Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Fagplan med målbeskrivelser for liniefag - el inden for HTX-forsøgsuddannelse


Målbeskrivelser:

 

 - fagmålbeskrivelse              1 side 

 - fagområde- og emneoversigt         1 side 

 - fagområdemålbeskrivelse           9 sider 

 - emnemålbeskrivelse             40 sider 

 Formålet med undervisningen er: 

 - at eleven erhverver sådanne kvalifikationer, at eleven sammen med 

  efterfølgende virksomhedspraktik opfylder de krav, der er 

  indeholdt i bestemmelserne om optagelse til ingeniøruddannelserne 

  på teknika. I denne sammenhæng er formålet indvidere at give 

  eleverne kompetence til optagelse i andre uddannelser på et 

  videregående niveau inden for det el-tekniske område. 

 Uddannelsesmodel: 

 Praktiktid 

 1 år             Teknikeruddannelser 

 1/2 år            Teknikumingeniør 

               Andre videregående udd. 

 2. HTX-år      4. semester 

           3. semester 

 max. 105 timer        Supplering 

 1. HTX-år      2. semester 

           1. semester 

 max. 105 timer 

                              Supplering 

 EFG-basisudd.   Jern,Metal  Jern,Metal 

 inden for     Bygge,Anlæg Bygge,Anlæg Levnedsmiddel Andre 

          El-linien  andet           basisudd. 

 1. Fagteori            55 

 1.01 Grundlæggende ellære 

 1.02 Fagtegning 

 1.03 Sikkerhed 

 1.04 Passive komponenter 

 1.05 Aktive komponenter 

 2. Materialelære         10 

 2.01 Fysiske egenskaber for 

   ledere og isolatorer 

 2.02 Halvledermaterialer 

 2.03 Ledningsmaterialer 

 2.04 Komponentlære 

 3. Måleteknik           35 

 3.01 Måleudstyr 

 3.02 Elektrisk måling 

 3.03 Transducere 

 4. Analogteknik          70 

 4.01 LF-kredsløb 

 4.02 DC-kredsløb 

 4.03 HF-kredsløb 

 4.04 Modkobling 

 4.05 Oscillatorer 

 5. Digitalteknik         55 

 5.01 Impulsteknik 

 5.02 D/A-A/D konvertering 

 5.03 Cifferteknik og 

   Booles Algebra 

 5.04 Microcomputere 

 5.05 Programmerbare 

  styringer 

 6. Regulerings- og        55 

  styringsteknik 

 6.01 Relæteknik 

 6.02 Motorer og generatorer 

 6.03 Pneumatiske og hydrauliske 

   komponenter 

 6.04 Styrings- og regulerings- 

  principper 

 6.05 Industriinstallation 

 7. Signaltransmission            25 

 7.01 Trådløs transmission 

 7.02 Trådbunden transmission 

 7.03 Transmissionsudstyr 

 7.04 Regler f. transmission 

 8. Bearbejdningsteknik           145 

 8.01 Printteknik 

 8.02 Pladebearbejdning 

 8.03 Konstruktion 

 8.04 Sammenføjningsteknik 

 8.05 Installationsteknik 

 8.06 Montageteknik 

 9. Projekt                 70 

 9.01 Oplæg til projektemne 

 9.02 Valg af projektemne 

 9.03 Gennemførelse af 

   projekt 

1. FAGTEORI

Formålet med fagområdet er:

- at eleven får kendskab til de grundlæggende beregningsmetoder for både jævn- og vekselstrøm, samt de trigonometriske funktioners relation til vekselstrømsberegninger.

- at eleven får så meget kendskab til el-teknisk dokumentation, at denne er i stand til at kunne læse, skrive og tegne de for de el-tekniske fag typiske dokumentationsformer.

- at eleven får kendskab til de for fagene typiske komponenter, deres funktion, virkemåde og anvendelse.

- at eleven får kendskab til de sikkerhedsregler og love, som er gældende for de el-tekniske fag.

