Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for undervisningsfaget REGNSKABSLÆRE/DRIFTSØKONOMI på kursus til højere handelseksamen


Læreplan for undervisningsfaget regnskabslære/driftsøkonomi.

Formålet med undervisningen er:

- at vedligeholde og videreudvikle elevernes færdighed i bilagskontering og bilagsregistrering med henblik på at kunne forstå årsregnskabets tilblivelse

- at eleverne skal kunne behandle de økonomiske data i virksomhedens løbende drift på systematisk måde

- at eleverne skal kunne udarbejde, opstille og vurdere periodiske og økonomiske rapporter, herunder årsregnskaber, der opfylder de interne og eksterne interessegruppers informationsbehov

- at give eleverne en praktisk orienteret indføring i grundlaget for en virksomheds økonomiske styringssystem i et omfang, der bibringer eleverne en analytisk evne til at påvise, hvilke beslutninger der bør træffes

- at give eleverne mulighed for at fortsætte en videregående teoretisk uddannelse

MÅL:

Eleverne skal med udgangspunkt i den enkelte virksomheds beskrivelse af regnskabssystemet kunne behandle de økonomiske data, som den løbende daglige drift udløser.

Behandlingen af data i den løbende drift skal omfatte styringen af omkostninger/indtægter, debitorer, kreditorer, lagre samt likviditet. Databehandlingen skal bl.a. foregå under hensyntagen til den moderne informationsteknologi.

Eleverne skal kunne udarbejde og opstille såvel interne som eksterne periodiske delrapporter samt totalrapporter om virksomhedens økonomiske forhold på baggrund af brugernes behov. Derudover skal eleverne kunne vurdere rapporterne i forhold til den planlagte økonomiske udvikling.

Eleverne skal kunne foretage økonomisk planlægning med hensyn til udnyttelse af virksomhedens ressourcer.

INDLÆRINGSDYBDE:

Nedenstående beskrivelse af indlæringsdybde refererer til betegnelserne A, B og C anvendt i efterfølgende beskrivelse af fagets enkelte delemner.

A. Eleven skal være orienteret om emnet.

B. Eleven skal have opnået forståelse af og kendskab til emnet.

C. Eleven skal have opnået indsigt i og dybere kendskab til emnet og kunne anvende sin viden i afvigende kombinationer.

INDHOLD:

1. Introduktion til faget (A)

Eleverne skal orienteres om fagets formål og indhold, herunder berøringer til andre fag.

2. Virksomheden som et målrettet system

2.1. Virksomhedstyper og -former

 • (B) Handels-, produktions- og servicevirksomheder.

Enkeltmandsvirksomhed, I/S

ApS og A/S.

