Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Fagplan med målbeskrivelser for faget procesteknik inden for HTX-forsøgsuddannelse


Betegnelse: Procesteknik

 

 Længde:    3. og 4. semester 

 Udgave:    1. udgave 1983 

 Kursusplanen er godkendt 6. juli 1984 

 Undervisningsministeriet 

 Direktoratet for erhvervsuddannelserne 

 Peter Grünbaum 

 uddannelseskonsulent 

 MÅLBESKRIVELSER                      Side nr. 

 Fagmålsbeskrivelser                    1-2 

 Emneoversigt                       3 

 Emnemålbeskrivelser                    4-16 

 UNDERVISNINGSVEJLEDNING 

 Undervisningsforløb                    1-4 

 Undervisningsindhold                   5-50 

 Udstyrsliste                       51-52 

 Lærerkvalifikationer                   53 

 Tabellarisk sammendrag                  54-55 

 Sammenhænge mellem procesteknik og øvrige fag      56-66 

 Formålet med undervisningen er: 

 - at eleven erhverver sådanne kvalifikationer, at eleven sammen med 

  efterfølgende virksomhedspraktik opfylder de krav, der er 

  indeholdt i bestemmelserne om optagelse til ingeniøruddannelserne 

  på teknika. I denne sammenhæng er formålet endvidere at give 

  eleverne kompetence til optagelse i andre uddannelser på et 

  videregående niveau inden for det procestekniske område 

 Uddannelsesmodel: 

 Praktiktid 

 1 år             Teknikeruddannelser 

 1/2 år            Teknikumingeniør 

               Andre videregående udd. 

 2.HTX-år       4. semester 

           3. semester 

 max. 105 timer        Supplering 

 1. HTX-år      2. semester 

           1. semester 

 max. 105 timer 

               Supplering 

 EFG-basisudd. 

 inden for     Levnedsmiddel  Jern&Metal Bygge&Anlæg Andre 

                              basisudd. 

DEFINITION

PROCESTEKNOLOGI kan defineres som industriel produktforarbejdning ve

d sammenkædning af en række enhedsoperationer baseret på kemiske/biokemiske reaktioner samt fysisk bearbejdning.

Teknologien omfatter desuden processtyring, kvalitetsstyring, produktudvikling, økonomiske kalkulationer, lovgivning og sundhedsmæssige aspekter.

KENDETEGN:

PROCESINDUSTRIEN kendetegnes ved: En produktion baseret på sammenkædning af en række enhedsoperationer i apparatur, hvori råvarer og/eller halvfabrikata transporteres og forædles ved fysisk og/eller biologisk/kemisk behandling.

I procesforløbet indgår ofte delprocesser, der har det formål at forarbejde råmaterialerne, således at de i en hensigtsmæssig forædlet og konditioneret tilstand kan anvendes i de efterfølgende enhedsoperationer og delprocesser.

Under procesforløbet anvendes i udstrakt grad styrings- og reguleringsteknikker eksempelvis (tid, grader C, pH), der sikrer de fastsatte specifikationer. Der udføres kvalitetskontrol på såvel råmaterialer, produkter på mellemstadier i produktionen samt færdigvarer for at afgøre, hvorvidt de fastlagte mål er nået.

FORMÅL

Formålet med undervisningen er, at eleven

- opnår viden om den procesteknik, der anvendes i industrien, herunder viden om og forståelse af industrielle procesforløb.

- opnår viden om opdelingen af kemiske og mikrobiologiske processer i enhedsoperationer, delprocesser samt tilhørende styrings- og reguleringsmuligheder.

- opnår viden om (udformningen af) kemiske og mikrobiologiske processer ved sammenkædning af enhedsoperationer, delprocesser og styrings- og reguleringsudstyr.

- opnår færdighed i at anvende den tilegnede viden i praksis.

- opnår færdighed i at bedømme muligheden for at gennemføre en proces i en produktion.

