Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget virksomhedsøkonomi på kursus til handelsskolernes statskontrollerede specialkursus


FAG:

Læreplan for faget VIRKSOMHEDSØKONOMI på kursus til handelsskolernes statskontrollerede specialkursus.

TIMETAL:

60 timer.

FORMÅL:

Formålet med faget Virksomhedsøkonomi er at give deltagerne en elementær beskrivelse af en række centrale områder inden for den økonomiske styring af en virksomhed.

Deltagerne skal herigennem erhverve en baggrund for at forstå, hvorledes økonomiske informationer bidrager til at skabe grundlag for beslutninger i virksomheden. Derved skulle man få bedre mulighed for at forstå og deltage i disse beslutningsprocesser.

 

 INDHOLD OG OMFANG     Vejledende timetal 

 1. Introduktion              1 

 2. Økonomisk styring            2 

 3. Omkostninger              8 

 4. Indtægter                8 

 5. Optimering af pris og mængde      18 

 6. Virksomhedens aktiver          6 

 7. Virksomhedens passiver         4 

 8. Vurdering af økonomiske hovedproblemer 5 

 9. Budgetter som styringsværktøj      8 

                     --------- 

                      60 timer 

                     ========= 

 1. Introduktion 1 

 1.1. Fagets formål 

 2. Økonomisk styring 

 Formålet er at sætte deltagerne i stand til at forstå, hvorledes 

  regnskabsmæssige og budgetmæssige informationer støtter styringen. 

 Formålet er endvidere at sætte deltagerne i stand til at udarbejde 

  diagrammer på grundlag af opgivne tal samt aflæsning af resultater 

  på grundlag af udarbejdede eller opgivne diagrammer. 

 2.1. Økonomiske styringsbegreber        2 

 2.1.1. Regnskab 

 2.1.2. Kalkulation 

 2.1.3. Budget 

 2.1.4. Kontrol 

 3. Omkostninger 

 Formålet er at sætte deltagerne i stand til at skelne mellem 

  omkostningsarter og deres sammenhæng med produktion/øvrige 

  aktiviteter. 

 3.1. Omkostningsinddelinger           3 

 3.1.1. Variable omkostninger 

 3.1.1.1. Variable omkostninger og deres forløb 

 Materialer og vareforbrug 

 Lønninger 

 Salgsprovision 

 Øvrige 

                      Vejledende 

                      timetal 

 3.1.2. Faste omkostninger           4 

 (kapacitetsomkostninger) 

 3.1.2.1. Faste omkostninger 

 Afskrivninger Renter Gager Husleje 

 Salgsfremmende omkostninger 

 Øvrige 

 3.1.2.2. Faste omkostningers 

     konstans 

 3.1.3. Andre omkostningsinddelinger      1 

 Direkte og indirekte omkostninger 

 Særomkostninger og fællesomkostninger 

 4. Indtægter 

 Formålet er at give deltagerne viden om indtægter som en funktion af 

  udbud og efterspørgsel samt handlingsparametrenes anvendelse under 

  forskellige konkurrenceformer. 

 4.1. Udbud og efterspørgsel          1 

 (efterspørgselsdeterminanter) 

 4.2. Afsætningens handlingsparametre     2 

 Grundparametrene Kontaktparametrene 

 4.3. Markeds- og konkurrenceformer      5 

 Homogent marked 

 Heterogent marked 

 Fuldk. konkurrence 

 Monopol, duopol, oligopol 

 Delvist monopol 

 Monopol, konkurrence 

 5. Optimering af pris og mængde 

 Formålet er at sætte deltagerne i stand til at beregne optimal pris 

  og mængde efter forskellige metoder og på forskellige 

  markedsformer. Deltagerne skal endvidere have viden om 

  bidragstankegangen. Deltagerne skal herudover bibringes viden om 

  prisfastsættelse under flervareproduktion og -salg. Deltagerne 

  skal endvidere have viden om prisdifferentiering, hvor der 

  forudsættes proportionalitet mellem mængde og variable 

  omkostninger. 

