Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for undervisningsfaget AFSÆTNINGSØKONOMI på kursus til højere handelseksamen


Formålet med undervisningen er

at eleverne får indsigt i virksomhedernes afsætningsøkonomiske forhold set i relation til virksomhedspolitik og virksomhedernes organisatoriske, tekniske og økonomiske kapacitet

at eleverne får kendskab til de markedsforhold, der påvirker afsætningen af varer og serviceydelser, samt de parametre, virksomhederne kan anvende for at påvirke deres afsætning. Dertil på hvilken måde oplysninger om markeder indsamles og bearbejdes

at eleverne får kendskab til behovet for og metoderne til i samarbejde med virksomhedens øvrige funktioner at foretage en tilpasning, som giver virksomheden en klar profil på markedet, herunder at eleverne får kendskab til betydningen af at skabe et image for virksomheden på markedet

at elevernes personlige kompetence styrkes, så de på kvalificeret måde kan bidrage til virksomhedens kundepleje

at eleverne opnår kendskab til anvendelse af edb som styringsværktøj i virksomhedens afsætningsfunktion

1. Introduktion

Eleverne skal orienteres om fagets formål og indhold, herunder berøringsflader til følgende fag: samfundsøkonomi, erhvervsret, udenrigshandel og regnskabslære/driftsøkonomi.

2. Virksomhedens omverden

2.1. Samfundsmæssige rammer

- Den økonomiske udvikling

- Den tekniske udvikling

- Den sociale udvikling

- Den kulturelle udvikling

- Den geografiske udvikling herunder klimatiske forhold

- Offentlig regulering

Eleverne skal have kendskab til forskellige udviklingstendenser samt forståelse af, hvorledes disse forhold tilsammen danner virksomhedens afsætningsmæssige betingelser.

2.2. Kundebeskrivelse

- Konsumentmarkedet

- Behov

- Sociale relationer

- Købemotiver

- Købeevne

- Købsadfærd

- Producentmarkedet

- Det industrielle marked

- Mellemhandlermarked

- Institutionsmarked

Eleverne skal have forståelse af forbrugerens købsadfærd i et dynamisk samfund bl.a. baseret på demografi og livsstil.

Eleverne skal have indsigt i, hvorledes producentmarkedets delmarkeder adskiller sig fra konsumentmarkedet med hensyn til behovsbaggrund, købs- og beslutningsadfærd.

2.3. Konkurrenceforhold

- Bred/snæver konkurrence

- Konkurrenceformer

- Konkurrent adfærd

- Konkurrencens betydning

Med udgangspunkt i opdelingen mellem homogene/heterogene markeder skal eleverne have kendskab til de enkelte konkurrenceformer. Endvidere skal eleverne kunne gennemføre en enkel konkurrentanalyse ved varierende konkurrentadfærd.

3. Virksomhedens interne forhold

- Virksomhedens ressourcer

- Ide, mål og politikker

Med udgangspunkt i virksomhedens ide og hovedmål skal eleverne orienteres om afsætningsfunktionens placering i relation til virksomhedens øvrige hovedfunktioner.

Eleverne skal endvidere orienteres om at virksomhedens samlede

ressourcer afstikker rammer for det mulige aktivitetsniveau.

4. Markedsanalyse

- Analysebehov

- Sekundære/primære data

- Indsamling af data

- Bearbejdning af data

- Vurdering af data

Eleverne skal have en forståelse af, hvordan markedsanalysen kan anvendes som et markedsføringsværktøj, der øger sandsynligheden for at nå virksomhedens mål.

Eleverne skal endvidere kunne tilrettelægge og gennemføre simple markedsanalyser og kunne bearbejde og anvende datamateriale systematisk.

5. Markedsplanlægning

Eleverne skal orienteres om formålet med markedsplanlægning.

