Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: Levnedsmiddel. Fag/branche: Tjener

(De tekniske skoler)


Uddannelsesforløb:

 

 ----------------------------- 

 !  !    !  !    !  ! 

 ! P ! S20 ! P ! S20 ! P ! 

 !  ! uger !  ! uger !  ! 

 !  !    !  !    !  ! 

 ----------------------------- 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skole-  Antal uger  Obl. fællesfag  Valgfrie fag  Antal lektioner 

 ophold   ialt   1 pr. uge ialt 1 pr. uge ialt    ialt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold  20     4    80    8    160     240 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold  20     4    80    8    160     240 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt    40         160        320     480 

 --------------------------------------------------------------------- 

Fagindhold for obligatoriske fællesfag:

Formålet og fagindholdet er fastlagt i den gældende læreplan.

Det forudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af problemstillinger og eksempler med tilknytning til levnedsmiddelområdet og specielt til tjenerfaget.

1. skoleophold (4 x 20 lektioner).

Hovedemnet for første skoleophold er:

- social udvikling: Individets tilegnelse af normer, holdninger m.v., herunder

- udvikling af sprog

- familiens indflydelse

- skolens indflydelse

- indflydelse via fritidsaktiviteter

- massemediernes indflydelse

- virksomhedernes indflydelse.

Til denne gennemgang benyttes undervisningsvejledningens modul 3.

Desuden gennemgås følgende emner:

- organisationsforhold

- problemer omkring konflikter

Til organisationsforhold benyttes undervisningsvejledning modul 1, blok 4-8 og modul 2, blok 4-5. Til konflikter benyttes undervisningsvejledning modul 1, blok 9-10.

2. skoleophold (4 x 20 lektioner)

Hovedemnet for dette skoleophold er:

- arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med

- sikkerhed på arbejdspladsen

- lønsystemer

- tidsplanlægningen

- produktionsstyring.

Til gennemgangen benyttes undervisningsvejledningens modul 2, blok 9-10. og modul 4, blok 1-10

Desuden gennemgås følgende emner.

- samfundets økonomiske og politiske målsætning

- erhvervsudviklingen

- ejendomsretsforhold.

Til »samfundets økonomiske og politiske målsætning« benyttes modul 2, blok 1-3. Til erhvervsudviklingen og ejendomsretsforhold benyttes vejledningens modul 1, blok 1-3 og modul 2, blok 6-8.

Valgfrie fag

Der undervises efter reglerne i Katalog over valgfrie fag ved efg, idet der dog gøres opmærksom på, at nogle af de supplerende lektioner kan bruges til en uddybning af de obligatoriske fællesfag, jvf. forslag i undervisningsvejledningerne.

Overgangsbestemmelser

Dersom det ikke er i afgørende strid med tidligere planlægning af undervisningens emnemæssige indhold, følges ovenstående retningslinier i forbindelse med undervisningen af igangværende hold.

Samtidig ophæves direktoratets skrivelse af 27. september 1977.

P.D.V.

E.B.

Finn Christensen

Underv.insp.

Officielle noter

Ingen