Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag og valgfrie fag i efg, 2.del. Hovederhvervsområde: Jern- og metal. Uddannelse: Landbrugsmaskinmekaniker, entreprenørmaskinmekaniker

Uddannelsesforløb:

 

 !-------!---!-----!--!-----!--!----!--!----! 

   P  S10  P  S5  P  S7  P S5  P 

 !-------!---!-----!--!-----!--!----!--!----! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløbet er angivet efter henholdvis efg-basisuddannelse 

  og folkeskole for lærlingene. 

 Undervisning på skoleophold gennemføres fælles med lærlinge i 

 samlæste klasser. 

 De to første skoleophold er fælles for de to uddannelser, mens de 

 sidste to er seperate. 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 -------------------------------------------------------------------- 

        Antal    Obl.      Valgfrie    Antal 

 Skoleophold  uger    fællesfag    fag      lektioner 

        i alt    i alt      i alt     i alt 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold   10     50       40       90 

 -------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold    5     25       20       45 

 -------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold    7     35       28       63 

 -------------------------------------------------------------------- 

 4. ophold    5     25        0       25 

 -------------------------------------------------------------------- 

 I alt     27     135       88      223 

 -------------------------------------------------------------------- 

Det forudsættes, at undervisningen præges af problemstillinger med tilknytning til jern- og metalområdet og specielt til landbrugsmaskinmekaniker- og entreprenørmaskinmekanikerfagene.

SVSD-undervisningen:

1. skoleophold. Emnerne for skoleopholdet er: Den teknologiske udvikling i relation til: - erhvervsudvikling - ejendomsretsforhold - organisationsforhold - problemer vedrørende konflikter.

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 1.

2. skoleophold Emnerne for skoleopholdet er: Social udvikling, individets tilegnelse af normer, holdninger m.v., herunder: - udvikling af sproget - familiens indflydelse - massemediernes indflydelse - virksomhedernes indflydelse.

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 3.

3. skoleophold Emnerne for skoleopholdet er: arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med: - sikkerhed på arbejdspladsen - lønsystemer - tidsplanlægning - produktionsstyring

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 4.

4. skoleophold Emnerne for skoleopholdet er: - samfundets målsætning og politik - virksomhedernes målsætning og politik - det enkelte individs målsætning og politik.

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 2.

Valgfrie fag:

Der undervises efter reglerne i »Retningslinjer og katalog vedrørende valgfrie fag«, marts 1983, 4. udgave.

Overgangsbestemmelser:

Denne skrivelse træder i kraft dags dato.

Denne skrivelse ophæver samtidig direktoratets skrivelse V-452 af 6. marts 1980, J. nr. 20-30-00-59-01/77.

P.d.v.

e.b.

Bjørn Andersen

undervisninginspektør

Officielle noter

Ingen