Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække

 

Herved bekendtgøres lov nr. 472 af 1. juli 1998 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække med de ændringer, der følger af lov nr. 455 af 7. juni 2001, lov nr. 1085 af 19. december 2001 og lov nr. 370 af 6. juni 2002.

Kapitel 1

Lovens formål, anvendelsesområde m.v.

§ 1. Loven har til formål at regulere jordbrugets anvendelse af gødning og fastsætte krav om etablering af plantedække med henblik på at begrænse udvaskningen af kvælstof.

§ 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri opretter et register over virksomheder, der anvender gødning efter denne lov.

Stk. 2. Den, der driver momspligtig virksomhed med planteavl, husdyravl, skovbrug eller kombinationer heraf, jf. lovens bilag 1, og har en årlig omsætning, der overstiger 20.000 kr., skal anmelde sin virksomhed til registrering i det i stk. 1 nævnte register, hvis

1)   virksomhedens samlede husdyrbesætning overstiger 10 dyreenheder,

2)   husdyrtætheden overstiger 1,0 dyreenhed pr. ha eller

3)   virksomheden modtager mere end 25 t husdyrgødning eller anden organisk gødning i planperioden.

Stk. 3. Den, der driver flere momspligtige virksomheder med planteavl, husdyravl, skovbrug eller kombinationer heraf, jf. lovens bilag 1, skal anmelde sin virksomhed til registrering i det i stk. 1 nævnte register, hvis det for alle virksomhederne under et gælder, at den årlige omsætning overstiger 20.000 kr. og

1)   virksomhedernes samlede husdyrbesætning overstiger 10 dyreenheder,

2)   husdyrtætheden overstiger 1,0 dyreenhed pr. ha eller

3)   virksomhederne samlet modtager mere end 25 t husdyrgødning eller anden organisk gødning i planperioden.

Stk. 4. Hvis virksomhederne, jf. stk. 3, er selvstændigt registrerede efter momsloven, kan virksomhederne dog registreres hver for sig.

Stk. 5. Andre, der driver momspligtig virksomhed med planteavl, husdyravl, skovbrug eller kombinationer heraf, jf. lovens bilag 1, kan anmelde sin virksomhed til registrering i det i stk. 1 nævnte register, hvis den årlige omsætning overstiger 20.000 kr.

Stk. 6. Til de registrerede virksomheder udstedes et bevis for registreringen. Beviset benyttes som dokumentation for retten til at købe afgiftsfri gødning. Som alternativ dokumentation kan benyttes direkte opslag i det i stk. 1 nævnte register, jf. stk. 9.

Stk. 7. Anmeldelse til registrering skal ske inden en dato fastsat af ministeren. Hvis virksomheden senere bliver registreringspligtig, skal anmeldelse til registrering dog ske senest 21 dage efter, at registreringspligten indtræder.

Stk. 8. Når virksomheden ikke længere har pligt til at være registreret, jf. stk. 2 og 3, eller den registrerede ikke længere ønsker sin virksomhed registreret, jf. stk. 5, kan den registrerede anmode om, at virksomheden afmeldes fra registeret med virkning fra førstkommende 1. august. Ved overdragelse eller ophør af virksomhed skal den registrerede inden 21 dage foretage afmeldelse fra registeret. Ministeren kan afmelde en virksomhed fra registeret fra førstkommende 1. august, hvis virksomhedens omsætning falder til under 20.000 kr. årligt.

Stk. 9. Den, der driver momspligtig handel med gødning, kan få adgang til ved opslag i det i stk. 1 nævnte register at konstatere, om en køber er berettiget til at købe afgiftsfri gødning eller ej.

Stk. 10. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om registerets opbygning, ajourføring, om anmeldelse til registrering og krav om dokumentation for, at betingelserne for optagelse i registeret er opfyldt, samt fastsætte regler for, hvilke oplysninger en anmeldelse til registrering skal indeholde. Desuden kan ministeren fastsætte nærmere regler om gødningshandleres adgang til oplysning om købere af afgiftsfri gødning.

Stk. 11. Ministeren fastsætter nærmere regler om, hvordan en dyreenhed skal opgøres.