Fagområdet omfatter følgende emner:

1.01 Grundlæggende ellære

1.02 Fagtegning

1.03 Sikkerhed

1.04 Passive komponenter

1.05 Aktive komponenter

2. MATERIALELÆRE

Formålet med fagområdet er:

- at eleven får kendskab til den fysiske opbygning og de elektriske egenskaber af komponenter og materialer, som typisk anvendes i det el-tekniske fag.

Fagområdet omfatter følgende emner:

2.01 Fysiske egenskaber for ledere og isolatorer

2.02 Halvledermaterialer

2.03 Ledningsmaterialer

2.04 Komponentlære

3. MÅLETEKNIK

Formålet med fagområdet er:

- at eleven får kendskab til den principielle virkemåde af de for de el-tekniske fag typisk anvendte måleinstrumenter.

- at eleven er i stand til, i en konkret situation, at kunne vælge og anvende et for situationen relevant måleinstrument.

- at eleven får kendskab til de for fagene typisk anvendte transducere.

Fagområdet omfatter følgende emner:

3.01 Måleudstyr

3.02 Elektrisk måling

3.03 Transducere

4. ANALOGTEKNIK

Formålet med fagområdet er:

- at eleven får kendskab til analogteknikken i forbindelse med forstærkerkredsløb, oscillatorkredsløb og analoge målinger.

- at eleven får kendskab til typiske analoge kredsløb og forståelse for deres virkemåde.

Fagområdet omfatter følgende emner:

4.01 LF-kredsløb

4.02 DC-kredsløb

4.03 HF-kredsløb

4.04 Modkobling

4.05 Oscillatorer

5. DIGITALTEKNIK

Formålet med fagområdet er:

- at eleven får kendskab til impuls- og cifferteknikkens anvendelse i forbindelse med såvel datateknik som styringsteknik.

- at eleven får kendskab til D/A og A/D konvertering i forbindelse med styrings- og reguleringsteknik.

Fagområdet omfatter følgende emner:

5.01 Impulsteknik

5.02 D/A - A/D konvertering

5.03 Cifferteknik og Booles algebra

5.04 Microcomputere

5.05 Programmerbare styringer

6. REGULERINGS- og STYRINGSTEKNIK

Formålet med fagområdet er:

- at eleven får kendskab til de forskellige elektrotekniske komponenters sammenbygning og indbyrdes funktioner i konkrete regulerings og styringstekniske kredsløb.

- at eleven får kendskab til typiske ikke elektriske handleorganer, som anvendes i regulerings- og styringstekniske kredsløb.

- at eleven får kendskab til de regler og teknikker, som anvendes ved opbygning af industrielle anlæg.

Fagområdet omfatter følgende emner:

6.01 Relæteknik

6.02 Motorer og generatorer

6.03 Pneumatiske og hydrauliske komponenter

6.04 Styrings- og reguleringsprincipper

6.05 Industriinstallation

7. SIGNALTRANSMISSION

Formålet med fagområdet er:

- at eleven får kendskab til såvel intern datatransmission i f.eks. EDB-anlæg, microcomputere, P.L.C. systemer m. fl., som extern datatransmission, samt de regler og love, som er gældende for dette område.

Fagområdet omfatter følgende emner:

7.01 Trådløs transmission

7.02 Trådbunden transmission

7.03 Transmissionsudstyr

7.04 Regler for transmission

8. BEARBEJDNINGSTEKNIK

Formålet med fagområdet er:

- at give eleven så meget kendskab til bearbejdningsteknik, at et mindre elektronisk apparat og en mindre installation kan opbygges.

Fagområdet omfatter følgende emner:

8.01 Printteknik

8.02 Pladebearbejdning

8.03 Konstruktion

8.04 Sammenføjningsteknik

8.05 Installationsteknik

8.06 Montageteknik

9. PROJEKT

Formålet med fagområdet er:

- at sætte eleven i stand til at løse en godkendt el-teknisk valgt eller tildelt opgave, som indeholder så mange af uddannelsens delemner, at den løste opgave kan danne baggrund for en realistisk vurdering af elevens niveau.

