Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for undervisningsfaget Tysk niveau V på kursus til højere handelseksamen


Formål

Formålet med undervisningen er:

- at eleverne udbygger deres færdighed i at forstå og i at udtrykke sig på tysk om emner, der vedrører individ, erhvervsliv, kultur og samfund.

- at eleverne udvikler deres bevidsthed om de menneskelige faktorer, der har betydning for samspillet mellem personer, virksomheder, institutioner og myndigheder i nationale og internationale sammenhænge

- at eleverne udbygger deres kendskab til erhvervsmæssige, samfundsmæssige og kulturelle forhold i udvalgte tysksprogede områder, fortrinsvis BRD og DDR

- at eleverne herunder får mulighed for på tysk at beskæftige sig med stofområder, der indgår i andre af uddannelsens obligatoriske fag

Mål

Målet med undervisningen er:

  • a) at eleverne kan forstå nuanceret talt og skrevet tysk
  • b) at eleverne kan bearbejde tekster efter forskellige metoder. Hvor det er relevant skal eleverne kunne sætte teksterne ind i en større kulturel og historisk sammenhæng
  • c) at eleverne kan dokumentere mundtlige og skriftlige færdigheder, samt selvstændige arbejdsmetoder. Eleverne skal kunne udtrykke sig mundtligt og skriftligt med en høj grad af korrekthed.
  • d) at eleverne skal kunne dokumentere indsigt i sagsbehandling og samlede forretningsgange og kunne anvende denne indsigt i praksis
  • e) at eleverne udarbejder og fremlægger en større skriftlig opgave af selvstændig karakter inden for et selvvalgt tema blandt emneområderne individ, samfund og erhvervsliv. Opgaven affattes på tysk.
  • f) at eleverne skal kunne inddrage viden fra andre fag

Indhold

Da hovedsigtet på niveau V er at gøre undervisningen så praksisnær som muligt, opøves eleverne i at inddrage alle deres færdigheder og kundskaber i større sammenhængende opgaver som f.eks. cases, tema- og projektarbejder. Af samme grund kan indholdet ikke specificeres på den enkelte delmål.

Det forudsættes, at undervisningen tager sit udgangspunkt i tekster/bånd/audiovisuelt materiale m.m. (det udvidede tekstbegreb) inden for emneområderne individ, samfund og erhvervsliv.

Der arbejdes med såvel fiktive som nonfiktive tekster; omfanget af det behandlede stof er i princippet frit.

Gennem hele undervisningsforløbet inddrages indlæring af semantik, syntaks og morfologi i det omfang, dette bidrager til udviklingen af elevernes kommunikative kompetence.

Denne læreplan finder første gang anvendelse for de elever, der påbegynder det to-årige kursus i august 1986.

P.d.v.

e.b.

N.H. Tetzschner

underv.insp.

Officielle noter

Ingen