Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for undervisningsfaget Tysk niveau IV på kursus til højere handelseksamen


Formål

Formålet med undervisningen er:

- at eleverne udbygger deres færdighed i at forstå og i at udtrykke sig på tysk om emner, der vedrører individ, erhvervsliv, kultur og samfund

- at eleverne udvikler deres bevidsthed om de menneskelige, sproglige og kulturelle faktorer, der har betydning for samspillet mellem personer, virksomheder, institutioner og myndigheder i nationale og internationale sammenhænge

- at eleverne udbygger deres kendskab til erhvervsmæssige, samfundsmæssige og kulturelle forhold i udvalgte tysksprogede områder, fortrinsvis BRD og DDR

- at eleverne herunder får mulighed for på tysk at beskæftige sig med stofområder, der indgår i andre af uddannelsens obligatoriske fag

Mål

Målet med undervisningen er:

  • a) at eleverne kan forstå nuanceret talt og skrevet tysk
  • b) at eleverne kan udtrykke sig selvstændigt og nuanceret på tysk, såvel mundtligt som skriftligt, med en ret høj grad af semantisk, syntaktisk og morfologisk korrekthed.
  • c) at eleverne kan behandle tekster selvstændigt og i større tematiske sammenhænge, idet de anvender deres kendskab til kulturelle, institutionelle og erhvervsmæssige forhold i de tysktalende lande
  • d) at eleverne behersker kommerciel fraseologi (faste vendinger) i tale og skrift

Indhold

Undervisningen tager sit udgangspunkt i tekster/bånd/audiovisuelt materiale m.m. (det udvidede tekstbegreb) inden for emneområderne individ, samfund og erhvervsliv. Der arbejdes med såvel fiktive som non-fiktive tekster; omfanget af det behandlede stof er i princippet frit.

Indholdet specificeres på delmålene, som følger:

ad a) Færdigheden i at forstå talt og skrevet tysk styrkes gennem arbejdet med forskelligt audiovisuelt materiale, interaktion i klassen, samt gennem læsning af fiktive og non-fiktive tekster.

ad b) Den generelle mundtlige og skriftlige udtryksfærdighed styrkes gennem arbejde med varierede øvelser på baggrund af tekster. Det tilstræbes, at der skabes sammenhæng mellem mundtlige og skriftlige discipliner. Eleverne trænes i at referere, beskrive, karakterisere og argumentere.

ad c) Den selvstændige arbejdsmetode indøves gennem arbejde med tekster, idet eleverne trænes i under tekstarbejdet at inddrage deres viden om kulturelle, institionelle og erhvervsmæssige forhold (bl.a. geografi, samfundslære, historie og erhvervsliv). Herved udvikles elevernes evne til at skabe sig overblik og drage sammenligninger. Vigtige elementer - især ved arbejdet med fiktive tekster - er oplevelse og fortolkning.

ad d) Den kommercielle fraseologi styrkes både mundtligt og skriftligt ved træning i forretnings- og forhandlingssprog og ved arbejde med handelskorrespondance.

Gennem hele undervisningsforløbet inddrages indlæring af semantik, syntaks og morfologi i det omfang, dette bidrager til udviklingen af elevernes kommunikative kompetence.

Denne læreplan finder første gang anvendelse for de elever, der påbegynder det to-årige kursus i august 1986.

P.d.v.

e.b.

N.H.Tetzschner

underv.insp.

Officielle noter

Ingen