdige produkter af dyrevæv:

- Mælk, bestanddele af mælk og produkter udelukkende fremstillet af mælk,

- Æg, bestanddele af æg og produkter udelukkende fremstillet af æg,

- Gelatine, der ikke stammer fra drøvtyggere, til coatning af tilsætningsstoffer,

- Fiskemel, jf. bekendtgørelse om fremstilling af fiskemel og fiskeolie, i foderstoffer til andre produktionsdyr end drøvtyggere,

- Hydrolyserede proteiner af fisk, fjer samt huder og skind i foderstoffer til andre produktionsdyr end drøvtyggere, der er fremstillet i et forarbejdningsanlæg, der udelukkende beskæftiger sig med fremstilling af hydrolyserede proteiner, og som er godkendt til formålet af myndighederne, jf. artikel 5, stk. 2, i direktiv 90/667/EØF, samt er stikprøveundersøgt efter forarbejdning og har en molekylevægt på under 10.000 dalton. Hydrolyserede proteiner af huder og skind alene hvis de

") er udvundet af huder og skind fra dyr, der er slagtet på et slagteri og hvis slagtekroppe er fundet egnet til konsum efter undersøgelse før og efter slagtning, og

$) er fremstillet ved en proces, der omfatter passende foranstaltninger til minimering af kontaminationen af huder og skind og råvarerne forberedt ved behandling med saltlage og kalk og intensiv vask og materialet derefter er udsat for en pH-værdi på over 11 i over 3 timer ved over 80 ºC, efterfulgt af en varmebehandling ved over 140 ºC i 30 minutter ved et tryk på over 3,6 bar eller ved en tilsvarende proces, som godkendt efter proceduren i artikel 17 i direktiv 89/662/EØF.

- Dicalciumphosphat i foderstoffer til andre produktionsdyr end drøvtyggere, udvundet af affedtede knogler, der

") er udvundet af knogler fra dyr egnede til human konsum, og af en embedsdyrlæge er blevet undersøgt før og efter slagtning i henhold til bekendtgørelse om fersk kød m.v., og

$) er fremstillet ved en produktionsproces, der sikrer at alt knoglemateriale er fint knust og affedtet med varmt vand og behandlet i saltsyre (med en minimum koncentration på 4 % og en pH-værdi på mindre end 1,5) over en periode på mindst 2 dage efterfulgt af en behandling af den udvundede fosforopløsning med kalk, der resulterer i et udfældningsprodukt af dicalciumphosphat med en pH-værdi mellem 4 og 7 som afslutningsvis er lufttørret i 15 minutter ved en tilgangs temperatur på 270° til 325°C og sluttemperatur mellem 60° og 65°C eller en tilsvarende produktionsproces, der er godkendt af Fødevaredirektoratet. «

16. Bilag 6, afsnit C, tabellen, nr. 19, affattes således:

Kolonne 1:

»Indhold af fodermidler, der består af proteinholdige produkter af dyrevæv«

Kolonne 2:

»Foderblandinger skal mærkes med følgende oplysninger: »Det er forbudt at anvende denne foderblanding, der indeholder fodermidler, som består af proteinholdige produkter af dyrevæv, som foder til produktionsdyr5. « «

17. Bilag 6, Afsnit C, tabellen, note 5, affattes således:

»Forbuddet gælder ikke for foderblandinger, der udelukkende indeholder følgende proteinholdige produkter af dyrevæv:

- Mælk, bestanddele af mælk og produkter udelukkende fremstillet af mælk,

- Æg, bestanddele af æg og produkter udelukkende fremstillet af æg,

- Gelatine, der ikke stammer fra drøvtyggere, til coatning af tilsætningsstoffer,

- Fiskemel, jf. bekendtgørelse om fremstilling af fiskemel og fiskeolie, i foderstoffer til andre produktionsdyr end drøvtyggere,

- Hydrolyserede proteiner af fisk, fjer samt huder og skind i foderstoffer til andre produktionsdyr end drøvtyggere, der er fremstillet i et forarbejdningsanlæg, der udelukkende beskæftiger sig med fremstilling af hydrolyserede proteiner, og som er godkendt til formålet af myndighederne, jf. artikel 5, stk. 2, i direktiv 90/667/EØF, samt er stikprøveundersøgt efter forarbejdning og har en molekylevægt på under 10.000 dalton. Hydrolyserede proteiner af huder og skind alene hvis de

") er udvundet af huder og skind fra dyr, der er slagtet på et slagteri og hvis slagtekroppe er fundet egnet til konsum efter undersøgelse før og efter slagtning, og

$) er fremstillet ved en proces, der omfatter passende foranstaltninger til minimering af kontaminationen af huder og skind og råvarerne forberedt ved behandling med saltlage og kalk og intensiv vask og materialet derefter er udsat for en pH-værdi på over 11 i over 3 timer ved over 80 ºC, efterfulgt af en varmebehandling ved over 140 ºC i 30 minutter ved et tryk på over 3,6 bar eller ved en tilsvarende proces, som godkendt efter proceduren i artikel 17 i direktiv 89/662/EØF.

