Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for undervisningsfaget ERHVERVSRET på kursus til højere handelseksamen


FORMÅL:

Formålet med undervisningen er:

- at eleverne opnår kendskab til en række almindeligt forekommende erhvervsretlige begreber,

- at eleverne opnår en sådan viden om vigtige erhvervsretlige regler, at de er fortrolige med reglernes funktion,

- at eleverne via praktiske eksempler, cases og dokumenter sættes i stand til at genkende og formulere juridiske problemstillinger på virksomhedsniveau, samt at finde en fremgangsmåde til løsning af problemerne.

MÅL:

Undervisningen må tilgodese:

- at eleverne opnår viden om de væsentligste retsregler, der har betydning for indkøb og salg af såvel varer som tjenesteydelser virksomhederne imellem samt mellem virksomhederne og forbrugerne,

- at eleverne opnår viden om de panteretlige regler, der har betydning for virksomhedernes finansiering i forbindelse med erhvervelse af fast ejendom, driftsmidler og varer samt ydelse af forbrugerkredit,

- at eleverne opnår viden om inddrivelse af tilgodehavender og om fordringers ophør,

- at eleverne kan kombinere det indlærte og anvende de vigtigste kontrakter og dokumenter i forbindelse med ovennævnte juridiske områder.

INDHOLD/TEMAER:

1. Introduktion.

2. Statsmagtens regulering af erhvervsretten.

3. Erstatningsretlige regler for skadegørende handlinger.

4. Retsregler for virksomheders afslutning af kontrakter, herunder afslutning af kontrakter med forbrugere.

5. Retsregler for virksomheders og forbrugeres køb og salg af varer og tjenesteydelser.

6. Retsregler for fysiske og juridiske personers hæftelse.

7. Retsregler vedrørende virksomhedens optagelse af lån og kreditgivning.

8. Retsregler vedrørende afvikling og ophør af gældsforpligtelser.

SPECIFIKATION AF TEMAERNE:

1. Introduktion:

Eleverne skal som fremtidige medarbejdere i en erhvervsvirksomhed have en praksisorienteret viden om en erhvervsvirksomheds juridiske beslutningsgrundlag.

Eleverne skal endvidere opnå evne til at se samspillet mellem de juridiske regler og virksomhedsøkonomiske og afsætningsmæssige forhold.

Gennem undervisningen skal eleverne bibringes en analytisk grundholdning for at opøve deres evne til at analysere simple juridiske problemer. Dette skal bl.a. søges opnået ved gennemgang af relevante dokumenter og løsning af cases. Ekskursioner kan indgå som et led i undervisningen.

Eleverne skal opnå evnen til at påvise en fremgangsmåde til løsning af en virksomheds juridiske problemer.

Eleverne skal orienteres om:

1.1. Fagets formål.

1.2. Fagets indhold.

1.3. Berøringsflader med andre fag.

1.4. Undervisningsformer, metode og midler.

1.5. Eksamen.

2. Statsmagtens regulering af erhvervsretten.

Eleverne skal være orienteret om retskilder og de vigtigste erhvervsretslove.

Temaet omfatter:

2.1. Retskilder.

2.2. Overblik over de vigtigste erhvervsretslove.

3. Erstatningsretlige regler for skadegørende handlinger.

Eleverne skal opnå forståelse af og kunne anvende de almindeligste ansvarsregler på fysiske og juridiske personers skadegørende handlinger. Der lægges især vægt på arbejdsgiveransvaret. Eleverne skal have kendskab til ansvarsforsikring.

Eleverne skal kort orienteres om produktansvar.

Temaet omfatter:

3.1. Erstatningsansvar for skadegørende handlinger undladelser, herunder årsagsforbindelse, påregnelighed og egen skyld.

3.2. Ansvarsgrundlag og ansvarsforsikring.

3.2.1. Culpareglen.

3.2.2. Medansvar for andres culpa.

3.2.3. Ansvar uden culpa.

3.2.4. Ansvarsforsikring.

3.3. Produktansvar.

4. Retsregler for virksomheders afslutning af kontrakter, herunder afslutning af kontrakter med forbrugere.

Eleverne skal opnå forståelse af og kunne anvende de regler, der gælder for kontrakter/aftalers afslutning.

Der lægges vægt på samspillet mellem aftalelovens væsentligste regler og andre erhvervsretlige love, der øver indflydelse på en aftales afslutning.