Fagområdet omfatter følgende emner:

9.01 Oplæg til projektemne

9.02 Valg af projektemne

9.03 Gennemførelse af projekt

1.01 Grundlæggende el-lære

Formålet med emnet er:

- at repetere de elektriske grundbegreber samt give eleven grundlæggende kendskab til Ohm's lov, serie- og parallelforbindelser, tidskonstant, een og trefaset vekselstrøm, RC, RL og LC led samt tilhørende beregningsmetoder.

Undervisningsindholdet er beskrevet for:

- elektriske grundbegreber

- passive jævnstrømskredsløb

- passive vekselstrømskredsløb

1.02 Fagtegning

Formålet med emnet er:

- at give eleven rutine i at læse og fremstille de for faget alment forekommende dokumentationsformer, efter gældende normer og standarder.

- at sætte eleven i stand til at løse en arbejdsopgave efter nødvendig dokumentation.

Undervisningsindholdet er beskrevet for:

- svagstrømsteknisk dokumentation

- stærkstrømsteknisk dokumentation

1.03 Sikkerhed

Formålet med emnet er:

- at eleven får kendskab til de sikkerhedsregler og love, der skal overholdes i elektriske apparater og installationer.

- at eleven lærer at omgås elektriske apparater og installationer på sikkerhedsmæssig forsvarlig vis, således at skade på personer og ting undgås.

- at eleven under hele uddannelsesforløbet bibringes en, i arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssig henseende, ansvarlig holdning.

Undervisningsindholdet er beskrevet for:

- fare ved el

- stærkstrømsreglementet

1.04 Passive komponenter

Formålet med emnet er:

- at give eleven kendskab til almindeligt forekommende passive komponenter, disses karakteristikker og anvendelse.

Undervisningsindholdet er beskrevet for:

- modstande

- kondensatorer

- spoler

- transformatorer

- dioder

1.05 Aktive komponenter

Formålet med emnet er:

- at give eleven kendskab til almindeligt forekommende aktive komponenter, disses karakteristikker og anvendelse.

Undervisningsindholdet er beskrevet for:

- bipolar transistorer

- fieldeffekt transistorer

- unijunction transistorer

- operationsforstærkere

- styrede dioder

- triggekomponenter

2.01 Fysiske egenskaber for ledere og isolatorer

Formålet med emnet er:

- at give eleven kendskab til de indenfor faget forekommende materialers og stoffers elektriske og mekaniske egenskaber.

Undervisningsindholdet er beskrevet for:

- ledere

- isolatorer

2.02 Halvledermaterialer

Formålet med emnet er:

- at give eleven kendskab til forskellige halvledermaterialers elektriske egenskaber og anvendelse.

Undervisningsindholdet er beskrevet for:

- halvlederfysik

- spærrelagsteori

2.03 Ledningsmaterialer

Formålet med emnet er:

- at give eleven kendskab til de i faget forekommende ledningsmaterialer, disses konstruktion og anvendelse.

Undervisningsindholdet er beskrevet for:

- energitransmissionsledninger

- signaltransmissionsledninger

2.04 Komponentlære

Formålet med emnet er:

- at sætte eleven i stand til at vælge den rette komponent til en given opgave.

Undervisningsindholdet er beskrevet for:

- Stærkstrømsreglementets indflydelse på komponentvalg

- elektriske, magnetiske og mekaniske egenskabers indflydelse på komponentvalg

3.01 Måleudstyr

Formålet med emnet er:

- at give eleven kendskab til de i faget almindeligt forekommende måleinstrumenters principielle funktion og anvendelse ved hjælp af manualer på dansk, engelsk og tysk.

Undervisningsindholdet er beskrevet for:

- komponent-, installations- og apparatafprøvningsudstyr

- spændings- og strømmåleinstrumenter

- generatorer

- oscilloscoper

- tællere

3.02 Elektrisk måling

Formålet med emnet er:

- at sætte eleven i stand til i en given situation at kunne vælge og anvende et relevant måleinstrument.

Undervisningsindholdet er beskrevet for:

- instrumentindflydelse på måleresultat

- instrumentindflydelse på måleobjekt

- hensyntagen til instrumentets begrænsninger

- systematisk fejlfindingsteknik

3.03 Transducere

Formålet med emnet er:

- at eleven får kendskab til anvendelse og funktion af de transducertyper, som normalt anvendes indenfor det el-tekniske fagområde

- at eleven kan vælge og montere en, for en konkret opgave, rigtig transducer.

Undervisningsindholdet er beskrevet for følgende transducertyper:

- kapacitive

- induktive

- optiske

- termiske

- akustiske

- trykafhængige

- magnetiske

- el-mekaniske

4.01 LF kredsløb

Formålet med emnet er:

- at give eleven indsigt i virkemåden af LF småsignal- og effektforstærkerkredsløb, i et omfang så den enkelte komponents funktion kendes.

- eleven skal være i stand til at foretage overslagsberegning i forbindelse med dimensionering og evt. ændring af komponentværdier.

Undervisningsindholdet er beskrevet for:

- småsignalforstærkerkredsløb

- effektforstærkerkredsløb

4.02 DC kredsløb

Formålet med emnet er:

- at give eleven forståelse af almindeligt forekommende DC forstærkerkredsløbs virkemåde i et omfang, så den enkelte komponents funktion kendes.

- eleven skal være i stand til at foretage overslagsberegninger i forbindelse med dimensionering og evt. ændring af komponentværdier.

Undervisningsindholdet er beskrevet for:

- DC koblede småsignalkredsløb

- DC koblede effektkredsløb

4.03 HF kredsløb

Formålet med emnet er:

- at give eleven indsigt i HF forstærkerkredsløbs virkemåde og anvendelse.

- eleven skal kunne foretage simple justeringer.

Undervisningsindholdet er beskrevet for:

- afstemte forstærkere

4.04 Modkobling

Formålet med emnet er:

- at give eleven indsigt i den grundlæggende modkoblingsteori og dens anvendelse på praktiske kredsløb.

- eleven skal kunne vurdere en given modkoblingsforms indflydelse på kredsløbsfunktionen.

Undervisningsindholdet er beskrevet for:

- modkoblingsteori

- Praktiske eksempler

4.05 Oscillatorer

Formålet med emnet er:

- at give eleven indsigt i virkemåden af almindeligt forekommende oscillatorkredsløb.

- eleven skal være i stand til at forklare den principielle virkemåde og udpege de frekvensbestemmende komponenter i forskellige oscillatortyper.

Undervisningsindholdet er beskrevet for:

- oscillatorteori

- praktiske oscillatorer

5.01 Impulsteknik

Formålet med emnet er:

- at give eleven indsigt i den grundlæggende impulstekniks begreber og kredsløb samt disses anvendelse.

Undervisningsindholdet er beskrevet for:

- impulsbeskrivelse

- integration

- differentiation

- transistoren i switch kredsløb

- multivibratorer

- Schmitt trigger

- I.C. timerkredse

5.02 D/A - A/D konvertering

Formålet med emnet er:

- at give eleven kendskab til D/A-A/D konverteringskredsløbs virkemåde og anvendelse i forbindelse med styrings-, regulerings- og måleteknik.

Undervisningsindholdet er beskrevet for:

- D/A konvertering

- A/D konvertering

5.03 Cifferteknik og Booles algebra

Formålet med emnet er:

- at give eleven indsigt i kombinatorisk og sekventiel logik samt beskrivelses- og beregningsmetoder til praktisk anvendelse i forbindelse med styrings-, regulerings- og måletekniske opgaver.

Undervisningsindholdet er beskrevet for:

- talsystemer og koder

- grundlæggende gatekredsløb

- kredsløbsfamilier

- flip-flops

- dekodere

- tællere

- display

- registre

- hukommelser

- beskrivelses- og beregningsmetoder

5.04 Microcomputere

Formålet med emnet er:

- at give eleven indsigt i microcomputeres anvendelse som universal digital kredsløb i forbindelse med opgaveløsning inden for det el-tekniske område.

Undervisningsindholdet er beskrevet for:

myC som logisk styreenhed

myC som regneenhed

myC som signalbehandlingsenhed

5.05 Programmerbare styringer

Formålet med emnet er:

- at give eleven indsigt i P.L.C. styresystemers anvendelse i forbindelse med styrings- og reguleringsteknik.

Undervisningsindholdet er beskrevet for:

- systembeskrivelse af P.L.C.

- dokumentation

- programmering

- afprøvning

6.01 Relæteknik

Formålet med emnet er:

- at eleven får kendskab til de for faget typisk anvendte relæer, samt disses funktion og anvendelse.

- at eleven får kendskab til standardmærkning af relæer og kontaktorer.

- at eleven ud fra tabelmaterialer er i stand til at dimensionere en konkret kontaktorstørrelse med hensyn til både mekanisk og elektrisk levetid.

Undervisningsindholdet er beskrevet for:

- termoudløsere

- relæer/ kontaktorer

- specielle relæer

- styre- og føleorganer

6.02 Motorer og generatorer

Formålet med emnet er:

- at eleven får kendskab til typiske motorers og generatorers opbygning, funktion, egenskaber og anvendelse.

- at eleven får kendskab til de beskyttelsesmetoder, som anvendes i forbindelse med installering af motorer.

- at eleven får kendskab til dimensionering af motorbeskyttelsesudstyr.

Undervisningsindholdet er beskrevet for:

- vekselstrømsmaskiner

- jævnstrømsmaskiner

- specialmotorer

- motorbeskyttelse

6.03 Pneumatiske og hydrauliske komponenter

Formålet med emnet er:

- at orientere eleven om pneumatiske og hydrauliske handleorganers funktion og anvendelse.

Undervisningsindholdet er beskrevet for:

- cylindre

- styre- og pilotventiler

6.04 Styrings- og reguleringsprincipper

Formålet med emnet er:

- at eleven får kendskab til de mest forekommende styrings- og reguleringsprincipper.

- at eleven er i stand til at vælge styrings- og reguleringsprincip for løsning af en mindre automatiseringsopgave.

Undervisningsindholdet er beskrevet for:

- styringsprincipper

- reguleringsprincipper

6.05 Industriinstallation

Formålet med emnet er:

- at give eleven kendskab til opbygning og installation af automatiske anlæg/installationer.

- at eleven kan omsætte relevant elteknisk dokumentation til praktisk anvendelse for flg. anlægstyper: lys, varme og motorinstallationer, samt for de under pkt. 5.05, 6.01 og 6.04 beskrevne anlæg.

(5.05 programmerbare styringer)

(6.01 relæteknik)

(6.04 styrings- og reguleringsprincipper)

Undervisningsindholdet er beskrevet for:

- installationsopbygning

- anvendelse af dokumentation

7.01 Trådløs transmission

Formålet med emnet er:

- at give eleven kendskab til HF- og IR-transmission af signaler

- at give eleven kendskab til de mest anvendte modulationsformer

Undervisningsindholdet er beskrevet for:

- signaltransmission med radiobølger

- signaltransmission med infrarødt lys

7.02 Trådbunden transmission

Formålet med emnet er:

- at give eleven kendskab til transmission af signaler i ledninger og kabler

- at orientere eleven om fiberoptisk transmission

- at give eleven kendskab til parallel og seriel transmission af digitale data

Undervisningsindholdet er beskrevet for:

- transmission via ledninger

- transmission via coaxkabler

- transmission via optiske fibre

7.03 Transmissionsudstyr

Formålet med emnet er:

- at orientere eleven om det udstyr, der anvendes til de forskellige former for signaltransmission.