2.2. Styringsmodel

 • (B) Idegrundlag

Hovedmål

Delmål

Strategi

Politik

Handlingsprogram

Budget

Registrering

Kontrol

2.3. Beslutningsmodel

 • (B) Observation

Ideformulering

Konsekvensbeskrivelse

Valg

2.4. Budgettering som led i virksomhedens økonomiske styring

 • (C) Formål

Indhold

- resultatbudget

- likviditetsbudget

- balancebudget

Kontrol af målopfyldelse

Budgetsimulering

3. Datagrundlaget i resultatbudgetteringen

3.1. Aktivitetsbudget (C)

3.1.1. Omsætning

Efterspørgsel

Afsætningsrækker

Handlingsparametre

- Pris

- Kvalitet

- reklame og service

Flervarevirksommhed uden afsætningsmæssige sammenhænge

Pr. kundegruppe

Pr. distrikt

Pr. produkt/varegruppe

3.1.2. Variable omkostninger

Pr. art

Pr. produkt/varegruppe

Forløb

- proportionale

- progressive

- degressive

3.1.3. Salgsfremmende omkostninger

Pr. art

Pr. kundegruppe

Pr. distrikt

Pr. produkt/varegruppe

3.2. Kapacitetsbudget (C)

3.2.1. Virksomhedens ressourcer

Menneskelige ressourcer

Tekniske -

Økonomiske -

3.2.2. Kontante kapacitetsomkostninger

Pr. art

3.2.3. Afskrivninger

Saldo- og lineærmetode

3.2.4. Finansieringsomkostninger

Pr. art

3.3. Kalkulationsprincipper

 • (B) Bidragskalkulation

Fordelingskalkulation med et tillæg pr. funktionsområde

3.4. Valg af afsætningsalternativ ved fast kapacitet

 • (B) Metoder

- totalmetoden

- enhedsmetoden

- differensmetoden

3.4.1. Uden knaphed på kapacitet

3.4.2. Med knaphed på kapacitet

Menneskelige ressourcer

Tekniske -

3.5. Valg af afsætningsalternativ ved fleksibel kapacitet

 • (B) Metoder - som 3.4.

3.5.1. Ved tilvækst i variable omkostninger pr. enhed

Overarbejde

3.5.2. Ved tilvækst i kontante kapacitetsomkostninger

3.5.3. Investering

Kapitalværdimetoden anvendt ved nyinvestering

4. Datagrundlaget i likviditetsbudgetteringen

 • (C) Resultatbudgettets indtjeningsbidrag

Beregning af varedebitorer, -kreditorer og -lagre på grundlag af aktivitetsbudgettet og budgetterede omsætningshastigheder

Anlægsinvesteringer

Finansielle indbetalinger

Finansielle udbetalinger

Resultatudlodning

5. Datagrundlaget i balancebudgetteringen

 • (B) Finansieringsbehovet

Egen- og fremmedkapital

Alternative fremmedkapitalformer

Kriterier for valg

- afhængighed

- likviditet

- omkostninger Sammenarbejdning af resultatbudgettet og likviditetsbudgettet

6. Behandling af økonomiske data i virksomhedens løbende drift (B)

6.1. Formål og systematik

6.1.1. Kontorammer

I.h.t. bilag A

6.1.2. Kontoplaner

I.h.t. bilag B

Andre kontoplaner med ændret specifikationsgrad i forhold til bilag B

6.1.3. Anvendelse af edb

Ind- og udlæsning af data vedrørende den daglige registrering for de i læreplanen anførte emner.

Kontrol af det ind- og udlæste materiale samt rettelsesprocedurer i forbindelse hermed.

6.2. Registrering og styring af resultatelementer

6.2.1. Omsætning

Pr. kundegruppe

Pr. distrikt

Pr. produkt/varegruppe

6.2.2. Variable omkostninger

Pr. art

Pr. produkt/varegruppe

6.2.3. Salgsfremmende omkostninger

Pr. art

Pr. kundegruppe

Pr. distrikt

Pr. produkt/varegruppe

6.2.4. Kapacitetsomkostninger

6.2.4.1. Kontante kapacitetsomkostninger

Pr. art

Pr. funktion

6.2.4.2. Afskrivninger

Pr. art

Pr. funktion

6.2.4.3. Finansielle poster

Omkostninger og indtægter

Pr. art

6.2.5. Ekstraordinære poster

Omkostninger og indtægter

6.2.6. Selskabsskat

I.h.t. givne oplysninger

6.2.7. Resultatfordeling

Enkeltmandsvirksomhed, I/S

ApS og A/S

6.3. Registrering og styring af likviditetselementer

6.3.1. Varelagre

Til- og afgang

Opgjort i værdi og enheder

Genbestilling

Pr. produkt/varegruppe

6.3.2. Varedebitorer

Kontoudtog med aldersopdeling

Rentetilskrivning

Kontantrabat

Pr. kundegruppe

6.3.3. Andre tilgodehavender

Pr. art

6.3.4. Varekreditorer

Betalingstyring

Rentetilskrivning

Kontantrabat

6.3.5. Anden kort gæld

Pr. art

6.3.6. Ekstraordinære poster

6.3.7. Anlægsinvesteringer

Køb

Salg

6.3.8. Finansielle poster

Lånoptagning

Afdrag

Renter

6.3.9. Resultatudlodning

Privatforbrug

Selskabsskat

Udbytte

6.3.10. Likvide midler

Kasserapport

Afstemning af

- kassebeholdning

- bankbeholdning/ - gæld

- girobeholdning

Opgørelse af likvide midler incl. disponibel træk på kassekredit

7. Udarbejdelse af økonomiske rapporter

7.1. Interessegruppernes informations behov

 • (A) Ledelse

Ejere

Medarbejdere

Långivere

Leverandører

Kunder

Offentlige myndigheder

Offentligheden

7.2. Kortperiodiske økonomiske rapporter (B)

7.2.1. Dækningsbidragsrapporter

Salg og dækningsbidrag pr.

