Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Fagplan med målbeskrivelser for liniefag byggeteknisk linie inden for HTX-forsøgsuddannelse


Fagplan

målbeskrivelser

Betegnelse: Liniefag, Byggeteknisk linie

Længde: 3. og 4. semester

Udgave: 1. udgave 1983

Kursusplanen er godkendt 6. juli 1984.

Undervisningsministeriet

Direktoratet for erhvervsuddannelserne

Peter Grünbaum

uddannelseskonsulent

Fagområdemålbeskrivelse

Emneoversigt

Emnemålbeskrivelser

1. Byggeskikke, stil og historie

2. Byggeriets administration og tilrettelæggelse

3. Byggeriets konstruktioner

A. Forberedende arbejder

B. Konstruktioner i træ

C. Konstruktioner i tegl med videre

D. Konstruktioner i beton

E. Konstruktioner i stål

Formålet med undervisningen er:

at eleven erhverver sådanne kvalifikationer, at eleven sammen med efterfølgende virksomhedspraktik opfylder de krav, der er indeholdt i bestemmelserne om optagelse til ingeniøruddannelserne på teknika. I denne sammenhæng er formålet endvidere at give eleverne kompetence til optagelse i andre uddannelser på et videregående niveau inden for det byggetekniske område.

 

 Uddannelsesmodel: 

 Praktiktid 

 1 år             Teknikeruddannelser 

 1/2 år            Teknikumingeniør 

               Andre videregående udd. 

 2.HTX-år      4. semester 

          3. semester 

 max. 105 timer        Supplering 

 1. HTX-år     2. semester 

          1. semester 

 max. 105 timer 

               Supplering 

 EFG-basisudd. 

 inden for     Bygge&Anlæg Jern&Metal Levnedsmiddel Andre 

                              basisudd. 

Formålet med undervisningen er:

1. Byggeskikke, stil og historie:

- at eleven orienteres om byggeriets betingelser, dels afhængighed af samfundsforhold, traditioner og teknologi gennem alle tider.

2. Byggeriets administration og tilrettelæggelse:

- at eleverne gives et almengyldigt kendskab til grundlaget for et byggeris gennemførelse. Byggeriets lovgivning, dets parter og deres roller i byggeriets planlægning og styring.

3. Byggeriets konstruktioner:

- at eleven får kendskab til fagenes terminologi.

- at eleven sættes i stand til at vurdere om en konstruktion, eller installation, er faglig korrekt udført.

- at eleven sættes i stand til at kunne deltage i arbejdet under et eventuelt efterfølgende praktikophold.

- at eleven får kendskab til materialernes egenskaber, og deres anvendelse ved givne konstruktioner og installationer.

- at eleven sættes i stand til at foretage korrekt materialevalg ved en given konstruktion eller installation.

- at eleven får kendskab til produktionsteknik inden for bygge- og anlægsarbejder.

- at eleven orienteres om gældende sikkerhedsregler for arbejdets udførelse.

- at eleven orienteres om gældende sikkerhedsregler for arbejdets udførelse.

- at eleven orienteres om gældende normer (DS).

- at eleven, gennem det praktiske arbejde, får styrket sin teoretiske viden om teknologi, konstruktion og teknisk kommunikation.

Byggeskikke, stil og historie.

Bygningshistorie

Historie, tid og kultur

Materialer og teknologi

Byggeriets administration og tilrettelæggelse

Byggelovgivning og byggeudvalgsbestemmelser

Byggeriets parter

Byggesagens bestanddele

Byggeriets planlægning og styring,

Forberedende arbejder

Nivellering, afsætning og opmåling

Afløbsteknik

Forarbejder og fundering

Byggeriets maskiner.

Konstruktioner i træ

Tømmerkonstruktioner

Tagbeklædninger

Væg-, gulv- og loftsbeklædninger samt isolering.

Døre, vinduer, inventar og trapper.

Konstruktioner i tegl med videre

Murværk

Element- og pladearbejde

Overfladebehandling

Tagarbejde

Konstruktioner i beton

Betonfremstilling og udstøbning

Armeret beton

Forskalling

Konstruktioner i stål

Stålkonstruktioner

Rør- og sanitetsarbejder

Blikkenslagerarbejde

Elektriske installationer.