 5.1. Beregningsmetoderne under forskellige markeds- og 

  konkurrencevilkår             5 

 5.1.1. Totalmetoden 

 5.1.2. Enhedsmetoden 

 5.1.3. Differensmetoden 

 5.2. Problemer omkring de faste omkostninger 4 

 5.2.1. Faste omkostningers betydning for 

  prisfastsættelsen 

 5.2.2. Bidragstankegangen 

 5.2.3. Minimumspriser 

 5.2.3.1. Forskellige markedsformer 

 5.2.3.2. Kort og langt sigt 

 5.3. Prisdifferentiering           3 

 5.3.1. Forudsætninger 

 5.3.2. To hjemmemarkeder 

 5.3.3. Hjemmemarked/eksportmarked 

 5.4. Flervareproduktion og -salg       6 

 5.4.1. Salgsmæssige sammenhænge 

 5.4.1.1. Konkurrerende varer 

 5.4.1.2. Komplementære varer 

 5.4.2. Produktkalkulation 

 5.4.2.1. For- og efterkalkulation 

 5.4.2.2. Fordelingskalkulation 

 5.4.2.3. Bidragskalkulation 

 5.4.3. Retrograd kalkulation 

 6. Virksomhedens aktiver 

 Formålet er at bibringe deltagerne viden om de forskellige typer af 

  aktiver, herunder investerings- og udskiftningsproblemer. Det 

  forudsættes, at kravene i beregning af brugsværdi afgrænses til 

  anlægsaktiviteter, der ikke besidder nogen scrapværdi efter 

  restlevetidens udløb. 

 6.1. Anlægsaktiverne             4 

 6.1.1. De vigtigste anlægsaktiver 

 6.1.2. Investeringsproblemer 

 6.1.3. Udskiftningsproblemer 

 6.1.3.1. Udskiftningskalkulation 

 6.1.3.2. Udskiftningstærsklen 

 6.1.3.3. Brugsværdi 

 6.2. Omsætningsaktiverne           2 

 6.2.1. De vigtigste omsætningsaktiver 

 6.2.2. Beregninger af ændringer i omsætningsaktiver 

 6.3. De samlede aktiver. Virksomhedens totalværdi 

 7. Virksomhedens passiver 

 Formålet er at bibringe deltagerne viden om de forskellige former for 

  kapitalfremskaffelse og finansieringsmuligheder. 

 7.1. Den langfristede kapital         1 

 7.1.1. Egenkapital 

 7.1.2. Fremmedkapitalen 

 7.2. Den kortfristede fremmedkapital     1 

 7.3. Valg af kapitalformer          2 

 8. Vurdering af økonomiske hovedproblemer 

 Formålet er at sætte deltagerne i stand til at udarbejde analyser af 

  rentabilitet, soliditet, likviditet og pengestrømmen i en 

  virksomhed. 

 Under rentabiliteten sættes deltagerne i stand til at beregne 

 Overskudsgrad 

 Aktivernes omsætningshastighed 

 Afkastningsgrad 

 Egenkapitalens forrentning 

 Under soliditet sættes deltagerne bl.a. i stand til at beregne 

  egenkapitalen som procent af hele kapitalen. Ved 

  pengestrømsanalyse sættes deltagerne i stand til at udarbejde 

 - ændring i kapitalanvendelsen og 

  ændring i kapitalfremskaffelsen 

 - ændring i arbejdskapitalen 

 8.1. Rentabilitet               1 

 8.2. Soliditet                1 

 8.3. Likviditet                1 

 8.4. Pengestrømsanalyse            2 

 9. Budgetter som styringsværktøj 

 Formålet er at bibringe deltagerne viden 

  om budgetter som styringsværktøj. 

   Deltagerne sættes i stand til at opstille 

  likviditetsbudgetter, resultatbudgetter 

  samt bibringes kendskab 

  til løbende revision af budgetterne 

 9.1. Resultatbudgettets opbygning       1 

 9.2. Likviditetsbudgettet efter ud- 

  og indbetalingsprincippet         4 

 9.3. Budgetteret status (balance)       1 

 9.4. Løbende revision af budgetterne     1 

 10. Afrunding med henblik på eksamen     1 

                       --------- 

                       60 timer 

                       --------- 

HJEMMEOPGAVER

Der stilles 12 hjemmeopgaver, hver af et omfang som en halv eksamensopgave.

EKSAMEN

Eksamen er skriftlig og varer 4 timer.

Officielle noter

Ingen