§ 3. Lovens bestemmelser om plantedække, jf. kapitel 3, omfatter momspligtige virksomheder med en årlig omsætning på over 20.000 kr., som driver virksomhed med planteavl eller husdyravl eller kombinationer heraf, jf. lovens bilag 1, og som har et samlet areal på 10 ha eller derover. Ved opgørelse af arealet medregnes forpagtede og lejede arealer.

§ 4. Ved planperioden forstås perioden fra den 1. august til den 31. juli. Dyrkes afgrøder, der skal tilføres kvælstof efter den 31. juli, men inden den 30. september, og som skal høstes eller afgræsses inden den 31. december, forlænges planperioden til den 30. september. Afmeldes en virksomhed af det i § 2, stk. 1, nævnte register efter § 2, stk. 8, 2. pkt., løber planperioden dog kun til dato for afmeldelsens modtagelse.

Kapitel 2

Gødskning

§ 5. I planperioden må registreringspligtige eller registrerede virksomheders forbrug af kvælstof til gødningsformål, jf. §§ 10-14, ikke overstige virksomhedens kvote for kvælstof, jf. §§ 6-9.

§ 6. For planperioden skal virksomhedens samlede kvote for kvælstof beregnes som summen af kvoterne for de enkelte marker i virksomheden. For hver enkelt mark beregnes kvoten på grundlag af markens størrelse, afgrøde, forfrugten og afgrødens kvælstofnorm i det pågældende klimaområde og jordbonitet.

Stk. 2. Virksomhedens samlede kvote for kvælstof skal korrigeres efter kvælstofprognosen for planperioden.

Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter kvælstofnormer for afgrøderne ved standardudbytte for klimaområder, jordboniteter og særlige vandingsbehov, planperiodens kvælstofprognose og regler om, hvorledes markens størrelse og afgrøde fastsættes. Ministeren kan ved fastsættelse af kvælstofnormerne fastsætte forskellige normer for forskellige regioner i landet. Ministeren kan endvidere fastsætte regler for tildeling af en kvælstofnorm til hvede til brødfremstilling, herunder fastsætte en øvre grænse for det areal, som kan tildeles denne norm.

Stk. 4. For virksomheder, der driver gartneri, planteskoler, dyrkning af frugt og bær eller skovbrug, kan ministeren fastsætte afgrødernes kvælstofnormer, samt regler om beregning af virksomhedens samlede kvote for kvælstof.

§ 7. (Ophævet.)

§ 8. Virksomhedens samlede kvote for kvælstof kan korrigeres, hvis det forventede udbytte for en afgrøde afviger fra afgrødens fastsatte standardudbytte, jf. § 6, stk. 3. Korrektion for højere forventet udbytte kan alene ske, hvis der foreligger dokumentation for, at der i tidligere planperioder er høstet højere udbytter end standardudbyttet for den pågældende afgrøde.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om dokumentationen for højere forventede udbytter.

§ 9. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at virksomhedens kvælstofkvote for en mark efter ansøgning kan forhøjes, hvis der på grund af ekstreme vejrligstilfælde bortfyger eller udvaskes kvælstof. Ministeren kan herunder fastsætte regler om ansøgningens udformning og indhold.

§ 10. For planperioden skal virksomhedens samlede forbrug af kvælstof beregnes som summen af forbruget af kvælstof i husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning, jf. §§ 11, 11 a og 12, i anden organisk gødning end husdyrgødning, jf. § 13, og i handelsgødning, jf. § 14.

§ 11. Den totale mængde af kvælstof i husdyrgødning beregnes som virksomhedens produktion af kvælstof i husdyrgødning tillagt planperiodens primo- og fratrukket planperiodens ultimolager af kvælstof i husdyrgødning samt tillagt modtaget og fratrukket afsat kvælstof i husdyrgødning inden for planperioden, jf. stk. 4.