For at få den størst mulige bredde i fagområdet, har udvalget valgt følgende områder som eksempler der kan danne grundlag for planlægningen af undervisningen:

 • a) Nærings- og nydelsesindustri
 • b) Petroindustri
 • c) Gødningsindustri
 • d) Medicinalindustri
 • e) Sten,- ler,- og glasindustri
 • f) Galvanisk industri
 • g) Farve- og lakindustri
 • h) Plastindustri

Undervisningen er bygget op omkring øvelser, således at de enkelte emneområder vil blive introduceret og gennemgået som oplæg til en øvelse.

Øvelserne er af stigende sværhedsgrad og starter med den uorganiske kemi.

De industriområder øvelserne vil kunne rubriceres under svarer til de områder der er nævnt under fagmål.

Følgende øvelser vil danne grundlag for emnerækkefølgen:

1. Laboratorieteknik

2. Procesudstyr

5. Fremstilling af saltbomber (ammoniumchlorid)

4. Fremstilling af acetylsalisylsyre (aspirin)

5. Betonteknik

6. Fremstilling af fosforsyre og superfosfat

7. Fremstilling af glasmasse

8. Elektrogalvanisering

9. Fremstilling af cacaomælk

10. Fremstilling af plast

11. Fremstilling af maling

12. Fremstilling af creme (emulsioner)

13. Fremstilling af druesukker

14. Fremstilling af rapsolie

15. Fremstilling af 2-hydroxy-propansyre (mælkesyre)

16. Fremstilling af et stivelsesprodukt (kartoffelmel)

17. Brygning

Enhedsoperationer

Tørring

Filtrering

Blanding

Inddampning

Emulgering

Formaling

Varmetransmission

Homogenisering

Sigtning

Pumpning

Ekstraktion

Destillation

Emballering

Delprocesser

Elektrolyse

Konditionering

Fermentering

Syntese

Stabilisering

Agglomerering

Støbning

Sterilisering

Processtyring

Temperatur

Tid

pH

Viskositet

Flow

Titrering

Masse

Rumfang

Densitet

Proceskontrol

Masse

Mikroskopi

pH

Rumfang

B15

Formalingsgrad

Temperatur

Formalingsgrad

Homogeniseringsgrad

Trykstyrke

Tælling

Densitet

Mikrobiologisk

Navn: Destillation

Definition: En destillation er en proces, hvorved en væske blandet med andet materiale (fast eller væske) adskilles fra dette ved fordampning (evt. under vakuum) og derefter ved afkøling fortættes til væske i en anden beholder.

Formål: Formålet med emnet er, at eleverne erhverver sig viden om destillationsprocessens princip og dens midler, således at de bliver i stand til at udvælge et for processen egnet udstyr.

Eksempler på destillationsudstyr: Destillationsapparat med kolonne, evt. med udtag til adskillelse af flere væsker med forskellige kogepunkter.

Navn: Emulgering

Definition: En emulgering er en proces, hvorved olie- og/ eller fedtdråber ved hjælp af en emulgator og kraftig behandling danner en stabil blanding med vand.

Formål: Formålet med emnet er at eleverne erhverver sig viden om emulgeringsprincipper og -midler således at de bliver i stand til at udvælge et for processen egnet udstyr.

Eksempler på emulgeringsudstyr: Disintegrator, valseværk, emulsionspumpe, (kolloidmølle), homomogeniseringspumpe, homogenisator.

Navn: Homogenisering

Definition: Er en proces ved hvilken der foregår en findeling af større partikler under dannelse af en stabilt ensartet blanding.

Formål: Formålet med emnet er at eleverne opnår en viden der sætter dem i stand til at udvælge velegnede metoder og udstyr i et givet procesforløb.

Eksempler på homogeniseringsudstyr: Disintegrator, homogenisator, emulsionspumpe, kolloidmølle.

Navn: Pumpning

Definition: En pumpning er en proces ved hvilken faste, flydende og gasformige stoffer bibringes en hastighedstilvækst.