1. Byggeskikke, stil og historie

Bygningshistorie

Formålet med undervisningen i emnet er at orientere eleverne om de former, byggeriet har antaget gennem tiderne, og om de stilbetegnelser, der anvendes.

Historie, tid og kultur

Formålet med undervisningen i emnet er at orientere eleverne om den sammenhæng mellem tid og kulturudtryk, som bygningskunsten afspejler, men som også gælder for klædedragt, livsform og livsopfattelser.

Materialer og teknologi

Formålet med undervisningen i emnet er at orientere eleverne om den afhængighed af de praktiske muligheder (teknologi, materialeanvendelse og kvalitetsopfattelse), der præger enhver tids byggeri.

2. Byggeriets administration og tilrettelæggelse.

Byggelovgivningen og bygningsmyndighederne

Formålet med undervisningen i emnet er at give eleverne en bred orientering om de love, reglementer og anvisninger, som gælder for mindre bolig- og erhvervsbyggeri, samt om myndighedernes kompetenceområder i forbindelse med byggesagers gennemførelse.

Byggeriets parter

Formålet med undervisningen i emnet er at orientere eleverne om de parter, der indgår i en byggesag:

Bygherren:

Offentlige bygherrer

Private bygherrer

Projekterende/rådgivende

Arkitekten

Ingeniøren

Konstruktøren

Landinspektøren

Rådgivere

Advokaten

Økonomen

De udførende

Entreprenøren

Leverandøren

Kontrollerende/tilsynsførende

Byggesagens bestanddele

Formålet med undervisningen i emnet er at orientere eleverne om de bestanddele, der indgår i en byggesag:

Behovsundersøgelse

Byggeprogram

Forslagsstillelse

Projektering

Prissætning

Planlægning

Finansiering

Byggeriets påbegyndelse

Byggeriets udførelse

Byggeriets aflevering

Prioritering

Byggeriets planlægning og styring

Formålet med undervisningen i emnet er at orientere eleverne om de redskaber til planlægning og styring, der indgår i en byggesag:

Projektmaterialet

Arbejdsplan

Tidsplan

Bemandingsplan

Materialestyring

Arbejdsledelse

Arbejdspladsens indretning

Vinterbyggeri

Sikkerhedsforanstaltninger

Endvidere er det formålet at indøve opbygning af arbejds- og tidsplaner ved et mindre byggeri.

3 A. Forberedende arbejder

Nivellering, afsætning og opmåling

Formålet med undervisningen i emnet er at orientere eleverne om:

Nivelleringsinstrument

Teodolit

Målebog

Linienivellement

Fladenivellement

Afsætning af bygninger

Opmålingsprincipper

Endvidere er det formålet at indøve: anvendelse af koter i simple beregninger udførelse af nivellementer

opmåling af en bygningsdel af begrænset omfang.

Afløbsteknik

Formålet med undervisningen i emnet er at orientere eleverne om:

Afløbssystemer

Rør og brønde

Ledningsdræn

Rensningsanlæg

Arbejdets udførelse

Projektmaterialet

Signaturer

Maskiner og værktøj

Endvidere er det formålet at indøve:

tegningsforståelse

beregning af koter og fald

Jordarbejde og fundering

Formålet med undervisningen i emnet er at orientere eleverne om:

Jordarter

Maskiner for udførelse af jordarbejde

Jordbundsundersøgelse

Funderingsmetoder

Spunsvægge

Arbejdets udførelse

Sikkerhed

Endvidere er det formålet at indøve jordberegning af begrænset omfang ved hjælp af:

prismemetoden

geometriske figurer

Byggeriets maskiner

Formålet med undervisningen i emnet er at orientere eleverne om:

Maskiner til vandret og lodret transport

Pumpemateriel

Stilladser

Sikkerhed

3 B. Konstruktioner i træ

Tømmerkonstruktioner

Formålet med undervisningen i emnet er at orientere eleverne om:

Materialer og komponenter

Samlingsmetoder

Vægge

Bjælkelag

Spær

Udmidtling og skiftearbejde

Endvidere er det formålet at indøve:

tegning af tømmerkonstruktioner

udførelse af tømmerkonstruktioner

brug af håndværktøj og maskiner

Tagbeklædninger m.v.

