Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget LEDELSE OG SAMARBEJDE ved merkonomkursus


FORMÅL:

Det er formålet med faget:

- at give deltagerne kendskab til forskellige værdiopfattelser i forholdet mellem ledelse og medarbejdere samt forståelse for de forudsætninger og holdninger, ud fra hvilke behandling af fagets emner foregår.

- at give deltagerne en generel indsigt i personlighedens dannelse og udvikling og en dybere indsigt vedrørende de menneskelige drivkræfter samt de forhold, der kan fremme eller hæmme den personlige udviklingsproces.

- at give deltagerne en dybere indsigt i forhold af betydning for det sociale samspil mellem mennesker og skabe forståelse for anvendelse af effektiv kommunikation som middel til at styrke det indbyrdes sociale samspil.

- at give deltagerne indsigt i metoder og virkemidler, der af ledelsen kan tages i anvendelse for at analysere og påvirke medarbejdernes motivation og holdning til arbejdet samt bidrage til at fremme en personlig og samarbejdsmæssig udvikling.

- at give deltagerne indsigt i de forudsætninger, principper og konsekvenser, der er forbundet med at fremme arbejdseffektiviteten gennem ændret jobudformning (jobdesign).

- at give deltagerne en dybere indsigt vedrørende måder, hvorpå ledelse kan udøves og de komsekvenser, dette har for arbejdseffektiviteten og medarbejderudviklingen.

- at give deltagerne en generel indsigt i de værktøjer en leder kan tage i anvendelse for at udvikle medarbejderne og styrke samarbejdet mellem leder og medarbejdere.

- at give deltagerne forståelse for de formelle rammer, der i forbindelse med lovgivning og aftaler er fastlagt for samspillet mellem arbejdet, medarbejderen og ledelsen.

- at deltagerne i forbindelse med behandlingen af fagets emner sættes i stand til at styrke deres evner til at analysere. Dette sker ved at anvende den indlærte viden til løsning af ledelses- og samarbejdsmæssige

 

 problemer ud fra en konstruktiv og kritisk grundholdning. 

  INDHOLD OG OMFANG.              Vejledende timetal 

 1. Introduktion                      2 

 2. Opfattelse af det sociale system            2 

 3. Det enkelte menneske                  5 

 4. Kommunikation og information              6 

 5. Samspillet mellem mennesker               6 

 6. Metoder til at styrke arbejdseffektiviteten 

  og personlig udvikling (tilfredshed og trivsel 

  hhv. motivation)                    6 

 7. Jobudformning (jobdesign)                4 

 8. Ledelse                         6 

 9. Lederens værktøjer (mødeledelse, trænerrolle, 

  introduktion og instruktion)              12 

 10. De formelle rammer for ledelse (medarbejderindflydelse, 

  arbejdsmarkedets organisationer, 

  funktionærloven og arbejdsmiljøloven)          11 

 I alt                           60 timer 

VÆGTNING.

A. Eleven skal være orienteret om emnet.

B. Eleven skal have opnået forståelse af og kendskab til emnet.

C. Eleven skal have opnået indsigt i og dybere kendskab til emnet og kunne anvende sin viden i afvigende kombinationer.

1. INTRODUKTION.

1.1. Præsentation af lærer og deltagere

1.2. udlevering og gennemgang af læreplan

1.3. Undervisningsformer i faget

Mål:

I forbindelse med gennemgang af læreplan bør redegøres for fagets formål, indhold og opbygning. Ligeledes bør faget placeres i relation til beslægtede fag, specielt i forhold til virksomhedsorganisation. Forskellen i de to fags synsvinkler bør præciseres. I forhold til fagene personaleudvikling samt organisation og strategi bør peges på, at disse fag indenfor det sociale system vil være en videreudvikling af ledelse og samarbejde, men samtidig orienteret mod fordybelse indenfor et mere snævert afgrænset område. Som obligatorisk fag er ledelse og samarbejde ikke orienteret mod bestemte niveauer og funktionsområder, men behandler grundlæggende emner af betydning for organisationens effektivitet og medarbejdernes trivsel.