Undervisningsindholdet er beskrevet for:

- sender/modtagerudstyr til radiobølgetransmission - sender/modtagerudstyr til infrarød og fiberoptisk transmission

- modems

7.04 Regler for transmission

Formålet med emnet er:

- at orientere eleven om de mest almindelige regelsæt, der findes til de forskellige transmissionsarter.

Undervisningsindholdet er beskrevet for:

- normer

8.01 Printteknik

Formålet med emnet er:

- at sætte eleven i stand til at udlægge og fremstille print efter diagram.

Undervisningsindholdet er beskrevet for:

- normer og regler

- fremstillingsteknik

8.02 Pladebearbejdning

Formålet med emnet er:

- at sætte eleven i stand til på en håndværksmæssig forsvarlig måde at løse pladebearbejdningsopgaver i forbindelse med elektrotekniske apparaters og installationers opbygning.

Undervisningsindholdet er beskrevet for:

- fremstilling af kabinet

- tilpasning og montering af prefabrikerede dele

8.03 Konstruktion

Formålet med emnet er:

- at sætte eleven i stand til at udforme, dimensionere og fremstille et mindre elektroteknisk apparat.

Undervisningsindholdet er beskrevet for:

- mekanisk og termisk dimensionering

- funktionel udformning

- overfladebehandling

- sikkerhedsmæssige forhold

8.04 Sammenføjningsteknik

Formålet med emnet er:

- at sætte eleven i stand til at vælge og udføre relevante sammenføjningsmetoder for en given elektroteknisk opgave.

Undervisningsindholdet er beskrevet for:

- mekanisk sammenføjning

- limning

8.05 Installationsteknik

Formålet med emnet er:

- at give eleven kendskab til el-forsyning og distribution fra elværk til forbruger.

- at give eleven kendskab til stærkstrømsreglementets og fællesregulativets anvendelse og konsekvenser i forbindelse med dimensionering af installationer.

- at give eleven kendskab til de på grupper tilsluttede brugsgenstande samt disses forbindelsesmåder.

- at give eleven kendskab til den praktiske udførelse af el-installationer.

- at give eleven kendskab til fejlfindingsprincipper.

Undervisningsindholdet er beskrevet for:

- elforsyning

- forbindelsesmåder for brugsgenstande

- dimensionering

- praktikøvelse

- fejlfinding

8.06 Montageteknik

Formålet med emnet er:

- at sætte eleven i stand til på håndværksmæssig forsvarlig måde at montere et elektronisk/elteknisk apparat.

Undervisningsindholdet er beskrevet for:

- elektrisk montage

- mekanisk montage

- kvalitetskontrol

9.01 Oplæg til projektemne

Formålet med emnet er:

- at orientere eleven om projektarbejde samt formålet med dette.

- at orientere eleven om, indenfor hvilke rammer et projekt vælges.

- at give eleven mulighed for at fremsætte egne projektforslag til godkendelse/viderebehandling i opgavekommission og sluttelig godkendelse i eksamenskommission.

Undervisningsindholdet er beskrevet for:

- orientering om projekt

- rammer for projekt

9.02 Valg af projektemne

Formålet med emnet er:

- at give eleven mulighed for at vælge imellem godkendte projektemner.

Undervisningsindholdet er beskrevet for:

- forberedelse af projekt

9.03 Gennemførelse af projekt

Formålet med emnet er:

- at eleven selvstændigt udfører et projekt, der kan danne baggrund for en realistisk vurdering af elevens niveau.

Undervisningsindholdet er beskrevet for:

- opbygning af projektrapport

- fastsættelse af afleveringstidspunkt

Officielle noter

Ingen