Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for undervisningsfaget ENGELSK niveau III på kursus til højere handelseksamen og i basisuddannelsen i de erhvervsfaglige grunduddannelser, handels- og kontorområdet


FORMÅL

Formålet med undervisningen er:

- at eleverne udbygger deres færdighed i at forstå og i at udtrykke sig på engelsk om emner, der vedrører individ, erhvervsliv, kultur og samfund.

- at eleverne udvikler deres bevidsthed om de menneskelige, sproglige og kulturelle faktorer, der har betydning for samspillet mellem personer, virksomheder, institutioner og myndigheder i nationale og internationale sammenhænge

- at eleverne udbygger deres kendskab til erhvervsmæssige, samfundsmæssige og kulturelle forhold i udvalgte engelsksprogede områder.

- at eleverne herunder får mulighed for på engelsk at beskæftige sig med stofområder, der indgår i andre af uddannelsens obligatoriske fag.

MÅL

Målet med undervisningen er, at eleverne kan

- forstå autentisk talesprog

- læse og forstå samt analysere indholdet af autentiske tekster

- udtrykke sig selvstændigt med hensyn til både indhold og form i relevante situationer samt føre en samtale på basis af kendte tekster

- oversætte forretningsbreve af en vis sværhedsgrad og formulere sig skriftligt i relation til en tekst

- dokumentere et grundlæggende kendskab til erhvervsmæssige, samfundsmæssige og kulturelle forhold i udvalgte, engelsksprogede områder.

INDHOLD

Mundtlig og skriftlig sprogbehandling integreres gennem arbejde med emneområderne individ, samfund og erhvervsliv.

Under emneområderne behandles forhold i USA, Storbritannien eller andre engelsksprogede områder. Forhold i Danmark og andre lande inddrages, hvor det er relevant. Under de nævnte emneområder kan gives følgende eksempler:

1. Individ: personlig baggrund, boligtyper, fritidsinteresser, skik og brug, holdninger.

2. Samfund: uddannelse, job, transportformer, politik, energi, miljø, massemedier, teknologi.

3. Erhvervsliv: handel, afsætning, service, industri og landbrug.

I undervisningsforløbet indgår et cirkelprogram, der er bygget op omkring en kerne af tekster med samme emne. Eleverne arbejder gruppevis med forskellige delemner, der er relateret til det overordnede emne.

Den tværfaglige dimension tilgodeses ved, at elevernes viden fra andre fag inddrages i behandlingen af de ovennævnte emner.

Relevante fag kan fra basisuddannelsen være: afsætning og service, erhverv og samfund, dansk, datalære, maskinskrivning, ETB og kommunikation

og fra kursus til højere handelseksamen være:

dansk, organisation med kommunikation, samtidshistorie og databehandling

1. Sprogfærdighed

Der arbejdes med moderne, autentiske engelsksprogede tekster, herunder auditivt og audiovisuelt materiale, som udbygger elevernes kendskab til de under INDHOLD nævnte emner.

Lytteforståelsen trænes gennem autentiske sprogbånd. Eleverne skal kunne referere indholdet.

Læseforståelsen øves ved læsning af autentiske tekster med et indhold, der har relation til de under INDHOLD nævnte emner. Eleverne skal kunne analysere en teksts indhold og skal kunne argumentere for deres udsagn.

Mundtlig udtryksfærdighed opøves ved arbejde med samtale og rollespil.

Eleverne skal kunne anvende de sprogfunktioner, som er nødvendige for at føre en rimelig nuanceret samtale i typiske situationer inden for emneområderne individ, samfund og erhvervsliv.

EKSEMPLER:

situation rolle emne

diskotek du/din ven musik

Værelsesudlejning du/vært(inde) nyt værelse

jobsøgning du/arbejdsgiver interview

reklamebureau annoncør/konsulent markedsføring

kontor ansat/ansat teknologi

Skrivefærdigheden trænes ved, at eleverne arbejder med forskelligartede opgaver, herunder oversættelse fra dansk til engelsk på grundlag af en engelsksproget støttetekst, besvarelse af spørgsmål og selvstændig formulering i relation til en tekst.

2. Støttediscipliner

Eleverne opøves i at læse og forstå autentiske tekster og i at udtrykke sig mundtlig og skriftligt i et selvstændigt sprog og i at oversætte fra dansk til engelsk. Hertil anvendes bl.a. ordbogsøvelser.

Det er ikke et mål i sig selv at indlære syntaks, semantik og morfologi. Disse begreber inddrages kun i det omfang, de bidrager til udvikling af elevernes kommunikative færdigheder.

Grammatikundervisningen baseres på kontrastive principper, idet den koncentreres omkring de områder, hvor dansk og engelsk adskiller sig strukturelt, f.eks. ordstilling, omskrivning med »to do«, mådeudsagnsord, udvidet tid, kongruens, fremtid, almindeligt forekommende, uregelmæssige udsagnsord, sammensat tid, passiv, brugen af kendeord, of-ejefald, placering af biord, problemer i forbindelse med forholdsord + styrelse.

Følgende basisstrukturer indlærer:

- spørgende sætninger

- nægtende sætninger

- fremsættende sætninger

Som en konsekvens heraf skal undervisningen fokusere på følgende funktionelle, grammatiske begreber, som indgår i komplekse sætninger:

- spørgeord (where, when, why, who, how....)

- steds-, tids- og mådeangivelser (in the street, during my stay, some day, this week, not until, in this way, in a casual manner.....)

- talord/klokkeslet/dato

- sætningsforbindelser (as when, whereas, nevertheless, whether....)

- udråbsord (indeed, why, certainly....)

- gradsbiord (most, hardly, somewhat, considerably....)

- almindeligt forekommende, uregelmæssige navneord (child, money, advice, information, goods.....)

- forholdsordsforbindelser (at a price, in reply to, in my opinion....).

Undervisningen foregår så vidt muligt på engelsk.

Denne læreplan finder første gang anvendelse for de elever, der påbegynder det to-årige kursus til højere handelseksamen og efg-basisuddannelsen i august 1986.

P.d.v.

e.b.

N.H. Tetzschner

underv.insp.

Officielle noter

Ingen