Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget VIRKSOMHEDSORGANISATION ved merkonom og teknonomkursus


FAG:

Læreplan for faget VIRKSOMHEDSORGANISATION ved merkonomkursus og teknonomkursus.

TIMETAL:

60 timer.

FORMÅL:

Formålet med faget er at give deltagerne en basisviden om virksomhedens organisatoriske opbygning, styring og tilpasning til givne eller ændrede interne og eksterne forudsætninger.

 

 INDHOLD OG OMFANG :             Vejledende timetal 

 1. Introduktion                      2 

 2. Udformning og tilpasning af virksomhedens ide      3 

 3. Målformulering                     3 

 4. Formel organisation                  21 

 5. Uformel organisation                  2 

 6. Virksomhedens styringsprocesser            25 

 7. Organisationsforandringer                4 

                              60 timer 

1. INTRODUKTION.

Mål:

Deltagerne skal præsenteres for læreren og for hinanden samt have en generel præsentation af faget, også set i relation til andre fag. Fagets afgrænsing vil som udgangspunkt være den enkelte afdeling i virksomheden som mindste enhed.

Ud over dette skal de orienteres om organisationsbegrebet, organisationslærens kilder samt modelbegrebet. Endelig skal deltagerne opnå kendskab til og forståelse for opfattelsen af virksomheden som et åbent, miljøafhængigt system.

Indhold:

1.1. Præsentation af lærer og elever.

1.2. Organisationsbegrebet.

1.3. Organisationslærens kilder.

1.4. Sammenhæng og berøringsflader med andre fag.

1.5. Modelbegrebet og anvendelse af modeller.

1.6. Virksomheden som et åbent, miljøafhængigt system.

2. UDFORMNING OG TILPASNING AF VIRKSOMHEDENS IDE.

Mål:

Deltagerne skal opnå dybere kendskab til og en god forståelse for virksomhedens omgivelser, dens stærke og svage sider samt tankegangen bag interessentmodellen, herunder harmoni- og konfliktopfattelsen.

På denne baggrund skal de i konkrete situationer kunne identificere, udforme og evt. ændre virksomhedens ide.

Indhold:

2.1. Virksomhedens omgivelser.

2.2. Interessegrupper.

2.3. Virksomhedens stærke og svage sider (særprægende kompetance/inkompetance)

2.4. Udformning af virksomhedens ide, herunder nichetankegangen.

3. MÅLFORMULERING.

Mål:

Deltagerne skal opnå et dybere kendskab til og en god forståelse for fastlæggelse, tilpasning og ændring af virksomhedens mål samt til forskellige måltyper og deres anvendelse.

På denne baggrund skal de i konkrete situationer kunne udforme, tilpasse og ændre virksomhedens mål.

Indhold:

3.1. Måltyper og deres anvendelse.

3.1.1. Individuelle/kollektive mål.

3.1.2. Økonomiske/ikke økonomiske mål.

3.1.3. Hovedmål/delmål.

3.1.4. Operationelle mål.

3.2. Mål - middel - kæder.

4. FORMEL ORGANISATION.

Mål:

Deltagerne skal opnå kendskab til og forståelse for virksomhedens funktioner for såvel produktions-, handels- som servicevirksomheder samt nødvendigheden af koordination imellem de enkelte funktioner.

Deltagerne skal opnå dybere kendskab til og god forståelse for formålet med opbygning af en organisation og for de faktorer, der er bestemmende herfor.

Deltagerne skal orienteres om forskellige virksomhedsformer, og de skal have dybere kendskab til og god forståelse for principperne for arbejdsdeling i virksomheden og for ansvars- og myndighedsfordelingen, såvel efter de traditionelle som de mere moderne teorier.

Endvidere skal deltagerne orienteres om forskellige former for detailbeskrivelse af virksomheden og have kendskab til og forståelse for synspunkterne på mekanisk og organisk organisationsstruktur.

På denne baggrund skal deltagerne kunne opbygge og beskrive en given organisation, og de skal være i stand til på en hensigtsmæssig måde at kunne give begrundede forslag til evt. organisationsændringer.

 

 Indhold:                         21 

 4.1. Virksomhedens funktioner              (1) 

 4.2. Formål med opbygning af en organisationsstruktur 

  og faktorer, der er bestemmende for denne       (1) 