I gennemgangen må peges på, at et af fagets formål er at styrke deltagernes evner til at analysere ledelses- og samarbejdsmæssige problemer. Dette sker under anvendelse af den indlærte viden med henblik på beskrivelse af årsager eller angivelse af løsningsmuligheder. Dette kan dels foregå som et led i undervisningen og dels gennem løsning af hjemmeopgaver.

Undervisningen bør i øvrigt i det hele afspejle de holdninger og forudsætninger, der er indeholdt i faget bl.a. ved brug af varierende undervisningsmetoder og under inddragelse af deltagernes egne erfaringer.

2. OPFATTELSE AF DET SOCIALE SYSTEM.

2.1. Mekanisk contra organisk menneskeopfattelser

2.2. Konflikt contra samarbejde i samspillet mellem ledelse og medarbejdere

2.3. Beskrivelse og afgrænsning af det sociale system

2.4. Det sociale systems relationer til den samfunds- og virksomhedsmæssige udvikling

2.5. Fagets indholdsmæssige opbygning

Mål:

Deltagerne skal opnå kendskab til forskellige værdiopfattelser og holdninger knyttet til samspillet mellem ledelse og medarbejdere. (A)

Deltagerne skal opnå kendskab til begrebet det sociale system og kunne afgrænse dette i forhold til det tekniske og det administrative system (A)

Deltagerne skal opnå kendskab til, hvorledes strukturændringer i samfundet og i virksomhederne øver indflydelse på den betydning, der tillægges det sociale system ved ledelse og udvikling af medarbejdere i virksomhederne. (A)

Deltagerne skal opnå kendskab til den grundholdning, som faget er baseret på og opnå forståelse af fagets indholdsmæssige opbygning ud fra denne synsvinkel (B)

3. DET ENKELTE MENNESKE.

3.1. Et produkt af arv og miljø

3.2. Læreprocesser som baggrund for adfærd

3.3. Effektloven

3.4. Holdninger og fordomme - ændring af holdninger samt modstand mod forandringer

3.5. Intelligens og kreativitet

3.6. Behov - Maslows hierarki og kritisk vurdering deraf

3.7. Behovskonflikter

3.8. Frustration og reaktioner derpå (forsvarsmekanismer og andre reaktioner)

Mål:

Deltagerne skal opnå kendskab til, at visse personlighedstræk er nedarvede, men at hovedparten af personligheden dannes gennem miljømæssige påvirkninger og kunne anføre eksempler på arvelige træk, henholdsvis miljøbetingede egenskaber. I denne sammenhæng skal hovedtræk vedrørende begreberne intelligens og kreativitet kunne anføres. (A)

Deltagerne skal opnå forståelse af, hvorledes indlæring foregår og gengive de karakteristiske indlæringsformer samt kunne definere og anvende effektloven ved beskrivelse eller vurdering af indlæringssituationer. (C)

Deltagerne skal kunne definere begreberne holdninger og fordomme samt opnå indsigt i, hvorledes disse kan ændres, og hvilke årsager der er til modstand mod forandringer, samt hvordan disse årsager kan overvindes eller modvirkes. Deltagerne skal kunne anvende denne indsigt ved analyse af problemer og udarbejdelse af løsningsforslag. (C)

Deltagerne skal kunne beskrive Maslows behovshierarki, behovskonflikter og reaktioner på behovskonflikter og kunne analysere og vurdere, hvorledes behov dækkes eller hindres opfyldt i konkret beskrevne situationer og redegøre for de heraf afledte reaktioner samt kunne udarbejde forslag til løsning af de konstaterede problemer. (C)