Formålet med undervisningen i emnet er at orientere eleverne om:

Materialer og komponenter

Pladetage

Built-up-tage

Tagpap og underlag

Inddækninger ved ovenlys, kviste m.v.

Endvidere er det formålet at indøve udførelse af:

Underlag for forskellige tagbeklædninger.

Væg- gulv- og loftsbeklædninger, isolering

Formålet med undervisningen i emnet er at orientere eleverne om:

Materialer og komponenter

Udvendige beklædninger

Indvendige beklædninger

Mineraluldsisolering

Fugtspærre

Dampspærre

K-værdier

Myndighedskrav (varmeisolering, brand)

Døre, vinduer, trapper og inventar

Formålet med undervisningen i emnet er at orientere eleverne om:

Materialer og komponenter

Udv. og indv. døre

Vinduer

Tilpasning i modulordninger

Fuger

Trapper

Inventar

3 C. Konstruktioner i tegl m.v.

Murværk

Formålet med undervisningen i emnet er at orientere

eleverne om:

Materialer og komponenter

Materialernes egenskaber

Materialernes sammenbygning

Endvidere er det formålet at indøve optegning og praktisk udførelse af:

Forbandter

Afslutning

Hulmure

Overlukninger

Fugtisolering

Varmeisolering

Element- og pladearbejde

Formålet med undervisningen i emnet er at orientere eleverne om:

Materialer og komponenter

Materialernes egenskaber

Endvidere er det formålet at indøve praktisk udførelse af:

Sammenbygningsmetoder

Overflader

Formålet med undervisningen i emnet er at orientere eleverne om:

Materialer og deres egenskaber

Fugning

Vægpuds

Vægfliser

Gulvbelægninger

Endvidere er det formålet at indøve praktisk udførelse af:

Fugearbejde

Pudsearbejde

Tagarbejde

Formålet med undervisningen i emnet er at orientere eleverne om:

Materialer og komponenter

Egenskaber og anvendelse

Tagformer og -hældninger

Tagunderlag

Afdækninger

Endvidere er det formålet at indøve praktisk udførelse af:

Traditionelt tagarbejde

3 D. Konstruktioner i beton

Betonfremstilling og udstøbning

Formålet med undervisningen i emnet er at orientere eleverne om:

Betons bestanddele

Betonproportionering

Maskiner

Udstøbning

Efterbehandling

Specialbeton

Armeret beton

Formålet med undervisningen i emnet er at orientere eleverne om:

Armeret betons egenskaber

Armeringstyper

Tildannelse af armering

Endvidere er det formålet at indøve:

Tegningsforståelse for armerede betonkonstruktioner

Simple armeringsarbejder

Forskalling

Formålet med undervisningen i emnet er at orientere eleverne om:

Traditionel forskalling

Systemforskalling

Anvendelsesområder

3 E. Konstruktioner i stål

Stålkonstruktioner

Formålet med undervisningen i emnet er at orientere eleverne om:

Håndværktøj

Maskiner

Ståltyper og deres egenskaber

Rør- og sanitetsarbejder

Formålet med undervisningen i emnet er at orientere eleverne om:

Materialer og komponenter

Stålrør

Kobberrør

Støbejernsrør

Plastrør

Brugsvandsinstallationer

Varmeinstallationer

Sanitære installationer

Endvidere er det formålet at indøve:

Tegningslæsning

Samlingsmetoder ved installationsarbejder

Montering af sanitetsgenstande

Blikkenslagerarbejde

Formålet med undervisningen i emnet er at orientere eleverne om:

Materialer og komponenter

Maskiner og værktøj

Opmærkning

Bukke- og samlingsteknik

Tagrender og nedløb

Skotrender

Afdækninger og inddækninger

Tagdækninger

Ventilation

Elektriske installationer

Formålet med undervisningen i emnet er at orienter eleverne om:

Materialer og komponenter

Midlertidige el-installationer

Blivende el-installationer

Tegningslæsning

Officielle noter

Ingen