Formål: Formålet med emnet er, at eleverne opnår viden om og kendskab til pumpning og pumper, der sætter dem i stand til at vælge metoder og udstyr i et givet procesforløb.

Eksempler på pumpeudstyr: Centrifugalpumper, stempelpumper, monopumper, tandhjulspumper.

Navn: Ekstraktion

Definition: Ekstraktion er en separationsproces, som ved hjælp af et opløsningsmiddel udtrækker eller opløser komponenter af en stofblanding og udskiller ekstraktopløsningen fra ekstraktionsresten.

Formål: Formålet med emnet er at eleverne opnår en viden, der sætter dem i stand til at udvælge velegnede metoder og udstyr i et givet procesforløb.

Eksempler på udstyr: Batch- og kontinuerlig ekstraktrører, diffusører, soxhlet

Navn: Varmetransmission

Definition: Varmetransmission er en energitransport fra et stof til et andet.

Formål: Formålet med emnet er, at eleverne opnår viden om emnet, der sætter dem i stand til at anvende varmetransmissionssystemer som opvarmning og afkøling og til at udvælge velegnede metoder og udstyr i et givet procesforløb.

Eksempler på udstyr: Kedler, varmevekslere, varmekølekapper, kølemaskine, varmeskabe.

Navn: Inddampning

Definition: Inddampning er en proces der har til formål at øge koncentrationen af den i vædske opløselige komponent.

Formål: Formålet med emnet er at eleverne erhverver sig viden om forskellige inddampningsmetoder og -udstyr, som sætter dem i stand til at udvælge et til den pågældende metode egnet udstyr.

Eksempler på inddampningsudstyr: Kar til inddampning ved kogning, cirkulationsinddamper, faldstrømsfordamper.

Navn: Formaling

Definition: Formaling er en proces, hvorved produktets partikler knuses til ønsket finhedsgrad.

Formål: Formålet med emnet er. at eleverne erhverver sig viden om formalingsudstyr, som sætter dem i stand til at udvælge et til den pågældende proces egnet udstyr.

Eksempler på formalingsudstyr: Kæbeknuser, keglebryder, valseværker, disintegrator, kuglemølle, morter.

Navn: Tørring

Definition: Tørring er en proces, hvorved uønsket vædskeindhold fjernes fra et produkt, enten ved kogetørring, lufttørring, vacuumtørring eller frysetørring.

Formal: Formålet med emnet er at eleverne erhverver sig viden om tørringsmetoder og -udstyr som sætter dem i stand til at udvælge et til den pågældende proces egnet udstyr.

Eksempler på tørringsudstyr: Bakketørreskab, båndtørreskab,

tørretromle, forstøvningstørrer.

Navn: Filtrering

Definition: Filtrering er en proces, hvorved faste partikler adskilles fra en gasart eller en vædske.

Formål: Formålet med emnet er at eleven erhverver sig viden om forskellige filtreringsmetoder og -udstyr, som sætter dem i stand til at vælge et til den pågældende proces egnet udstyr.

Eksempler på filtreringsudstyr: Tromlefilter, spaltefilter,

filtercentrifuge, filterpresse, bladfilter, spaltefilter, sandfilter.

posefilter.

Navn: Blanding

Definition: En blanding er en proces, hvorved de enkelte komponenters partiklers molekyler fordeles så jævnt som muligt mellem hinanden.

Formål: Formålet med emnet er at eleverne erhverver sig viden om de forskellige blandingstyper, - metoder og -udstyr, som sætter dem i stand til at udvælge et til den pågældende proces egnet udstyr.

Blandingstyperne kan inddeles i:

Fast - væske

Væske - væske

Luft - væske

Fast - fast

Væske - fast

Luft - væske

Fast - luft

Væske - luft

Luft-luft

Eksempler på blandingsudstyr: Turbinerører, propelrører, aksialpumpe,

stakitrører, dobbeltskrueælter.