4. KOMMUNIKATION OG INFORMATION.

4.1. Kommunikation og information samt formål med kommunikation

4.2. Informationsbehov, -midler og -kanaler

4.3. Kommunikationsprocessens indhold

4.4. Årsager til kommunikationsforstyrrelser

4.5. Imødegåelse af hindringer for effektiv kommunikation

4.6. Metode til analyse af kommunikation (transaktionsanalyse)

Mål:

Deltagerne skal opnå forståelse af begreberne kommunikation og information samt kunne redegøre for formålet med kommunikation og anvendelse af operativ og ikke-operativ information. (B)

Deltagerne skal i hovedtræk kunne redegøre for karakter og omfang af virksomheders informationsbehov og for de informationsmidler og -kanaler, der benyttes til dækning af disse behov. (B)

Deltagerne skal have indsigt i kommunikationsprocessen og kunne anvende denne indsigt til at konstatere og forklare årsager til kommunikationsforstyrrelser herunder forvanskning af information. (C)

Deltagerne skal have indsigt i forhold, der er væsentlige for at imødegå hindringer for effektiv kommunikation, herunder perception og aktiv lytning. (C)

Deltagerne skal opnå kendskab til begrebet transaktionsanalyse og kunne vise, hvorledes transaktionsanalyse kan benyttes som middel til at skabe en effektiv kommunikation. (A)

5. SAMSPILLET MELLEM MENNESKER.

5.1. Interaktion

5.2. Grupper

5.3. Normer

5.4. Roller

5.5. Status og statussymboler

5.6. Konflikt mellem grupper

Mål:

Deltagerne skal opnå forståelse af begrebet interaktion og i hovedtræk kunne redegøre for formål med interaktion samt beskrive faktorer, der fremmer harmoni henholdsvis konflikt mellem parterne i interaktionen. (B)

Deltagerne skal have indsigt i den dynamiske sammenhæng mellem normer, roller og status i det gruppemæssige samspil samt kunne beskrive de forskellige typer af grupper og karakteristika ved disse, herunder udviklingsstadier for grupper. (C)

Deltagerne skal have indsigt i de formelle og uformelle virkemidler, der kan anvendes til påvirkning af adfærden i grupper, og kunne redegøre for konsekvenserne af virkemidlernes anvendelse. (C)

Deltagerne skal kunne redegøre for årsagerne til konflikter i eller mellem grupper, og hvorledes disse konflikter kan løses samt hvilke forhold, der er karakteristiske for en effektiv fungerende gruppe. (B)

6. METODER TlL AT STYRKE ARBEJDSEFFEKTIVITET OG PERSONLIG UDVIKLING.

6.1. Tilfredshed og trivsel

6.2. Arbejdsmiljøundersøgelser

6.3. Direkte og indirekte motivation

6.4. Herzbergs motivationsteori

6.5. Forventningsteori

Mål:

Deltagerne skal opnå forståelse af begreberne tilfredshed og trivsel og kunne redegøre for begrebernes anvendelse i forbindelse med gennemførelse af arbejdsmiljøundersøgelser, samt kunne specificere de generelle krav til undersøgelsernes gennemførelse. (B)

Deltagerne skal have indsigt i motivationsprocessen og forstå sammenhængen mellem behov og motivation, samt være i stand til at skelne mellem brug af direkte og indirekte motivation. (C)

Deltagerne skal have indsigt i Herzbergs motivationsteori og kunne anvende denne til analyse og vurdering af jobindhold og arbejdstilfredshed i beskrevne situationer, samt kunne pege på nogle væsentlige kritikpunkter ved motivationsteorien. (C)

Deltagerne skal opnå en forståelse af forventningsteorien, der sætter dem i stand til ud fra givne oplysninger at beregne en persons motivation, samt kunne begrunde det opnåede resultat. (B)

