Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for undervisningsfaget FRANSK niveau V på kursus til højere handelseksamen


FORMÅL:

Formålet med undervisningen er:

- at eleverne udbygger deres færdighed i at forstå og i at udtrykke sig på fransk om emner, der vedrører individ, erhvervsliv, kultur og samfund

- at eleverne udvikler deres bevidsthed om de menneskelige, sproglige og kulturelle faktorer, der har betydning for samspillet mellem personer, virksomheder, institutioner og myndigheder i nationale og internationale sammenhænge

- at eleverne udbygger deres kendskab til erhvervsmæssige, samfundsmæssige og kulturelle forhold i udvalgte fransksprogede områder

- at eleverne herunder får mulighed for på fransk at beskæftige sig med stofområder, der indgår i andre af uddannelsens obligatoriske fag

MÅL:

Målet er, at eleverne kan

- forstå fransk tale- og skriftsprog, - udtrykke sig mundtligt og skriftligt på korrekt fransk,

- dokumentere på fransk kendskab til erhvervsliv, kultur og samfund, herunder institutioner og myndigheder i fransktalende områder

- oversætte en tekst fra dansk til fransk i tilknytning til et fransk sagprosaoplæg

- udarbejde en kommerciel meddelelse på fransk på grundlag af et fransk oplæg med udførlige, danske instruktioner.

INDHOLD:

A Receptive sprogfærdigheder

1. Forståelse af talt fransk udvikles gennem:

- lytteøvelser og audio-visuelt materiale med nuanceret, autentisk fransk tale,

- samtale på fransk.

Eleverne skal kunne dokumentere forståelsen.

2. Forståelse af fransk skriftsprog udvikles gennem læsning af fransksprogede tekster, både fiktive og non-fiktive. Teksterne skal omhandle emner fra: erhvervsliv, kultur og samfund, herunder institutioner og myndigheder.

Eleverne skal kunne dokumentere forståelsen af den læste tekst.

B Produktive sprogfærdigheder

1. Den mundtlige udtryksfærdighed udvikles gennem:

  • a) brug af kommunikative sprogfunktioner,
  • b) samtaler, referater og indlæg.

Disse tager deres udgangspunkt i en fransk tekst, hvorved forstås enhver læst, hørt eller set fransk meddelelse.

Eleverne skal på fransk kunne

- referere, kommentere og vurdere handlingsforløb,

beskrive kommentere og vurdere ting, personer, steder etc.

dokumentere kendskab til erhvervsliv, kultur og samfund, herunder institutioner og myndigheder i fransktalende områder.

2. Den skriftlige udtryksfærdighed udvikles gennem:

  • a) varierede øvelser, der sætter eleverne i stand til selvstændigt på fransk at kommentere og vurdere franske sagprosatekster isoleret eller i tematiske sammenhænge,
  • b) oversættelse af en tekst fra dansk til fransk i tilknytning til et fransk sagprosaoplæg
  • c) formulering af kommercielle meddelelser på fransk på grundlag af et fransk oplæg med udførlige, danske instruktioner.

For at sikre elevernes kommunikative kompetence indlæres:

- følgende BRUGSREGLER: de stilistiske og sociolingvistiske elementer, der er nødvendige for at udtrykke sig korrekt på mundtligt og skriftligt fransk,

- følgende FORMREGLER: de semantiske, syntaktiske og morfologiske elementer, der er nødvendige for at udtrykke sig korrekt på mundtligt og skriftligt fransk.

Denne læreplan finder første gang anvendelse for de elever, der påbegynder det to-årige kursus i august 1986.

P.d.v.

e.b.

N.H. Tetzschner

underv.insp.

Officielle noter

Ingen