 4.3. Virksomhedsformer                  (2) 

 4.3.1. Enkeltmandsvirksomhed 

 4.3.2. Interessentskab 

 4.3.3. Kommanditselskab 

 4.3.4. Anpartselskab 

 4.3.5 Aktieselskab 

 4.3.6. Partsrederi 

 4.3.7. Selvejende institutioner 

 4.3.8. Koncessionerede selskaber 

 4.4. Arbejdsfordelingen i virksomheden          (2) 

 Objekt 

 Funktion 

 Kombination 

 4.5. Ansvars- og myndighedsfordeling           (4) 

 4.5.1. Klassiske organisationsmodeller 

  Linieprincip 

  Funktionelle princip 

  Linie- stabsprincip 

 4.5.2. Nyere organisationsmodeller            (6) 

  Projektororganisation 

  Matrixorganisation 

  Ad-hoc organisation 

  Gruppeorganisation 

  Likerts model 

  Selvstyrende grupper 

  Teamorganisation 

 4.5.3. Differentieret organisation            (1) 

 4.6. Detailbeskrivelse af organisation          (3) 

 4.6.1. Funktionsfordelingsplan 

 4.6.2. Stillings- og funktionsbeskrivelse 

 4.6.3. Instrukser og forretningsgange 

 4.6.4. Organisationshåndbog 

 4.7. Synspunkter på mekanisk og organisk organisations- 

  struktur                        (1) 

 5. UFORMEL ORGANISATION. 

 Mål: 

 Deltagerne skal have et dybere kendskab til og god forståelse for, 

  hvorfor uformelle grupperinger opstår og for de mulige 

  konsekvenser heraf. 

 På denne baggrund skal de i konkrete situationer kunne identificere 

  den uformelle organisation og stille begrundede forslag til 

  udnyttelsen heraf. 

 Indhold: 

 5.1. Uformel organisation - begreber og normer       2 

 5.2. Centerdannelse 

 6. VIRKSOMHEDENS STYRINGSPROCESSER. 

 Mål: 

 Deltagerne skal have et dybere kendskab til og god forståelse for 

  styring af en virksomhed, herunder navnlig samspillet mellem 

  virksomheden og omverdenen samt til forskellige 

  beslutningsmodeller, teknikker for informationsbehandling og 

  planlægningsteknikker. 

 Endvidere skal de opnå kendskab til og forståelse for informations-, 

  planlægnings- og kontrolprocessen. 

 På denne baggrund skal de i konkrete tilfælde kunne identificere 

  styringsproblemer, samt kunne stille begrundede forslag til 

  forbedringer af virksomhedens styringsprocesser. 

 Indhold:                         25 

 6.1. Model for styring af åbne, miljøafhængige 

  systemer                        (2) 

 6.2. Styringsniveauer                   (1) 

 Strategiske 

 Taktiske 

 Operative 

 6.3. Beslutningsprocessen                 (5) 

 6.3.1. Beslutningsmodeller 

  Rationel model 

  Politisk model 

  Anarkisk model 

 6.3.2. Beslutningstyper 

 6.3.3. Beslutninger på forskellige niveauer 

  6.3.4. Centralisering/decentralisering af beslutninger 

 6.4. Informationsprocessen 

 6.4.1. Informationsbehov                 (1) 

 6.4.2. Informationsindsamling               (2) 

  Observation 

  Spørgeskema 

  Interview 

  Eksperiment 

 6.4.3. Måleproblemer                   (2) 

  Relevansproblemer 

  Aktualitetsproblemer 

  Validitetsproblemer 

  Reliabilitetsproblemer 

 6.4.4. Informationsbehandling               (4) 

 6.4.4.1. Behandling af kvantitative data 

  Beregning af middeltal, mediantal 

  og typetal 

  Standardberegning 

  Indeksberegning 

 6.4.4.2. Behandling af kvalitative data 

 6.4.5. Informationsformidling               (1) 

 6.5. Planlægningsprocessen 

 6.5.1. Planlægning på forskellige niveauer        (1) 

 6.5.2. Hjælpemidler                    (4) 

 Ganttkort 

 Netværk 

 6.6. Kontrolprocessen                   (2) 

 6.6.1. Effektivitetsbegrebet 

 6.6.2. Kontrol på forskellige niveauer 

 6.6.3. Kontrolmålinger (tekniske/økonomiske) 

 6.6.4. Kontrolmetoder 

 7. ORGANISATIONSFORANDRINGER. 

 Mål: 

 Deltagerne skal have kendskab til og forståelse for, hvorledes 

  ændringer i omgivelserne og interne forhold kan påvirke 

  virksomhedens opbygning. 

 På denne baggrund skal de i konkrete situationer kunne give forslag 

  til, hvordan en organisationsændring mest hensigtsmæssigt kan 

  gennemføres. 

 Indhold:                         (4) 

 7.1. Ændringer i omgivelserne 

  Tekniske 

  Økonomiske 

  Politiske, herunder lovgivningen 

  Sociale 

7.2. Intern tilpasning af det tekniske, sociale og administrative system

Opgaver

Teknologi

Personer

Struktur

HJEMMEOPGAVER:

Der stilles i alt 12 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamensopgavesæt.

IKRAFTTRÆDELSE M.V.:

Læreplanen træder i kraft den 1. august 1985. Samtidig ophæves tidligere læreplaner for virksomhedsorganisation ved merkonomkursus og teknonomkursus.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Officielle noter

Ingen