Navn: Syntese

Definition: En syntese er en kemisk proces eller en række kemiske processer, hvorved der af relativt enkle forbindelser opbygges andre, evt. mere komplicerede forbindelser.

Formål: Formålet med emnet er at eleverne erhverver sig viden om syntesemetoder og dermed mulighed for fremstilling af ønskede

forbindelser.

Navn: Sterilisering

Definition: Sterilisering er en varmebehandling, hvorved alle mikroorganismer dræbes.

Formål: Formålet med emnet er at eleverne erhverver sig viden om de forskellige steriliseringsmetoder og deres anvendelse.

Navn: Emballering

Definition: Emballering er en efterbehandling, hvorved et produkt - ofte ved indpakning - ydes beskyttelse mod omgivelserne.

Formål: Formålet med emnet er at eleverne erhverver sig viden om forskellige former for emballering, og dermed mulighed for udvælgelse af relevant emballering.

Navn: Konditionering

Definition: Konditionering er en proces, hvorved et produkts vandindhold og temperatur kan reguleres eller justeres.

Formål: Eleven skal erhverve sig en viden om emnet, der sætter dem i

stand til at udvælge udstyr til løsning af teknologiske krav i et

givet procesforløb.

Navn: Agglomerering

Definition: En agglomerering er en proces, hvorved store mængder af små partikler ved forskellige hjælpemidler slås sammen til meget store partikler.

Formål: Formålet med emnet er at eleven erhverver sig viden om agglomeringsprocesser og deres anvendelse

Navn: Fermentering

Definition: En fermentering (gæringsproces) er en proces, hvorved organisk materiale delvis nedbrydes ved hjælp af enzymer fra levende organismer under samtidig frigørelse af energi.

Formål: Formålet med emnet er at eleven erhverver sig viden om biokemiske processer og deres anvendelse indenfor procesindustrien.

Navn: Stabilisering

Definition: Stabilisering er en proces, hvorved vandmolekyler til en vis grad bindes til organiske kæmpemolekyler, f.eks. stivelse, således at vandmolekylernes bevægelighed nedsættes. Hermed øges en emulsions holdbarhed, således at adskillelsen til olie- og vandfase sinkes.

Formål: Formålet med emnet er at eleven erhverver sig viden om stabiliseringsmidler og deres anvendelse i emulsioner.

Navn: Støbning

Definition: Ved støbning forstås en proces, hvorved et produkt enten alene eller fremstillet af flere komponenter ved blanding, hærder ud i fast tilstand, som regel i en støbeform.

Formål: Formålet med emnet, er at eleven erhverver sig viden om forskellige former for støbning, herunder mulighed for i støbeprocessen at øve indflydelse på et materiales stabilitet med hensyn til brudstyrkekonsistens, elasticitet og plasticitet samt overfladens beskaffenhed.

Navn: Elektrolyse

Definition: Ved elektrolyse forstås overførsel af stof fra et emne til et andet ved hjælp af elektrisk strøm.

Formål: Formålet med emnet er at eleven erhverver sig viden om forskellige galvaniseringsprocesser og tilhørende elektrolytter.

Navn: Kvalitetskontrol

Definition: Kvalitetskontrol er teknikker der anvendes til at afgøre hvorvidt modtagne råvarer/halvfabrikata, produkter på mellemstadier i produktionen samt færdigvarer opfylder formelt fastlagte kriterier. Kontrollen kan udføres som en al-kontrol eller stikprøvekontrol.

Formål: Formålet er at sætte eleven i stand til at udvælge og anvende egnede teknikker og udstyr til en given kvalitetskontrolopgave.

Navn: Processtyring/proceskontrol

Definition: Processtyring/proceskontrol er teknikker der anvendes til styring og regulering under procesforløbet på basis af fastsatte specifikationer.

Formål: Formålet med emnet er at sætte eleverne i stand til at udvælge og anvende styrings-/kontrolmetoder og udstyr til et procesforløb.

Officielle noter

Ingen