Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for undervisningsfaget Tysk niveau III på kursus til højere handelseksamen og i basisuddannelsen til de erhvervsfaglige grunduddannelser, handels- og kontorområdet


Formål

Formålet med undervisningen er:

- at eleverne udbygger deres færdighed i at forstå og i at udtrykke sig på tysk om emner, der vedrører individ, erhvervsliv, kultur og samfund.

- at eleverne udvikler deres bevidsthed om de menneskelige, sproglige og kulturelle faktorer, der har betydning for samspillet mellem personer, virksomheder, institutioner og myndigheder i nationale og internationale sammenhænge

- at eleverne udbygger deres kendskab til erhvervsmæssige, samfundsmæssige og kulturelle forhold i udvalgte tysksprogede områder, fortrinsvis BRD og DDR

- at eleverne herunder får mulighed for på tysk at beskæftige sig med stofområder, der indgår i andre af uddannelsens obligatoriske fag.

Mål

Målet med undervisningen er:

  • a) at eleverne kan forstå nuanceret talt tysk
  • b) at eleverne kan læse og forstå vanskelige tyske tekster
  • c) at eleverne mundtligt kan udtrykke sig på tysk med en rimelig grad af semantik, syntaktisk og morfologisk korrekthed
  • d) at eleverne kan udtrykke sig skriftligt på tysk med en rimelig grad af semantisk, syntaktisk og morfologisk korrekthed
  • e) at eleverne i rimeligt omfang behersker kommerciel fraseologi (faste vendinger) i tale og skrift.
  • f) at eleverne kan dokumentere kendskab til kulturelle, institutionelle og erhvervsmæssige forhold i de tysktalende lande, fortrinsvis BRD og DDR.

Indhold

Undervisningen tager sit udgangspunkt i tekster/bånd/audiovisuelt materiale m.m. (det udvidede tekstbegreb) inden for emneområderne individ, samfund og erhvervsliv. Der arbejdes med såvel fiktive som nonfiktive tekster; omfanget af det behandlede stof er i princippet frit.

Indholdet specificeres på delmålene, som følger:

ad a) Færdigheden i at forstå talt tysk styrkes gennem arbejde med forskelligt audiovisuelt materiale og interaktion i klassen.

ad b) Læse-forståelsen styrkes gennem læsning af vanskeligere fiktive og non-fiktive tyske tekster. Oplevelsesrige og bevidstgørende tekster bør prioriteres højt.

ad c) Den generelle mundtlige udtryksfærdighed styrkes gennem fremlæggelse, samtale, diskussion m.m. med udgangspunkt i såvel fiktive som non-fiktive tekster. Eleverne trænes i at beskrive, referere og karakterisere.

ad d) Den skriftlige udtryksfærdighed styrkes gennem varierede øvelser i tilknytning til arbejdet med indlæringen af de øvrige sprogfærdigheder.

ad e) Den kommercielle fraseologi indøves både mundtligt og skriftligt ved træning i sprogfunktioner i forskellige situationer inden for forretningsverdenen, samt ved arbejde med handelskorrespondance.

ad f) Der opbygges en basisviden inden for områderne: erhvervsgeografi: bjerge - floder - byer samfundslære: statsopbygning - politiske partier valgsystem - socialpolitik - uddannelse - religion - massemedier. historie: efter 1945 med relevante tilbageblik. erhvervsliv: arbejdsmarkedsforhold - erhvervsområder.

Gennem hele undervisningsforløbet inddrages indlæring af semantik, syntaks og morfologi i det omfang, dette bidrager til udviklingen af elevernes kommunikative kompetence.

Denne læreplan finder første gang anvendelse for de elever, der påbegynder det to-årige kursus til højere handelseksamen og efg-basisuddannelsen i august 1986.

P.d.v.

e.b.

N.H. Tetzschner

underv.insp.

Officielle noter

Ingen