5.1. Målgruppe(r)

- Opgørelse af konsumentenheder (potentielle brugere)

- Segmentering

- Segmentvurdering og valg af målgruppe(r)

Eleverne skal kunne vurdere markedet med hensyn til antal potentielle brugere på såvel producent som konsumentmarkedet. Endvidere skal eleverne kunne segmentere konsumentenhederne efter relevante kriterier.

Eleverne skal være i stand til at angive metoder til vurdering af segmenterne og på denne baggrund udvælge målgrupper.

5.2. Handlingsparametre

Under hensyntagen til de enkelte parametres omkostningsstruktur og konkurrencestyrke skal eleverne selvstændigt kunne vurdere de enkelte handlingsparametres anvendelighed i en markedsføringssituation.

- Grundparametre

- Produktudformning/produktudvikling

Eleverne skal specielt have forståelse af produktudformningens betydning for virksomhedens markedsføring, herunder behandles produktslivsløbskurven, produktportefølje og betydningen af produktudviklingen.

- Emballage

- Sortiment

- Service

Eleverne skal have forståelse af service som alle former for ledsageydelser til hovedproduktet.

- Distribution

Eleverne skal have forståelse af problemerne omkring valg mellem direkte/indirekte distribution samt kendskab til, efter hvilke kriterier distributionskanalvalget foregår.

- Pris

Eleverne skal have forståelse af at prisen som en kompleks handlingsparameter. I den forbindelse skal eleverne kunne anvende prisdifferentiering under forskellige konkurrenceformer, samt have forståelse af priselasticitet og priskrydselasticitet.

I en konkurrencesituation skal eleverne have forståelse af den knækkede afsætningskurves betydning og endvidere have kendskab til specielle prisfastsættelsesmetoder.

- Beliggenhed

- Personale

Eleverne skal opnå forståelse af personalets centrale placering i markedsføringsarbejdet, og forstå, at de øvrige grundparametre implementeres af personalet. Eleverne skal endvidere forstå personalets betydning for virksomhedens opbygning af goodwill.

- Kontaktparametre

- Reklame

- Personligt salg

Eleverne skal have et indgående kendskab til kontaktparametrenes anvendelse og betydning i afsætningsarbejdet, herunder salgsteknikker, medievalg og kommunikationsindhold.

5.3. Den samlede parameteranvendelse

- Parametermix

- Image

Eleverne skal have forståelse af parametrenes samspil og den samlede parameterindsats' betydning for virksomhedens generelle image. Eleverne skal have forståelse af, at afsætningsmæssige sammenhænge mellem produkter må indgå i overvejelserne omkring parameterfastsættelsen.

5.4. Strategisk planlægning

- Strategisk planlægning

- Situationsanalyse (intern/ekstern)

Eleverne skal orienteres om baggrunden for og formålet med den overordnede markedsføringsplanlægning, herunder valg af strategi og fastlæggelse af politikker

- Fastlæggelse af strategi

5.5. Markedsføringsplan

- Målfastsættelse (Kvantificerbare mål)

- Målgruppe

- Distributionskanaler

- øvrige parametre (opdelt på mellemhandlere/brugere)

- Tidsplan

- Budget

- Risikovurdering

Eleverne skal være fortrolige med principperne for udarbejdelse af en enkel markedsføringsplan.

5.6. Kontrol og revision af markedsføringsplan

- Budgetkontrol

- Kontrol med markeder

- Kundegruppekontrol

- Reklamekontrol

Eleverne skal orienteres om simple kontrolfunktioner i forbindelse med gennemførelsen og eventuel justering af markedsføringsplanen.

6. EDB som styringsværktøj

Eleverne skal opnå kendskab til anvendelse af edb som styringsværktøj i forbindelse med salgsplanlægning og salgskontrol.

Denne læreplan finder første gang anvendelse for de elever, der påbegynder det to-årige kursus til højere handelseksamen i august 1986.

P.d.v.

e.b.

N.H. Tetzschner

underv.insp.

Officielle noter

Ingen