Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for undervisningsfaget UDENRIGSHANDEL på kursus til højere handelseksamen


Formålet med undervisningen er:

at eleverne opnår forståelse af den danske økonomis placering i det internationale økonomiske samfund og den deraf følgende afhængighed af internationale forhold, herunder erhverver kendskab til den internationale arbejdsdeling med særlig vægt på Danmarks placering

at Eleverne får kendskab til internationale organisationer, der har betydning for det internationale handelssamarbejde

at eleverne opnår en basisviden om vigtige geografiske lokaliteter og regioner samt kulturelle, sociale og demografiske forhold af betydning for samhandelen og derudover kendskab til metoder til at belyse disse forhold

at eleverne erhverver grundlæggende kendskab til de økonomiske vækstfaktorers lokalisering og udnyttelse i den konkrete eksportopgave

at eleverne opnår forståelse af de elementer, der indgår i planlægningen af den internationale markedsføring og finansiering samt den bistand, der kan opnås fra offentlige eksportstøtteorganer

at eleverne opnår kendskab til den internationale betalingsformidling, told- og transportforhold

at eleverne kan indsamle og bearbejde data, herunder statistiske oplysninger, fra og om et udvalgt geografisk område i forbindelse med virksomhedens informationsbehov ved etablering af samhandel på et nyt marked.

INTRODUKTION

Fagets formål og indhold

Eleverne skal orienteres om fagets formål og indhold, herunder berøringsflader til andre fag, især samfundsøkonomi, samfundshistorie, afsætningsøkonomi samt sprog. Den tværfaglige dimension skal tilgodeses ved et udstrakt samarbejde med relevante fag som afsætningsøkonomi, samfundsøkonomi og fremmedsprog

1. DANMARK I DEN INTERNATIONALE ØKONOMI

Målet med undervisningen i denne del af faget er at orientere eleverne om den internationale handels omfang og karakter samt Danmarks placering i det internationale økonomiske samfund.

Danmarks erhvervsstruktur belyses i relation til den internationale arbejdsdeling.

1. Globale handelsmønstre

Eleverne skal orienteres om handelsstrømme mellem lande/grupper af lande samt om verdenshandelens fordeling på varer/grupper af varer.

2. Danmarks udenrigshandel

Eleverne skal orienteres om, hvordan Danmarks eksport og import fordeler sig på lande og grupper af lande, herunder på markedsuddannelser.

Endvidere skal eleverne orienteres om importens og eksportens fordeling på varegrupper.

Udviklingen i priser og mængder samt bytteforholdet belyses. Endelig orienteres eleverne om udenrigshandelens absolutte og relative størrelse i Danmark og i et antal udvalgte lande.

3. Danmarks erhvervsstruktur

Eleverne skal opnå kendskab til internationale varenomenklaturer (SITC, CCCN) som udgangspunkt for definitioner af erhvervssektorer. Eleverne skal opnå kendskab til de enkelte erhvervssektorers økonomiske forhold og historiske udvikling, idet hovedvægten lægges på beskæftigelse, produktion og værditilvækst samt import og eksport.

Eleverne skal opnå forståelse af samspillet mellem erhvervssektorerne.

II. FAKTORER, DER BESTEMMER DEN INTERNATIONALE HANDEL

Målet med undervisningen i denne del af faget er at bibringe eleverne forståelse af den internationale arbejdsdelings betydning for nationernes samhandel samt politiske og institutionelle forhold, der øver indflydelse på den internationale handel.

1. Handelens årsager

Eleverne skal opnå forståelse af, hvorledes forskelle i produktivitet samt ressource- og faktorudrustning bestemmer den internationale handels retning.

Eleverne skal opnå kendskab til produktcyklusteorien og herigennem de internationale investeringers betydning for samhandelen. Endelig skal eleverne have kendskab til efterspørgselsforholdenes betydning for samhandelen.

2. Påvirkninger af den internationale handel

Eleverne skal opnå forståelse af, hvorledes told og kvantitative restriktioner påvirker den internationale handel og det enkelte lands økonomi.

Eleverne skal opnå kendskab til nordsyddialogen og nyprotektionistiske udviklingstendenser, specielt tekniske handelshindringer samt frivillige, mængdemæssige begrænsninger. Eleverne skal opnå kendskab til valutaforholdenes indflydelse på samhandelen og orienteres om modkøb og dets betydning i verdenshandelen. Eleverne skal opnå kendskab til politiske forholds indflydelse på verdenshandelen, samt påvirkning af handelsmønstre som følge af økonomisk integration.

