Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget Databehandling I på merkonomkursus


Timetal: 60 timer.

Formål: Kursets formål er at give deltagerne en sådan forståelse for anvendelsen af databehandlingsudstyr indenfor den administrative sektor, at de i en vis udstrækning skal kunne gennemskue sammenhængene og vurdere emneområdet fra en overordnet brugerorienteret synsvinkel.

Mål: For at opfylde formålet er kurset opbygget af elementer, der tilsigter at give deltagerne:

- viden og forståelse for edb-udstyrs funktionsmuligheder med hovedvægten lagt på administrative anvendelser

- forståelse for edb-baserede systemers udvikling og drift, herunder principper for og elementer fra systemudviklingens organisation og værktøjer, samt principper for opbygning, implementering og drift af systemerne

- personalemæssige og organisatoriske forhold i forbindelse med anvendelse af datamater

- kendskab til standardprogrammer/systemer og alternative systemudviklings- og driftsmuligheder

- kendskab til vurdering af edb-systemer ved anskaffelse, udbudssituationen og kontrakter

- Orientering om datamatisk samfundslære (herunder datalovgivning og uddannelser) og om den forventede udvikling indenfor området.

VÆGTNING :

A . Eleven skal være orienteret om emnet.

B . Eleven skal have opnået forståelse af og kendskab til emnet.

C . Eleven skal have opnået indsigt i og dybere kendskab til emnet og kunne anvende sin viden i afvigende kombinationer.

 

 Indhold                   Vægtning og vejledende 

                        undervisningstimetal 

 1. Formål og historie                   A 2 

 - Orientering om kursets formål og sammenhæng 

  med andre kurser 

 - Historisk udvikling 

 2. Anvendelsesområder                   B 8 

 - Administrative anvendelser 

 - eksempler, f.eks. tekstbehandling, regneark eller 

  kalkulationsmodeller. Demonstration. 

 - eksempler, f.eks. pladsreservationssystemer, 

  banksystemer eller kildeskattesystemer som 

  deltagerne kommer i berøring med som samfundsborgere 

 - eksempler, f.eks. eksterne databaser, hvis anvendelse 

  kan demonstreres eller forklares 

 - Tekniske anvendelser 

 - Gennemgang af CAD/CAM-systemer, der giver forståelse 

  for tekniske anvendelser og deres sammenhæng med 

  administrative anvendelser. 

 3. Datasystemers organisation, opbygning og drift     B 10 

 - Typiske organisationsformer for edb-afdelinger og 

  disses placering i virksomheder 

 - Samarbejdsformer edb/brugerafdelinger 

 - Brugernes kommunikation med datamaten (terminaler, 

  udskrifter og forarbejdende maskiner) 

 - Datamater 

 - Størrelsesfordelt (principielle ligheder og forskelle) 

 - Centralenheden 

 - Typer, principiel opbygning, kapacitetsmål 

 - Ydre enheder 

 - Typiske administrative og tekniske enheder 

 - Tilsvarende medier 

 - Programmer 

 - Basisprogrammel 

 - Anvendelsesprogrammer 

 - Databehandlingsformer 

 - Tidstro, bundtvis og blandet 

 - Systemers samspil og placering 

 - Centrale, distribuerede og decentrale systemer 

 - Datatransmission, netværk (principper i anvendte metoder) 

 - Egne systemer, brancheløsninger, servicebureauer 

 4. Systembeskrivelse og systemarbejde 

 - Formaliserede systembeskrivelsesmetoder         C 8 

 - System- og tidsplandiagrammer, databeskrivelser 

  blanketinstruktion/skærmlayout 

 - Systemudviklingens faser                 B 2 

 - Principper efter anerkendt model 

 - Principper for projektorganisation, projektstyring, 

  brugerdeltagelse og prototyper 

 - Standardsystemer                     B 6 

 - Eksempler 

 - Opbygningsprincipper 

 - Rammesystemer, nøglefærdige systemer, 

  tilpasningsmuligheder 

 5. Vurdering og anskaffelse af edb.            B 6 

 - Opstilling af udbudsmateriale 

 - Vurdering af tilbud 

 - Kontakt 

 - Opfølgning 

 6. Datadisciplin og datasikkerhed             C 6 

 - Datadisciplin 

 - Generelt og sikringsforanstaltninger 

  (herunder også nummersystemer) 

 - Beskyttelse af data mod utilsigtet ødelæggelse 

 - Beskyttelse af data mod uautoriseret anvendelse 

 7. Udviklingstendenser                   A 6 

 - Anvendelser (f.eks. »fremtidens kontor« og 

  »fremtidens fabrik«) 

 - Personalegrupper 

 - Datamater (centralenheder og ydre enheder) 

 - Systemudvikling (bl.a. brugerudviklede systemer) 

 - Distribuering/decentralisering 

 - Metoder og hjælpemidler (4. og 5. generationsværktøjer) 

 - Integration af tekniske systemer/administrative systemer 

 8. Datamatisk samfundslære                 B 6 

 - Datalovgivning og teknologiaftaler 

 - Uddannelser 

 - Menneskelige aspekter omkring edb 

 - Dagsaktuelle edb-emner 

                              Ialt 60 t. 

Hjemmeopgaver: Der stilles 12 hjemmeopgaver hver af et omfang som et halvt eksamenssæt.

Ikrafttrædelse m.v.: Læreplanen har virkning fra den 1. august 1987. Samtidig ophæves læreplan af 24. januar 1983 for faget Databehandling I på merkonomkursus.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexelmann

underv.insp.

Officielle noter

Ingen