- kundegruppe

- distrikt

- produkt/varegruppe

7.2.2. Likviditetsrapport

Beholdningsforskydningsmodel

7.3. Det eksterne årsregnskabs udarbejdelse (B)

7.3.1. Datagrundlag

Rå-/saldobalance

7.3.2. Teknik

Afslutningsskema

Edb

7.3.3. Periodeafgrænsning

Omkostninger/indtægter

Vurdering af aktiver

- anlægsaktiver

- lagre

- varedebitorer

Selskabsskat

Udskudt skat

Hensættelser

7.3.4. Overskudsdisponering

Enkeltmandsvirksomhed, I/S

ApS og A/S

7.4. Det eksterne årsregnskabs præsentation

7.4.1. Generelle regnskabsbestemmelser i lovgivningen

 • (A) Bogføringsloven/bekendtgørelse

Årsregnskabsloven

Lov om aktieselskaber

Lov om anpartsselskaber

7.4.2. Resultatopgørelsen (B)

7.4.2.1. Beretningsform

Handelsvirksomheder

- artsopdelt

Produktionsvirksomheder

- funktionsopdelt

7.4.2.2. Tidssammenligning

Forudgående årsregnskabstal

Budgettal

7.4.2.3. Noter

Specifikation og forklaring til:

Artsopdelt:

Omsætning, vareforbrug (ændring i lagre), andre eksterne omkostninger, personaleomkostninger, afskrivninger, renteindtægter, renteomkostninger m.v.

Funktionsopdelt: Produktions-, distributions-, administrations-, personaleomkostninger, renteindtægter, renteomkostninger m.v.

7.4.3. Balancen (B)

7.4.3.1. Kontoform

Aktiver

- anlægsaktiver

- omsætningsaktiver

Passiver

- egenkapital

- hensættelser

- gæld

7.4.3.2. Tidssammenligning

Forudgående årsregnskabstal

7.4.3.3. Noter og påtegning

Noter - bl.a. til poster, der i balancen optræder i summarisk form.

Oplysninger om værdiansættelser af de enkelte aktiver - herunder særlige specifikationer med hensyn til anlægsaktiver (til- og afgang, afskrivninger).

Oplysninger om forfaldstidspunkter for gæld.

Eventualforpligtelser

Underskrifter

7.4.4. Beretning

 • (A) Forhold, der har haft indflydelse på årsresultater og balancen - respektive vil få indflydelse på de/den kommende periodes resultat m.v.

7.4.5. Orientering om skatte- og afgifts regler

 • (A) Afskrivning på driftsmidler

Skattemæssig nedskrivning

af varelagre

Henlæggelse til investeringsfond

Beregning af selskabsskat

Lov om merværdiafgift

8. Analyse og vurdering af økonomiske rapporter (C)

8.1. Behandling af datagrundlaget

Gruppering af resultatopgørelse og/eller balance

- manuelt

- edb

8.2. Rentabilitet

Afkastningsgrad

Overskudsgrad

Aktivernes omsætningshastighed

Egenkapitalens forrentning

8.3. Indtjeningsevne

Bruttofortjeneste

Dækningsgrad

Kapacitetsgrad

Indeks omsætning

Indeks kapacitetsomkostninger

- kontante

- afskrivninger

- finansieringsomkostninger

8.4. Likviditetsbeskrivelse

Jfr. punkt 4

8.5. Omsætningshastigheder

Varedebitorer

Varelagre

Varekreditorer

Baseret på ultimotal

8.6. Vurdering og kommentarer

Herunder

- vurdering relation til den planlagte økonomiske udvikling

- udviklingsretning

- udviklingshastighed

- niveau

Ved vurdering af årsregnskaber er flerperiodeanalyser hovedreglen

Denne læreplan finder første gang anvendelse for de elever, der påbegynder det to-årige kursus i august 1986

P.d.v.

e.b.