7. JOBUDFORMNING (JOBDESIGN).

7.1. Teknologiske og organisatoriske krav til jobudformning

7.2. Fordele og ulemper ved specialisering af arbejdsopgaver

7.3. Model for jobmotivation (psykologiske jobkrav)

7.4. Jobudvidelse og jobberigelse

7.5. Selvstyre i grupper.

Mål:

Deltagerne skal i hovedtræk kunne redegøre for de teknologiske og organisatoriske krav, der er bestemmende for eller øver indflydelse på jobudformningen, samt de afledte konsekvenser, disse krav har på jobindhold og tilfredshed i arbejdet. (B)

Deltagerne skal kunne redegøre for fordele og ulemper ved specialisering, såvel ud fra virksomhedens som medarbejdernes synsvinkel. (B)

Deltagerne skal opnå indsigt i de psykologiske jobkrav og kunne anvende denne indsigt ved udarbejdelse af forslag til ændringer i beskrevne jobs, samt kunne redegøre for de ledelsesmæssige konsekvenser ved imødekommelse af de psykologiske jobkrav. (C)

Deltagerne skal kunne skelne mellem jobudvidelse og jobberigelse og redegøre for sammenhængen mellem disse begreber og de psykologiske jobkrav. (B)

Deltagerne skal kunne redegøre for de kriterier, der kan anvendes ved fastlæggelse af omfanget af selvstyre i en gruppe, og kunne beskrive de forudsætninger, som selvstyret kræver opfyldt, samt kunne redegøre for sammenhængen med de psykologiske jobkrav. (B)

8. LEDELSE.

8.1. Klassisk opfattelse af ledelse

8.2. Autoritet, magt og indflydelse

8.3. Lederholdninger

8.4. Ledelsesformer

8.5. Situationsbestemt ledelse

Mål:

Deltagerne skal opnå kendskab til lederopgaver og de klassiske opfattelser af ledelse, herunder »lederegenskaber«. (A)

Deltagerne skal opnå forståelse af begreberne autoritet, magt og indflydelse samt kunne redegøre for konsekvenser af, at lederen baserer sin indflydelse på anvendelse af forskellige autoritetsformer. (B)

Deltagerne skal have indsigt i forhold, der er bestemmende for lederholdninger og lederes menneskesyn med baggrund i McGregors og Scheins teorier, samt kunne anvende denne viden ved analyse af forskellige beskrevne situationer. (C)

Deltagerne skal kunne redegøre for begrebet »lederrist« og have indsigt i karakteristiske ledertyper og disses ledelsesmæssige konsekvenser. (C)

Deltagerne skal kunne redegøre for forskellige ledelsesformer og have indsigt i sammenhængen mellem lederholdninger, lederadfærd og ledelsesformer. (C)

Deltagerne skal ud fra indsigt i ledelsesformer og karakteristiske egenskaber hos ledere, medarbejderne og den aktuelle situation kunne analysere og vurdere, hvilken ledelsesform, der i en given situation vil være mest hensigtsmæssig. (C)

Deltagerne skal opnå kendskab til en klassificering af lederes opgaveløsning ved brug af rollebeskrivelse og opnå forståelse af begreberne driftsrolle, tilpasningsrolle og udviklingsrolle ud fra Erik Johnsens managementteori. (B)

9. LEDERENS VÆRKTØJER (mødeledelse, trænerrolle, introduktion og instruktion).

9.1.1. Formål med møder og mødetyper

9.1.2. Mødelederens forberedelse (planlægning af møder)

9.1.3. Mødelederens styringsredskaber (gennemførelse af møder)

9.1.4. Krav til mødedeltagere

9.1.5. Opfølgning af møder

9.2.1. Træningsbehov set fra virksomhedens og medarbejdernes side 9.2.2. Principper for effektiv indlæring

9.2.3. Lederens opgaver i forbindelse med tilrettelæggelse, gennemførelse

og opfølgning af træning

9.3.1. Den nyansattes situation

9.3.2. Introduktionens betydning for gensidig tilpasning

9.3.3. Introduktion (forberedelse, gennemførelse og opfølgning)

9.4.1. Principper for instruktionsteknik (TWI/TIA)

Mål:

