Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for undervisningsfaget ENGELSK niveau V på kursus til højere handelseksamen


FORMÅL

Formålet med undervisningen er:

- at eleverne udbygger deres færdighed i at forstå og i at udtrykke sig på engelsk om emner, der vedrører individ, erhvervsliv, kultur og samfund.

- at eleverne udvikler deres bevidsthed om de menneskelige, sproglige og kulturelle faktorer, der har betydning for samspillet mellem personer, virksomheder, institutioner og myndigheder i nationale og internationale sammenhænge

- at eleverne udbygger deres kendskab til erhvervsmæssige, samfundsmæssige og kulturelle forhold i udvalgte engelsksprogede områder

- at eleverne herunder får mulighed for på engelsk at beskæftige sig med stofområderder, der indgår i andre af uddannelsenssens obligatoriskeriskeriske fag.

MÅL

Målet med undervisningen er, at eleverne kan

- forstå nuanceret og varieret, autentisk talesprog

- læse og forstå samt analysere indholdet af vanskelige, autentiske tekster

- udtrykke sig selvstændigt og rimeligt nuanceret med en høj grad af idiomatisk korrekthed i relevante sprogsituationer

- referere og kommentere vanskelige, autentiske tekster samt udtrykke sig selvstændigt i et nuanceret og varieret skriftsprog med en høj grad af idiomatisk korrekthed, herunder oversættelse af forretningsbreve

- dokumentere et dybere kendskab til erhvervsmæssige, samfundsmæssige og kulturelle forhold i udvalgte, engelsksprogede områder og anvende denne viden i relevante sammenhænge

INDHOLD

Tekstvalget skal dække emneområderne individ, samfund og erhvervsliv og være sammensat så alsidigt som muligt. Der arbejdes med sagprosa af aktuelt tilsnit og moderne skønlitteratur inden for hovedgenrerne novelle, roman og drama.

Centrale emner, der omfatter forhold i enten USA, Storbritannien eller et andet engelsksproget område, behandles indgående. Forhold i Danmark og andre lande inddrages, hvor det er relevant.

Den tværfaglige dimension tilgodeses ved et udstrakt samarbejde med øvrige fag. Som eksempel kan nævnes områdestudier i samarbejde med faget udenrigshandel.

I forløbet indgår, at eleverne udarbejder og fremlægger en større skriftlig opgave af selvstændig karakter indenfor et selvvalgt tema blandt emneområderne individ, samfund og erhvervsliv. Opgaven affattes på engelsk.

1. Sprogfærdighed

De receptive såvel som de produktive færdigheder videreudvikles ved arbejde med autentisk lyd-, billed- og tekstmateriale.

- mundtlig

Gennem arbejdet med sagprosatekster videreudvikles elevernes evne til at referere, kommentere og argumentere.

Gennem arbejdet med skønlitterære tekster videreudvikles elevernes evne til atkarakterisere, analysere, fortolke og perspektivere.

Eleverne øves i at udarbejde og afholde foredrag.

Udtryksfærdigheden videreudvikles ved arbejde med rollespil,

simulationer og cases.

- skriftlig

På baggrund af og med udgangspunkt i erhvervsfaglige tekster trænes eleverne i kommentering og selvstændig formulering af bl.a. forretningsbreve.

Ved opgaveskrivningen styrkes elevernes evne til selvstændigt at strukturere et større skriftligt arbejde.

2. Støttediscipliner

Sprogfærdigheden støttes gennem arbejdet med opslagsværker og grammatik.

Teknologi kan inddrages i undervisningen.

Undervisningen foregår så vidt muligt på engelsk.

Denne læreplan finder første gang anvendelse for de elever, der påbegynder det to-årige kursus i august 1986.

P.d.v.

e.b.

N.H. Tetzschner

underv.insp.

Officielle noter

Ingen