- Dicalciumphosphat i foderstoffer til andre produktionsdyr end drøvtyggere, udvundet af affedtede knogler, der

") er udvundet af knogler fra dyr egnede til human konsum, og af en embedsdyrlæge er blevet undersøgt før og efter slagtning i henhold til bekendtgørelse om fersk kød m.v., og

$) er fremstillet ved en produktionsproces, der sikrer at alt knoglemateriale er fint knust og affedtet med varmt vand og behandlet i saltsyre (med en minimum koncentration på 4 % og en pH-værdi på mindre end 1,5) over en periode på mindst 2 dage efterfulgt af en behandling af den udvundede fosforopløsning med kalk, der resulterer i et udfældningsprodukt af dicalciumphosphat med en pH-værdi mellem 4 og 7 som afslutningsvis er lufttørret i 15 minutter ved en tilgangs temperatur på 270° til 325°C og sluttemperatur mellem 60° og 65°C eller en tilsvarende produktionsproces, der er godkendt af Fødevaredirektoratet. «

18. Bilag 6, tabel 3, Støtte af leverfunktionen ved kronisk leverinsufficiens, affattes som bilag 3 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli 2002.

Plantedirektoratet, den 21. juni 2002

Mogens Nagel Larsen

/Mette Louise Horneman


Bilag 1

Stoffer, produkter

Foderstoffer

Størsteindhold i mg/kg (ppm) af foderstoffet beregnet på basis af et vandindhold på 12 pct.

1

2

3

21.

Dioxin(summen af Polychlorerede dibenzo-p-dioxiner (PCDD) og polychlorerede dibenzofuraner (PCDF) udtrykt i WHO´s toksicitetsækvivalenter med anvendelse af WHO-TEF (toxic equivalency factores, 1997))

Alle vegetabilske fodermidler, herunder vegetabilske olier og biprodukter

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg1)2)

     

Mineraler

1,0 ngWHO-PCDD/F-TEQ/kg1)2)

     

Animalsk fedt, herunder mælkefedt og ægfedt

2,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg1)2)

     

Andre produkter fra landdyr, herunder mælk og mejeriprodukter, samt æg og ægprodukter

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg1)2)

     

Fiskeolie

6 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg1)2)

     

Fisk, andre akvatiske dyr samt produkter og biprodukter heraf, undtagen fiskeolie3)

1,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg1)2)

     

Foderblandinger, undtagen foderstoffer til pelsdyr, selskabsdyr og fisk

0,75 ngWHO-PCDD/F-TEQ/kg1)2)

Foderstoffer til fisk

2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg1)2)

Foderstoffer til selskabsdyr

 


Bilag 2

Stoffer, produkter

Foderstoffer

Størsteindhold i mg/kg (ppm) af foderstoffet beregnet på basis af et vandindhold på 12 pct.

1

2

3

4.

Dioxin(summen af Polychlorerede dibenzo-p-dioxiner (PCDD) og polychlorerede dibenzofuraner (PCDF) udtrykt i WHO´s toksicitetsækvivalenter med anvendelse af WHO-TEF (toxic equivalency factors, 1997))

Alle vegetabilske fodermidler, herunder vegetabilske olier og biprodukter

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg1)2)

   

Mineraler

1, 0 ngWHO-PCDD/F-TEQ/kg1)2)

   

Animalsk fedt, herunder mælkefedt og ægfedt

2,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg1)2)

   

Andre produkter fra landdyr, herunder mælk og mejeriprodukter, samt æg og ægprodukter

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg1)2)

   

Fiskeolie

6 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg1)2)

   

Fisk, andre akvatiske dyr samt produkter og biprodukter heraf, undtagen fiskeolie3)

1,25 ngWHO-PCDD/F-TEQ/kg1)2)

   

Foderblandinger, undtagen foderstoffer til pelsdyr, selskabsdyr og fisk

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg1)2)

Foderstoffer til fisk

2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg,1)2)

Foderstoffer til selskabsdyr


Bilag 3

Særligt ernæringsformål

Væsentlige ernæringsegenskaber

Dyreart eller kategori

Mærkningsoplysninger

Anbefalet brugsperiode

Andre bestemmelser

1

2

3

4

5

6

Støtte af leverfunktionen ved kronisk leverinsufficiens

Protein af høj kvalitet, moderat proteinindhold, højt indhold af essentielle fedtsyrer og højt indhold af letfordøjelige kulhydrater

Hunde

- Proteinkilde(r)

- Indhold af essentielle fedtsyrer

- Letfordøjelige kulhydrater, herunder deres eventuelle behandling

- Natrium

- Kobber i alt

Indledningsvis indtil 6 måneder

På emballagen, beholderen eller etiketten anføres: »Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden. «

I brugsanvisningen anføres: »Dyret bør til enhver tid have adgang til drikkevand.«

Støtte af leverinfunktionen ved kronisk leversufficiens

Protein af høj kvalitet, moderat proteinindhold og højt indhold af essentielle fedtsyrer

Katte

- Proteinkilde(r)

- Indhold af essentielle fedtsyrer

- Natrium

- Kobber i alt

Indledningsvis i indtil 6 måneder

På emballagen, beholderen eller etiketten anføres: »Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden «.

I brugsanvisningen anføres: »Dyret bør til enhver tid have adgang til drikkevand.«

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2001/102/EF af 27. november 2001 om ændring af Rådets direktiv 1999/29/EF om uønskede stoffer og produkter i foderstoffer, Kommissionens direktiv 2002/1/EF af 7. januar 2002 om ændring af direktiv 94/39/EF med hensyn til foder til støtte af leverfunktionen ved kronisk leverinsufficiens samt dele af Kommissionens beslutning 2002/248/EF af 27. marts 2002 om ændring af Rådets beslutning 2000/766/EF og Kommissionens beslutning 2001/9/EF for så vidt angår overførbare spongiforme encephalopatier og fodring med animalsk protein.