Stk. 2. Virksomhedens produktion af kvælstof i husdyrgødning beregnes på grundlag af normer for det totale indhold af kvælstof i husdyrgødning, virksomhedens gennemsnitsbesætning og staldsystemer. Produktionen af kvælstof i husdyrgødning kan korrigeres for afvigelser i ydelses- og produktionsniveau samt fodermængde og -sammensætning på grundlag af korrektionsfaktorer, jf. stk. 5, hvis afvigelserne kan dokumenteres ved driftbilag.

Stk. 3. Virksomhedens primolager af kvælstof i husdyrgødning fastsættes som den forudgående planperiodes ultimolager. Virksomhedens ultimolager af kvælstof i husdyrgødning fastsættes af virksomheden efter regler fastsat i medfør af stk. 5.

Stk. 4. Virksomheden kan fratrække kvælstof i husdyrgødning, jf. stk. 1, hvis husdyrgødningen er afsat til en registreret virksomhed, jf. § 2, til biogas- og fællesanlæg eller til forarbejdningsanlæg. Endvidere kan virksomheder, som har eget biogas- eller forarbejdningsanlæg, og som afsætter et gødningsprodukt herfra uden for virksomheden, trække kvælstoffet i det afsatte gødningsprodukt fra i virksomhedens samlede forbrug af kvælstof.

Stk. 5. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter nærmere regler om opgørelse af virksomhedens besætning, normer for det totale indhold af kvælstof i husdyrgødning, korrektion af normer på grund af afvigelser i ydelses- og produktionsniveau, indhold og udformning af aftaler m.v. om overførsel af husdyrgødning samt fastsættelse af virksomhedens ultimolager af kvælstof i husdyrgødning, herunder at virksomheder, der udbringer husdyrgødning i perioden 1. august-30. september, jf. § 4, 2. pkt., skal korrigere virksomhedens ultimolager pr. 31. juli for den mængde kvælstof, der er udbragt i perioden 1. august-30. september.

Stk. 6. Indholdet af kvælstof i afgasset biomasse, hvori indgår anden organisk gødning end husdyrgødning, beregnes efter regler fastsat af ministeren.

§ 11 a. Den totale mængde af kvælstof i forarbejdet husdyrgødning beregnes som leverandørens angivelse af den totale mængde kvælstof i den forarbejdede husdyrgødning, der er leveret til virksomheden i planperioden indtil den 31. juli, tillagt planperiodens primolager og fratrukket planperiodens ultimolager af forarbejdet husdyrgødning. Hertil lægges den mængde kvælstof i forarbejdet husdyrgødning, der i henhold til aftaler m.v. om overførsel af husdyrgødning er modtaget i planperioden.

Stk. 2. Virksomhedens primolager af kvælstof i forarbejdet husdyrgødning fastsættes som den forudgående planperiodes ultimolager. Virksomhedens ultimolager af kvælstof i forarbejdet husdyrgødning fastsættes af virksomheden efter regler fastsat af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Ministeren kan herunder fastsætte regler om, at virksomheder, der udbringer forarbejdet husdyrgødning i perioden 1. august – 30. september, jf. § 4, 2. pkt., skal korrigere virksomhedens ultimolager pr. 31. juli for den mængde kvælstof, der er udbragt i perioden 1. august – 30. september.

§ 12. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter for hver husdyrgødningstype den andel af den totale mængde af kvælstof i husdyrgødning, som skal anvendes ved beregning af forbruget af kvælstof i husdyrgødning.

Stk. 2. Ministeren fastsætter regler for den andel af den totale mængde af kvælstof i forarbejdet husdyrgødning, som skal anvendes ved beregning af forbruget af kvælstof i forarbejdet husdyrgødning.

Stk. 3. Ved blandinger af husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning og anden organisk gødning end husdyrgødning, herunder afgasset biomasse, fastsættes den andel, der skal anvendes ved beregning af forbruget af kvælstof, som gennemsnittet af de fastsatte andele for de enkelte gødningstyper vægtet i forhold til den totale mængde kvælstof i gødningstyperne. For afgasset biomasse kan andelen dog fastsættes som andelen for svinegylle.

