Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag i efg, 2. del Hovederhvervsområde: De grafiske fag. Fag/branche: Industribogbinder

(De tekniske skoler)


Uddannelsesforløb:

 

 !------!-------!------!-------!------! 

  S12   P   S12   P   S12 

  uger      uger      uger 

 !------!-------!------!-------!------! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skole-  Antal uger  Obl. fællesfag  Valgfrie fag  Antal lektioner 

 ophold   ialt   1. pr. uge ialt 1. pr. uge ialt    ialt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold  12     4   48    4   48     96 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold  12     4   48    8   96     144 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold  12     4   48    8   96     144 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt    36        144       240     384 

 --------------------------------------------------------------------- 

Fagindhold for obligatoriske fællesfag.

Formålet og fagindholdet er fastlagt i den gældende læreplan.

Det forudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af problemstillinger og eksempler med tilknytning til de grafiske fag og specielt til bogbinderfaget.

1. skoleophold (12 x 4 lektioner)

Emnerne for første skoleophold er:

- social udvikling: Individets tilegnelse af normer, holdninger m.v. herunder

- massemediernes indflydelse

- udvikling af sprog

- familiens indflydelse

- skolens indflydelse

- indflydelse via fritidsaktiviteter

- virksomhedernes indflydelse

- organisationsforhold på arbejdspladsen.

Til gennemgangen af disse emner benyttes undervisningsvejledningen for modul 3, blok 1-10 samt undervisningsvejledningen for modul 1, blok 4-5.

2. skoleophold (12 x 4 lektioner)

Emnerne for andet skoleophold er:

- erhvervsudvikling

- ejendomsretsforhold

- organisationsforhold på arbejdsmarkedet

- problemer omkring konflikter

- samfundets målsætning og politik.

Til gennemgangen af disse emner benyttes undervisningsvejledningen for modul 1, blok 1-3 samt 6-10. Endvidere benyttes undervisningsvejledningen for modul 2, blok 1-4.

3. skoleophold (12 x 4 lektioner)

Emnerne for tredie skoleophold er:

- arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med

- sikkerhed på arbejdspladsen

- lønsystemer

- tidsplanlægning

- produktionsstyring

- managementteorier.

Til gennemgangen af disse emner benyttes undervisningsvejledningen for modul 4, blok 1-10 samt undervisningsvejledningen for modul 2, blok 9-10.

Valgfrie fag

Der undervises efter reglerne i Katalog over valgfrie fag ved efg, idet der dog gøres opmærksom på, at nogle af de valgfrie lektioner kan bruges som supplerende lektioner til en uddybning af de obligatoriske fællesfag, jvf. forslag i undervisningsvejledningerne.

Overgangsbestemmelser

Dersom det ikke er i afgørende strid med tidligere planlægning af undervisningens emnemæssige indhold, følges ovenstående retningslinier i forbindelse med undervisningen af igangværende hold.

Med hensyn til lektionstallet afvikles undervisningen i skoleåret 1977-78 med 8 lektioner fællesfag pr. uge, fordelt med 4 lektioner til obligatoriske fællesfag og 4 til valgfrie fag.

P.D.V.

E.B.

Finn Christensen

Underv. insp.

Officielle noter

Ingen