Temaet omfatter:

4.1. Aftalens afslutning, herunder aftaleparter, form, oplysning, undersøgelse og vejledning samt tilbud og antagende svar.

4.2. Aftalers afslutning formidlet ved fuldmægtige ansat i en virksomhed.

4.3. Ikke bindende aftaler: Fortrydelsesret samt de almindeligste habilitets-, tilblivelses- og indholdsmangler.

5. Retsregler for virksomheders og forbrugeres køb og salg af varer og tjenesteydelser.

Eleverne skal opnå forståelse af og kunne anvende de køberetlige grundregler med vægt på samspillet mellem sælgers og købers/forbrugers pligter og de retlige konsekvenser af ikke-opfyldelse af pligterne.

Eleverne skal især have forståelse for betydningen af overholdelsen af de kontraktlige leverings- og kvalitetsforpligtelser bl.a. af hensyn til virksomhedernes planlægning, produktion, indkøb og salg.

Eleverne skal have kendskab til vare- og transportforsikringer, især transportørens mulighed for ansvarsbegrænsning.

Temaet omfatter:

5.1. Markedsføringslovens generalklausul og forbudsbestemmelser.

5.2. Former for køb.

5.3. Sælgers pligter og købers/forbrugers rettigheder.

5.3.1. Levering og risikoovergang.

5.3.2. Vare- og transportforsikring.

5.4. Købers/forbrugers pligter og sælgers rettigheder. Betalingsmidler.

5.5. Misligholdelse og fordringshavermora.

5.6. Virksomheders kreditgivning til forbrugerne ved salg med og uden ejendomsforbehold samt ved kontokøb.

6. Retsregler for fysiske og juridiske personers hæftelse.

Eleverne skal opnå kendskab til og forståelse af de generelle hæftelsesformer for såvel fysiske som juridiske personer.

Der lægges vægt på hæftelsesformerne som en del af beslutningsgrundlaget ved lån- og kreditgivning

- med eller uden sikkerhedsstillelse - til virksomhed/forbruger.

Temaet omfatter:

6.1. Hæftelsesformer.

6.2. Fysiske personers, herunder gifte personers, hæftelse.

6.3. Juridiske personers hæftelse.

7. Retsregler vedrørende virksomhedens optagelse af lån og kreditgivning.

Eleverne skal opnå kendskab til og forståelse af reglerne om sikkerhedsstillelse ved optagelse/ydelse af lån og kreditter samt misligholdelse. Eleverne skal opnå kendskab til virksomhedens låne- og belåningsformer herunder om sikringsaktens betydning ved overdragelse af fordringer.

Temaet omfatter:

7.1. Finansiering af fast ejendom og driftsmidler:

7.1.1. Underpant i fast ejendom.

7.1.2. Pant i løsøre.

7.1.3. Ejendomsforbehold.

7.1.4. Leasing.

7.2. Finansiering af varelager:

7.2.1. Kassekredit med eller uden pant/kaution.

7.2.2. Leverandørkredit.

7.3. Finansiering af omsætningsdebitorer:

7.3.1. Factoring.

7.3.2. Fakturabelåning.

7.3.3. Kontraktsbelåning.

7.3.4. Vekseldiskonteringskredit.

8. Retsregler vedrørende afvikling og ophør af gældsforpligtelse

Eleverne skal være orienteret om domstolenes organisation, reglerne om tvangsfuldbyrdelse samt klage- og ankenævns kompetence.

Eleverne skal opnå kendskab til de almindeligste regler vedrørende gældsforpligtelsers afvikling og ophør.

Eleverne skal have forståelse af, hvilke retsvirkninger de forskellige former for afvikling og ophør har for:

a. debitor

b. kreditor, herunder især hvorledes kreditor er

stillet, hvis han har sikrede fordringer.

Temaet omfatter:

8.1. De almindelige domstole, statslige klageinstitutioner og godkendte klage og ankenævn.

8.2. Ophør ved betaling, frivillig modregning eller forældelse.

8.3. Retslig incasso og udlæg.

8.4. Gældssanering.

8.5. Betalingsstandsning.

8.6. Akkord.

8.7. Konkurs, især reglerne om konkursens indtræden, boets opgørelse og kreditorernes fyldestgørelse.

Denne læreplan finder første gang anvendelse for de elever, der påbegynder det 2-årige kursus i august 1986.

P.d.v.

e.b.

N.H. Tetzschner

underv.insp.

Officielle noter

Ingen