Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for undervisningsfaget SAMTIDSHISTORIE på kursus til højere handelseksamen


FORMÅL

Formålet med undervisningen er

- at eleverne får mulighed for at forstå deres samtid som et resultat af en række historiske udviklingsprocesser

- at give eleverne kendskab til den økonomiske og samfundsmæssige udvikling

- at fremme elevernes forståelse af, at den aktuelle udvikling indebærer både et nationalt og et internationalt kronologisk perspektiv

- at skærpe elevernes evne til selvstændigt at bearbejde og forholde sig til økonomiske og samfundsmæssige problemer og fænomener

MÅL

Undervisningen skal bibringe eleverne en viden om og forståelse af

- de nationale og internationale forudsætninger for industrisamfundets opkomst og udvikling

- de økonomiske og samfundsmæssige forhold, der kendetegner industrisamfundets forskellige udviklingstrin og udviklingstendenser frem mod det postindustrielle samfund

- de ændrede internationale konflikt- og samarbejdsmønstre under den øgede internationalisering, herunder forudsætninger og vilkår for Danmarks placering i det internationale samfund.

INDHOLD

Undervisningen tilrettelægges således

- at de forskellige historiske udviklingsprocesser behandles i det omfang, de bidrager til at forklare samtiden

- at den historiske udvikling anskues som et samspil mellem økonomiske og teknologiske udviklingstrin, arbejdsmarkedets og statens organisationsformer, forskellige samfundsgruppers levevilkår og indflydelsesmuligheder, samt de økonomiske teorier og politiske partier, der udspringer af og påvirker dette samspil

- at de lange linjer i den historiske udvikling fastholdes som forståelsesramme for det 20. århundrede.

Internationalt skal de lange linjer omfatte forudsætningerne for de økonomiske, sociale og politiske sammenbrud før 1945, betydningen heraf for de internationale relationer og for de ideologiske udtryksformer. Efter 1945 skal de lange linjer omfatte øst-vest og nord-syd konfrontationerne, så disse fastholdes i deres globale perspektiver og i sammenhæng med indrepolitiske udviklingstræk.

Danmarks historie tager udgangspunkt i landbrugets udvikling, det industrielle gennembrud, samt i erhvervs- og arbejdsmarkedsorganisationernes og de politiske partiers opståen. Udviklingen frem til i dag gennemgås, så den gensidige afhængighed mellem økonomi, teknologi, arbejdsmarked, levevilkår og politik klarlægges samt forbindes med de ændrede forudsætninger og vilkår, som udviklingen i det internationale samfund indebærer.

I undervisningsforløbet arbejdes med udvalgte emner, perioder eller problemstillinger. Endvidere skal der foretages en historisk undersøgelse af en eller flere virksomheder eller brancher eller af et lokalområde; undersøgelsen skal relateres til de lange linjer i den historiske udvikling.

Denne læreplan finder første gang anvendelse for de elever, der påbegynder det to-årige kursus i august 1986.

P.d.v.

e.b.

N. H. Tetzschner

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen