Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for undervisningsfaget ENGELSK niveau IV på kursus til højere handelseksamen


FORMÅL

Formålet med undervisningen er:

- at eleverne udbygger deres færdighed i at forstå og i at udtrykke sig på engelsk om emner, der vedrører individ, erhvervsliv, kultur og samfund.

- at eleverne udvikler deres bevidsthed om de menneskelige, sproglige og kulturelle faktorer, der har betydning for samspillet mellem personer, virksomheder, institutioner og myndigheder i nationale og internationale sammenhænge

- at eleverne udbygger deres kendskab til erhvervsmæssige og kulturelle forhold i udvalgte engelsksprogede områder

- at eleverne herunder får mulighed for på engelsk at beskæftige sig med stofområder, der indgår i andre af uddannelsens obligatoriske fag.

MÅL

Målet med undervisningen er, at eleverne kan

- forstå varieret, autentisk talesprog

- læse og forstå samt analysere indholdet af ret vanskelige, autentiske tekster

- udtrykke sig selvstændigt og rimeligt nuanceret med en ret høj grad af korrekthed i relevante sprogsituationer

- referere og kommentere sværere, autentiske tekster samt udtrykke sig selvstændigt i et varieret skriftsprog med en ret høj grad af korrekthed, herunder oversættelse af forretningsbreve

- dokumentere et bredt kendskab til erhvervsmæssige, samfundsmæssige og kulturelle forhold i udvalgte, engelsksprogede områder og anvende denne viden i relevante sammenhænge

INDHOLD

Tekstvalget skal dække emneområderne individ, samfund og erhvervsliv og være sammensat så alsidigt som muligt. Der arbejdes med sagprosa af aktuelt tilsnit og moderne skønlitteratur inden for hovedgenrerne novelle, roman og drama.

I undervisningsforløbet indgår 4-6 emnekredse, herunder mindst 1 områdestudium. Emnekredse og områdestudier omfatter forhold i USA, Storbritannien og andre engelsksprogede områder. Forhold i Danmark og andre lande inddrages, hvor det er relevant.

Den tværfaglige dimension tilgodeses ved et udstrakt samarbejde med øvrige fag. Relevante fag kan f.eks. være dansk, organisation med kommunikation, afsætningsøkonomi, udenrigshandel og samfundsøkonomi.

1. Sprogfærdighed

De receptive såvel som de produktive færdigheder styrkes ved arbejde med autentisk lyd-, billed- og tekstmateriale.

- mundtlig

Gennem arbejdet med sagprosatekster styrkes elevernes evne til at referere, kommentere og argumentere.

Gennem arbejdet med skønlitterære tekster trænes eleverne i at karakterisere, analysere, fortolke og perspektivere. Eleverne øves i at udarbejde og afholde korte foredrag.

Udtryksfærdigheden styrkes ved arbejde med rollespil og simulationer.

- skriftlig

På baggrund af og med udgangspunkt i erhvervsfaglige tekster trænes eleverne i tekstforståelse, kommentering, selvstændig formulering og oversættelse.

2. Støttediscipliner

Sprogfærdigheden ombygges gennem arbejdet med opslagsværker samt grammatik baseret på kontrastive principper. Teknologi kan inddrages i undervisningen.

Undervisningen foregår så vidt muligt på engelsk.

Denne læreplan findes første gang anvendelse for de elever, der påbegynder det to-årige kursus i august 1986.

P.d.v.

e.b.

N.H. Tetzschner

underv.insp.

Officielle noter

Ingen