§ 13. Den totale mængde af kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning beregnes som leverandørens angivelse af den totale mængde af kvælstof i den gødning, der er leveret til virksomheden i planperioden.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter regler for bestemmelse af kvælstofindholdet i anden organisk gødning end husdyrgødning. Ministeren fastsætter endvidere for hver type af anden organisk gødning end husdyrgødning den andel, som skal anvendes ved beregningen af forbruget af kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning samt regler om lageropgørelser for visse gødningsprodukter af denne type.

§ 14. Virksomhedens forbrug af kvælstof i handelsgødning beregnes som leverandørens angivelse af den totale mængde af kvælstof i den handelsgødning, der er leveret til virksomheden i planperioden indtil den 31. juli tillagt planperiodens primolager og fratrukket planperiodens ultimolager af kvælstof i handelsgødning.

Stk. 2. Virksomhedens primolager af kvælstof i handelsgødning fastsættes som den forudgående planperiodes ultimolager. Virksomhedens ultimolager af kvælstof i handelsgødning fastsættes af virksomheden efter regler fastsat af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Ministeren kan herunder fastsætte regler om, at virksomheder, der udbringer handelsgødning i perioden 1. august-30. september, jf. § 4, 2. pkt., skal korrigere virksomhedens ultimolager pr. 31. juli for den mængde kvælstof, der er udbragt i perioden 1. august-30. september.

§ 15. Hvis den registrerede før udløb af planperioden ophører med at eje eller have brugsret til et areal, hvortil der er en kvælstofkvote, jf. § 6, skal den registrerede virksomheds kvælstofforbrug på arealet beregnes, jf. §§ 10-14, for den forløbne del af planperioden. Den, der overtager arealet eller brugsretten hertil, skal, såfremt denne virksomhed er registreret efter § 2, have skriftlig oplysning om forbruget og kvoten. Forbruget og kvoten for den samlede planperiode henregnes herefter til den virksomhed, der har overtaget arealet eller brugsretten hertil, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Hvis skriftlig oplysning som nævnt i stk. 1, 2. pkt., ikke gives, henregnes kvælstofforbruget til den, der har overdraget arealet eller brugsretten hertil.

Stk. 3. Hvis et areal eller brugsretten hertil overdrages før udløbet af planperioden og kvælstofforbruget på arealet for den forløbne del af planperioden overstiger kvoten for det pågældende areal for hele planperioden, henregnes den del af kvælstofforbruget, der overstiger kvoten, til den, som har overdraget arealet eller brugsretten hertil, medmindre den, der overtager arealet eller brugsretten hertil, erklærer, at kvælstofforbruget kan henregnes til denne.

Stk. 4. Hvis den virksomhed, der overtager arealet eller brugsretten hertil før udløb af planperioden, ikke er registreret eller er registreringspligtig efter § 2, henregnes forbruget for den forløbne del af planperioden til den, som har overdraget arealet eller brugsretten hertil. Kvoten for den samlede planperiode henregnes til den virksomhed, der har overdraget arealet eller brugsretten hertil.

§ 16. Hvis den registrerede virksomhed før udløb af planperioden overdrager oplagret husdyrgødning, oplagret forarbejdet husdyrgødning eller anden organisk gødning, skal virksomheden opgøre en ultimobeholdning på overdragelsestidspunktet, jf. § 11, stk. 3. Oplysninger om ultimobeholdning gives skriftligt til den, der overtager den oplagrede husdyrgødning, den oplagrede forarbejdede husdyrgødning eller anden organisk gødning. Ultimobeholdningen henregnes til denne, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Hvis den virksomhed, der overtager ultimobeholdningen, ikke har fået skriftlig oplysning om ultimobeholdningen, fastsættes ultimolageret for den virksomhed, der overdrager ultimobeholdningen, til 0.

Stk. 3. På grundlag af ultimobeholdningen, jf. stk. 1-3, opgøres kvælstofforbruget for planperioden for den virksomhed, der overdrager den oplagrede husdyrgødning, den oplagrede forarbejdede husdyrgødning eller anden organisk gødning, for den forløbne del af planperioden indtil overdragelsestidspunktet.

§ 17. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler om den form, de i §§ 15 og 16 nævnte oplysninger skal have, om oplysningernes opdeling i forskellige gødningstyper, marker m.v., samt om hvordan oplysningerne skal kunne dokumenteres og kontrolleres.

