Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for undervisningsfaget DANSK på kursus til højere handelseksamen


FORMÅL

Formålet med undervisningen er

- at eleverne udvikler deres færdighed i at bruge sproget sikkert og varieret

- at eleverne gennem arbejde med kvalitetslitteratur, sagprosa m. v. udvikler deres tekstforståelse og evne til selvstændig sprogbehandling

- at eleverne opnår indblik i den kulturelle sammenhæng, de er en del af, samt i dens historiske forudsætninger

- at eleverne udvikler deres kreativitet, personlighed og forståelse af tilværelsen.

MÅL

Eleverne kan i arbejdet med fiktive og ikke-fiktive tekster foretage tekstanalyse og perspektivering på grundlag af fagets metoder. Eleverne kan endvidere foretage en personlig vurdering af teksterne.

Eleverne kan i arbejdet med selvstændig sprogbehandling formulere analysen, perspektiveringen og vurderingen mundtligt såvel som skriftligt.

Eleverne behersker som mål for skriftlig fremstilling: resume, redegørelse, essay og rapport.

Eleverne har kendskab til forskellige udtryksformer inden for det udvidede tekstbegreb og har arbejdet med nogle af fagets kreative sider.

INDHOLD

I undervisningen kan der arbejdes med enhver form for læst, set eller hørt meddelelse.

Teksterne skal vælges inden for såvel fiktive som ikke-fiktive genrer. Billeder skal indgå i tekstarbejdet.

I tekstarbejdet skal eleverne opøves i metodisk at kunne analysere såvel fiktive som ikke-fiktive teksters indhold og udtryk, samt i at perspektivere tekster i en social, historisk eller anden sammenhæng. Eleverne skal derfor stifte bekendtskab med fagets forskellige tekstanalysemetoder.

I løbet af de to undervisningsår læses mindst fem emnekredse og mindst eet hovedværk pr. emnekreds. Emnekredsene tilrettelægges i et samarbejde mellem elever og lærer.

En emnekreds kan være: en periode, et forfatterskab, et generelt emne indeholdt i forskellige teksttyper eller et tekstområde afgrænset af en genre.

Et hovedværk kan eksempelvis være: en roman, en novellesamling, en digtsamling, et drama, en film, et hørespil, et tv-spil, en essay- eller anden tekstsamling.

I løbet af de to år skal der som emnekreds læses mindst to perioder, hvoraf den ene skal ligge før 1918. Perioder skal sættes ind i en kulturhistorisk sammenhæng. Der skal i mindst een emnekreds indgå tekstmateriale fra før 1788: mindst een emnekreds skal indeholde tekster fra de sidste tyve år: og der skal læses mindst een emnekreds med et massekommunikativt indhold.

I sammenhæng med tekstforståelse og emnekredslæsning arbejdes der med elevfremstillede tekster.

Mundtlige og skriftlige øvelser indgår i nær sammenhæng i den daglige undervisning i forbindelse med læsning af kortere tekster og i form af større opgaver, typisk i forbindelse med arbejdet med en emnekreds.

I undervisningen indgår kommunikationsteori: og sprogrigtighed, grammatik, retskrivning og stilistik indgår i det omfang, dette er funktionelt.

I forbindelse med de elevfremstillede tekster skal der fra første studieår arbejdes med resume, redegørelse, debat og essay. Indlæringen af rapportformen påbegyndes det første studieår, og mindst een emnekreds i det to-årige forløb afsluttes med en skriftlig rapport.

Denne læreplan finder første gang anvendelse for de elever, der påbegynder det to-årige kursus i august 1986.

P.d.v.

e.b.

N.H. Tetzschner

underv.insp.

Officielle noter

Ingen