Deltagerne skal kunne skelne mellem de enkelte mødetyper og beskrive hver mødetypes formål, samt kunne forklare begrebet skjult dagsorden. (B)

Deltagerne skal kunne redegøre for de principper en mødeleder skal følge ved planlægning, gennemførelse og opfølgning af møder. (B)

Deltagerne skal kunne redegøre for de krav en mødedeltager generelt skal opfylde, samt hvorledes spørgeteknik kan anvendes til styring af mødedeltagernes aktivitet. (B)

Deltagerne skal kunne definere og forklare begrebet træning og redegøre for hvilke almindelige træningsbehov, der eksisterer set fra virksomhedens henholdsvis medarbejdernes side. (B)

Deltagerne skal have indsigt i principperne for effektiv indlæring og kunne anvende denne indsigt ved udarbejdelse af forslag til plan for gennemførelse af træning af medarbejdere. (C)

Deltagerne skal kunne redegøre for de opgaver, en leder skal varetage ved planlægning, gennemførelse og opfølgning af træning, samt de principper lederen skal følge i sin opgaveløsning. (B)

Deltagerne skal kunne redegøre for nyansatte medarbejderes situation, samt besidde en indsigt vedrørende principperne for introduktion, der sætter dem i stand til at forklare og udarbejde en introduktionsplan, der effektivt introducerer nye medarbejdere i en virksomhed. (C)

Deltagerne skal kunne redegøre for de pædagogiske principper, der anvendes ved instruktion, samt besidde en indsigt vedrørende TIA-metoden, der sætter dem i stand til at udarbejde forslag til gennemførelse af instruktion af medarbejdere. (C)

10. DE FORMELLE RAMMER FOR LEDELSE.

10.1.1. Arbejdsmarkedets hovedorganisationer

10.1.2. Hovedpunkter i hovedaftalen

10.2.1. Tillidsrepræsentanter

10.2.2. Aftaler om samarbejdsudvalg

10.2.3. Medarbejderrepræsentanter i bestyrelser

10.2.4. Hovedpunkter i arbejdsmiljøloven

10.3.1. Hovedpunkter i funktionærloven

Mål:

Deltagerne skal opnå kendskab til, hvorledes arbejdsmarkedets hovedorganisationer (LO og DA) er opbygget, samt opnå forståelse af begreberne kollektiv overenskomst, fredspligt og ledelsesret i hovedaftalen. (B)

Deltagerne skal opnå forståelse af en tillidsmands rettigheder, pligter og situation, samt opnå forståelse af principperne for samarbejdsudvalgs etablering og opgaveløsning i henhold til samarbejdsaftalen mellem LO og DA, herunder teknologiaftaler. (B)

Deltagerne skal opnå forståelse af principperne for valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelser, samt kunne beskrive hovedtræk ved de valgtes roller og opgaver i bestyrelsen. (B)

Deltagerne skal opnå kendskab til hovedprincipperne i arbejdsmiljøloven samt til organisering af sikkerhedsarbejdet i virksomhederne, herunder opbygning af sikkerhedsorganisation. (A)

Deltagerne skal opnå forståelse af hovedprincipperne i funktionærloven omfattende afgrænsning af funktionærbegrebet og lovens bestemmelser vedrørende opsigelse, prøvetid, midlertidigt arbejde, bortvisning, usaglig opsigelse, fratrædelsesgodtgørelse, sygdom og graviditet, tjenesteattest samt konkurrenceklausul. (B)

HJEMMEOPGAVER:

Der stilles i alt 12 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamenssæt.

IKRAFTTRÆDELSE M.V.:

Læreplanen har virkning fra den 1. august 1985. Samtidig ophæves læreplan for ledelse og samarbejde 37.01/06-79.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Officielle noter

Ingen