3. Internationale organisationer

Eleverne skal opnå kendskab til de vigtigste internationale organisationers (GATT, OECD, EFTA, CMEA, råvarekarteller, FN med underorganisationer samt EF og lomeeaftalen) betydning for det internationale handelssamarbejde.

III. REGIONALGEOGRAFI

Målet med undervisningen i denne del af faget er gennem en metotisk anvendelse af en række centrale kriterier at give eleverne et grundigt kendskab til verdens hovedregioner. Eleverne skal lære at bruge dette kendskab til en systematisk sammenligning af verdens regioner og lande.

1. Verdens hovedregioner

Gennem en metodisk anvendelse af en række centrale kriterier skal eleverne opnå et grundigt kendskab til verdens hovedregioner. (Vesteuropa, Østeuropa og Sovjetunionen, Kina, ASEAN og Japan, Sydasien, Oceanien, Nordafrika og Mellemøsten, Afrika syd for Sahara, Angloamerika og Latinamerika).

Eleverne skal kunne anvende dette kendskab til en systematisk sammenligning af verdens regioner og lande.

Eleverne skal opnå dybere kendskab til de regioner og lande, der er særlig vigtige for Danmarks udenrigshandel og regioner og lande, som er mulige markeder ud fra nationale eller lokale synspunkter.

2. Kriterier for beskrivelsen

Eleverne skal opnå et grundigt kendskab til de kriterier, der lægges til grund ved beskrivelse og sammenligning af de enkelte regioner og lande (naturmæssige og økologiske forhold, infrastruktur, demografiske forhold, sociale forhold, kulturelle forhold, politiske forhold, økonomiske og erhvervsmæssige forhold, udviklingsmuligheder og internationale relationer).

3. Danmarks handel og handelstraditioner er

Eleverne skal orienteres om Danmarks samhandel og handelstraditioner inden for de nævnte hovedregioner.

IV. EKSPORTMARKEDSFØRING

Målet med undervisningen i denne del af faget er at sætte eleverne

i stand til at afdække konkrete markedsmuligheder samt medvirke til virksomhedens markedstilpasning og praktiske gennemførelse af eksportforretninger.

1. Planlægningsfasen

Eleverne skal med udgangspunkt i virksomhedens forudsætninger kunne afdække virksomhedens interne og eksterne informationsbehov, samt erhverve dybere kendskab til informationskilder og -steder med det formål at kunne påpege markedsmuligheder og udvælge markeder på basis af indsamlede markedsdata.

2. Tilpasning af eksportmarkedet

Eleverne skal opnå forståelse af, hvordan virksomheden løbende tilpasser grundparametre, kontaktparametre og organisation til eksportmarkedet.

3. International distribution

Eleverne skal erhverve forståelse af og kendskab til indirekte og direkte eksport, distributionsformer samt valg af distributionskanal.

Eleverne skal have kendskab til forsendelses- og transportforhold.

4. Betaling og finansering

Eleverne skal opnå kendskab til de vigtigste betalingsformer i internationalhandel, herunder remburs, dokumentinkasso og løbende regning.

Eleverne skal opnå forståelse af betydningen af debitorvurdering og soliditetsoplysninger samt mulighederne for at begrænse tab i forbindelse med valutakursændringer, transport og betaling.

Eleverne skal orienteres om finansierings- og eksportstøtteordninger, herunder Eksportfremmerådet (EFR), Eksportkreditrådet (EKR), bankfinansiering, officielle finansieringsordninger (DANIDA, IFU) samt Eksportfinansieringsfonden.

Eleverne skal opnå forståelse af og kendskab til mulighederne for eksport til internationalt støttede projekter, f.eks. via Verdensbanken og de regionale udviklingsbanker, EF og FN's underorganisationer.

V. PROJEKT

Målet med undervisningen i denne del af faget er, at eleverne for et udvalgt geografisk område anvender den indlærte viden til at udarbejde et projekt med henblik på en vurdering af markedsmulighederne.

1. Projekt

Eleverne skal kunne formulere projektets problemstillinger og planlægge arbejdsgangen i projektet.

Eleverne skal kunne indsamle, bearbejde og fremstille relevante data til løsning af opgaven.

Denne læreplan finder første gang anvendelse for de elever, der påbegynder det 2-årige kursus til højere handelseksamen i august 1986.

P.d.v.

e.b.

N.H. Tetzschner

underv.insp.

Officielle noter

Ingen