Kapitel 3

Plantedække

§ 18. På 65 pct. af virksomhedens dyrkede eller udtagne arealer, dog ikke arealer, der anvendes til gartneri, herunder væksthusgartneri, skovbrug, frugtplantage eller planteskole, skal der etableres et plantedække med en eller flere af de afgrøder, der er nævnt i lovens bilag 2.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om efterafgrøder ud over det i stk. 1 nævnte krav, herunder om beregning af omfanget af det areal, hvorpå efterafgrøderne skal etableres, samt om, hvilke afgrøder der kan anvendes som efterafgrøder, og regler for dyrkning af disse.

Stk. 3. Ministeren kan for de virksomheder, som alene skal opfylde lovens krav om plantedække, jf. § 3, fastsætte regler om kontrol samt om, hvilke optegnelser virksomheden skal føre.

§ 19. Til opfyldelse af kravet i § 18, stk. 1, kan en virksomhed efter aftale med andre virksomheder, der er omfattet af § 3, medregne arealer under disse, hvis

1)   arealerne er udlagt med afgrøder nævnt i lovens bilag 2,

2)   afstanden fra driftslederens bolig til arealerne ad den benyttede vej ikke overstiger 5 km og

3)   aftalen er indgået skriftligt før 1. september i det år, hvor plantedækket skal være etableret.

Stk. 2. Kravet i § 18, stk.1, kan, for så vidt angår indtil 20 pct. af virksomhedens dyrkede eller udtagne arealer, opfyldes ved nedmuldning af halm fra korn- og rapsafgrøder. Til erstatning for 1 ha udlagt med afgrøder nævnt i lovens bilag 2 skal der nedmuldes halm på mindst 1,6 ha. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse. Et areal, hvorpå der både er nedmuldet halm og etableret plantedække med afgrøder i overensstemmelse med lovens bilag 2, kan kun medregnes en gang med henblik på opfyldelse af kravet i § 18, stk. 1.

§ 20 . Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan i særlige tilfælde og efter skriftlig ansøgning tillade, at en virksomhed fraviger bestemmelsen i § 18.

Stk. 2. Ministeren kan endvidere i særlige tilfælde bestemme, at bestemmelsen i § 18, stk. 1, kan fraviges i hele landet eller dele heraf.

Kapitel 4

Planlægnings- og regnskabskrav

§ 21. Virksomheder, der er omfattet af § 2, skal for hver planperiode udarbejde en markplan og en gødningsplan for dyrkede og udtagne arealer.

Stk. 2. Markplanen skal for hver mark angive den planlagte dyrkningsmæssige anvendelse, jf. kapitel 2, og etablering af plantedække, jf. kapitel 3.

Stk. 3. Den del af markplanen, der omfatter marker, hvor der er etableret et plantedække, jf. kapitel 3, eller som er udtaget af driften samt det samlede areal, der planlægges udtaget eller dyrket, skal udarbejdes senest den 1. september i den pågældende planperiode. Den resterende del af markplanen skal foreligge senest den følgende 31. marts.

Stk. 4. Gødningsplanen skal foreligge senest den 31. marts i den pågældende planperiode og angive

1)   virksomhedens planlagte, samlede kvote for kvælstof, herunder de enkelte markers kvote for kvælstof, jf. §§ 6-9, samt de enkelte markers behov for fosfor,

2)   virksomhedens planlagte forbrug af kvælstof i husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning og anden organisk gødning end husdyrgødning, jf. §§ 10-13, og

3)   virksomhedens planlagte forbrug af kvælstof i handelsgødning, jf. § 14.

Stk. 5. Ændringer i planerne, jf. stk. 1-4, som følge af ændret valg af afgrøder, kvælstofprognosen, jf. § 6, eller forhold, der er omfattet af § 9, skal registreres i planerne, inden der disponeres efter disse. Andre ændringer skal registreres senest 7 dage efter, at de er gennemført. Dato for udarbejdelse af planen samt ændringer i denne skal fremgå af planen.