N.H. Tetzschner

underv.insp.

Bilag A

Kontoramme - Regnskabslære/driftsøkonomi - HH

Handelsvirksomheder Produktionsvirksomheder

Resultatopgørelse Resultatopgørelse

1 Nettoomsætning 1 Nettoomsætning

2 Vareforbrug 2 Produktionsomkostninger

3 Andre eksterne omkostninger 3 Distributionsomkostninger

4 Personaleomkostninger 4 Administrationsomkostninger

5 Afskrivninger 5 Fordeling

6 Renteindtægter og lignende 6 Renteindtægter og lignende indtægter indtægter

7 Renteomkostninger og lignende 7 Renteomkostninger og omkostninger lignende omkostninger

8 Ekstraordinære poster 8 Ekstraordinære poster

9 Skatter 9 Skatter

Balance

11 Anlægsaktiver

112 Materielle aktiver

12 Omsætningsaktiver

121 Varebeholdninger

122 Tilgodehavender

124 Likvide beholdninger

13 Egenkapital

131 Selskabskapital

134 Reserver

135 Overført af årets resultat

14 Hensættelser

15 Gæld

21 Resultatopgørelse

22 Balance

Bilag B

Kontoplan - Regnskabslære/driftsøkonomi - HH

Produktionsvirksomheder

1100 Varesalg

2100 Varesalgets variable produktionsomkostninger

2310 Lokaleomkostninger

2320 Gager

2330 Reparation og vedligeholdelse

2390 Øvrige omkostninger

2410 Afskrivning på grunde og bygninger

2420 Afskrivning på tekniske anlæg og maskiner

3100 Salgsprovision

3200 Salgsfremmende omkostninger

3310 Lokaleomkostninger

3320 Gager

3330 Bilers driftsomkostninger

3340 Tab på tilgodehavender

3390 Øvrige omkostninger

3410 Afskrivning på grunde og bygninger

3420 Afskrivning på andre anlæg og biler

4310 Lokaleomkostninger

4320 Gager

4330 Kassedifferencer

4390 Øvrige omkostninger

4410 Afskrivning på grunde og bygninger

4420 Afskrivning på inventar

5100 Lønafregning

5200 Sociale ydelser

5300 Lønfordeling

6100 Renteindtægter

6200 Kontantrabat fra leverandører

7100 Renteomkostninger

7110 Prioritetsrenter

7200 Kontantrabat til kunder

8100 Ekstraordinære indtægter

8200 Ekstraordinære omkostninger

9000 Skat af årets resultat

Balance

11210 Grunde og bygninger

11211 Akkumulerede afskrivninger på grunde og bygninger

11220 Tekniske anlæg og maskiner

11221 Akkumulerede afskrivninger på tekniske anlæg og maskiner

11230 Andre anlæg og biler

11231 Akkumulerede afskrivninger på andre anlæg og biler

11240 Inventar

11241 Akkumulerede afskrivninger på inventar

12110 Varelager (Samlekonto)

12121 Råvarer og hjælpematerialer

12122 Varer under fremstilling

12123 Færdigvarer

12210 Varedebitorer (Samlekonto)

12211 Forventet tab på varedebitorer

12220 Andre tilgodehavender

12230 Periodeafgrænsningsposter

12410 Kasse

12420 Bank, folio

12430 Postgiro

13110 Aktiekapital/anpartskapital/kapitalkonto

13120 Privatforbrug

13410 Lovpligtig reservefond

13420 Andre reserver

13500 Overført af årets resultat

14100 Hensættelser til pensioner og lignende hensættelser

14200 Hensættelser til eventualskat

15100 Lån i ejendommen

15200 Kassekredit

15300 Varekreditorer (Samlekonto)

15400 Selskabsskat

15500 Skyldig A-skat

15600 Skyldige sociale ydelser

15710 Indgående afgift

15720 Udgående afgift

15730 Momsafregning

15810 Andre kreditorer (Samlekonto)

15820 Skyldig arbejdsløn

15900 Udbytte for regnskabsåret

21000 Resultatopgørelse

22000 Balance

Officielle noter

Ingen