Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for suppleringsfaget Arbejdsret II på merkonomkursus


Fag :

 

 Læreplan for suppleringsfaget Arbejdsret II på merkonomkursus. 

 Timetal : 

 30 timer. 

 Adgangsbetingelser : 

 Arbejdsret I skal være bestået inden påbegyndelse af Arbejdsret II. 

 Formål : 

 Undervisningen tilsigter at ajourføre deltagernes arbejdsretlige 

  viden og at give dem en dybere indsigt i udvalgte dele af den 

  kollektive arbejdsret. 

 Indlæringsdybde : 

 A. Deltagerne har fået forklaret emnerne gennem en bred orientering 

  og har opnået kendskab til de pågældende emner. 

 B. Deltagerne har fået indlært viden gennem lektioner og selvstændigt 

  arbejde med stoffet og har opnået forståelse af og kendskab til de 

  pågældende emner. 

 C. Deltagerne har gennem lektioner og selvstændigt arbejde med 

  stoffet opnået god forståelse og dybere kendskab til de pågældende 

  emner og kan anvende dette i afvigende kombinationer. 

 Vejledende undervisningstimetal : 

 Angivelsen af indlæringsdybden vil være efterfulgt af en talværdi, 

  der angiver det vejledende timetal. 

 Indhold:                     Indlæringsdybde og 

                         vejledende timetal: 

 Konfliktbehandling. 

 Indhold og form. 

 1. Introduktion til konfliktbehandling.          A 2 

 Her gennemgås i oversigtsform det stof, der skal gennemgås under 

  emnet konfliktbehandling, og der foretages en hurtig repetition af 

  det arbejdsretlige konfliktbehandlingssystem 

 2. Retstvister.                      C 2 

 Begrebet retstvister gennemgås detaljeret. Sagsbehandlingen 

  gennemgås, og der gennemføres 3 øvelsesopgaver i form af procedure 

  af faglige voldgifter. Heraf 

 skal 2 øvelsesopgaver gennemgås mundtligt som egentlige procedurer og 

  1 øvelsesopgave skal udføres som en skriftlig gruppeopgave. 

 1 øvelsesopgave skal omfatte afskedigelsesproblematik, dels i 

  relation til overenskomstmæssige bestemmelser, og dels i relation 

  til Hovedaftalen. 

 1 øvelsesopgave skal omfatte problematikken i en lønsag indenfor 

  minimallønsområdet, hvor der også opstår spørgsmål om ligeløn. 

 1 øvelsesopgave kan vælges frit. 

 3. Interessetvister.                    C 4 

 Forhandlingsregler for overenskomster gennemgås. 

 Lov om mægling i arbejdsstridigheder gennemgås. 

 Overenskomstfornyelser og de dermed forbundne konfliktmuligheder 

  belyst ved gennemgang af typografkonflikten 1981. 

 4. Overenskomststridige strejker.             C 2 

 Den formelle sagsbehandling gennemgås: 

 Indberetning til organisation. 

 Fællesmøde. 

 Klage til Arbejdsretten. 

 Hastesager. 

 Pålæg om genoptagelse af arbejdet. Bodsfastsættelse. 

 Hvem skal betale bod? 

 Ordinære sager. 

 Bodsbetaling eller opkrævning. 

 Underretligt forlig. 

 Følgerne af overenskomststridige strejker. 

 Arbejdet frit. 

 5. Nærmere om det faglige formål og den          B 6 

  faglige interesse som forudsætning for lovlig iværksættelse af 

  kollektive kampskridt til støtte for krav om kollektiv 

  overenskomst. 

 A. Hovedkonfliktens formål 

 1. Overenskomstkravets materielle indhold. 

 2. Den rimelige faglige interesse. 

 3. Betydningen af bestående overenskomst med anden organisation. 

 B. Hovedkonfliktens udvidelse med sympatikonflikter. 

 1. Udvidelsens lovlighed i forhold 

  til modparten i hovedkonflikten. 

 2. Sympatikonfliktens lovlige omfang 

  udenfor hovedaftaleområdet. 

 3. Udvidelse af konflikt i relation 

  til fredspligt. 

 a. Den ene af hovedkonfliktens 

  parter uden for hovedaftaleområdet. 

 b. Sympatikonfliktens parter udenfor hovedaftaleområdet. 

 c. Sympatikonflikter på tværs af organisationsskel. 

 Afsnittet belyses dels teoretisk og dels ved gennemgang af relevante 

  arbejdsretlige domme indenfor området, f.eks. sagen om 

  bekvemmelighedsflag. 

 Ændringer i en virksomhed. 

 Indhold og form. 

 6. Gældende bestemmelser om ændringer.           B 2 

 A. Lovregler. 

 1. Lov om lønmodtagerens retsstilling ved virksomhedsoverdragelse. 

 2. Varsling af afskedigelser i større omfang - kap. 5 a i Lov om 

  arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring. 

 3. Funktionærloven. 

 4. Lov om lærlinge/EFG. 

 5. Lønmodtageres repræsentanter i 

  A/S og ApS bestyrelser. 

 B. Kollektive overenskomster. 

 1. Overordnede aftaler, herunder en gennemgang af Samarbejdsaftalen 

  dennes rækkevidde og anvendelsesmulighed. 

 2. Enkelte fagoverenskomster. 

 7. Ændringernes betydning for forholdet          C 4 

  til lønmodtagerne og deres organisation. 

 A. Adgang til opsigelse fra virksomhedens side. 

 1. Virksomhedsoverdragelse. 

 2. Større afskedigelser. 

 3. Konkurs. 

 4. Lønmodtagerrepræsentanter. 

 B. Lønmodtagernes adgang til at hæve aftalen som følge af ændringer. 

 1. Almindelige regler. 

 2. Mindre ændringer. 

 3. Konkurs og betalingsstandsning 

 C. Sikkerhedsstillelse. 

 1. Betalingsstandsning. 

 2. Konkurs. 

 D. Særligt om kollektiv arbejdsretlige 

  beføjelser. 

 1. Virksomhedsoverdragelse. 

 2. Informationspligt. 

 3. Tavshedspligt. 

 8. Sanktioner ved retsbrud.                B 1 

 1. Virksomhedsoverdragelse. 

 2. Større afskedigelser. 

 3. Informationspligt og forhandlingspligt 

 4. Andre tilfælde. 

Hjemmeopgaver:

Der stilles 6 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamenssæt.

Eksamen:

Der afholdes en 4 timers skriftlig eksamen, hvor alle hjælpemidler er tilladte.

Ikrafttrædelse m.v.:

Læreplanen har virkning fra den 1. august 1983. Bestemmelserne om Arbejdsret II i regelsamling af 1969 ophæves.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Officielle noter

Ingen