Stk. 6. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter nærmere regler om mark- og gødningsplanens udformning og indhold.

§ 22. Virksomheden skal hvert år udarbejde gødningsregnskab for den afsluttede planperiode og indsende en underskrevet kopi heraf til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri senest den følgende 31. marts. Ved afmeldelse fra det i § 2, stk. 1, nævnte register, jf. § 2, stk. 8, skal virksomheden senest ved udgangen af den 6. måned efter afmeldelsen udarbejde gødningsregnskab for den forløbne del af planperioden og inden samme dato indsende en underskrevet kopi heraf til ministeren.

Stk. 2. Gødningsregnskabet skal opgøres på grundlag af virksomhedens mark- og gødningsplan, jf. § 21, og angive

1)   virksomhedens samlede kvote for kvælstof, jf. §§ 6-9, og virksomhedens samlede forbrug af kvælstof, jf. §§ 10-14,

2)   besætningsstørrelse opgjort i antal dyreenheder og det samlede areal med et gødningsbehov,

3)   virksomhedens samlede areal, hvorpå der er etableret et plantedække, og det samlede areal, hvorpå der er etableret efterafgrøder, jf. kapitel 3, og

4)   oplysninger om virksomhedens aftaler om forpagtning til brug for udbringning af husdyrgødning og om virksomhedens husdyrgødningsaftaler.

Stk. 3. Ministeren fastsætter regler om gødningsregnskabers udformning og indhold, opbevaring af bilag m.v. samt regler om opgørelsen af arealer med gødningsbehov.

§ 23. Mark- og gødningsplanen samt gødningsregnskabet skal udarbejdes på et skema, der er udarbejdet af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Stk. 2. Ministeren kan godkende andre skemaer, herunder skemaer, der er baseret på edb-programmer.

Stk. 3. Mark- og gødningsplanerne samt gødningsregnskabet skal opbevares i mindst 5 år.

Kapitel 5

Gødningsleverandører

§ 24. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter regler om, at virksomheder, som sælger eller afgiver kvælstofholdig gødning, skal indberette, hvortil der er afsat gødning, herunder den afsatte gødningstype og -mængde, samt kvælstofindholdet i den afsatte mængde. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at biogas- og fællesanlæg samt forarbejdningsanlæg skal indberette, hvorfra de modtager gødning, herunder gødningstypen og -mængden, samt kvælstofindholdet i den modtagne gødning.

§ 24 a. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler for anlæg til forarbejdning af husdyrgødning og for forarbejdet husdyrgødning.

Kapitel 6

Administration af loven

§ 25. Afgørelser efter loven træffes af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Stk. 2. Ministeren fører tilsyn med, at der ikke sker overtrædelse af loven eller regler fastsat i medfør heraf.

§ 26. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler, hvorefter visse afgørelser truffet efter regler fastsat i henhold til § 6, stk. 3, 3. pkt., kan træffes af et privat organ. Ministeren fastsætter samtidig regler om det private organs sagsbehandling og om instruktion og tilsyn.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte afgørelser kan indbringes for ministeren inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt klageren. Afgørelsen skal indeholde oplysning om klageadgang og om fristen herfor. Ministeren kan ændre afgørelsen, uden at der foreligger klage.

Stk. 3. Ministeren kan henlægge sine beføjelser efter loven til en institution under ministeriet. Ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over denne myndigheds afgørelser, herunder om, at klage ikke skal kunne indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedens adgang til at genoptage en sag efter, at der er indgivet klage

§ 27. Virksomheder, der er omfattet af loven, skal efter anmodning fra ministeren for fødevarer,   landbrug og fiskeri eller den, ministeren bemyndiger hertil, give alle oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for kontrollen, herunder til afgørelse af, om et forhold falder ind under lovens regler.

§ 28. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri eller den, ministeren bemyndiger hertil, har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til virksomheder, der er omfattet af loven, for at udøve de beføjelser, loven eller regler fastsat i medfør heraf tillægger ministeren. Efter samme regler har ministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, adgang til hos virksomhederne på stedet at gennemgå deres regnskaber og forretningsbøger m.v. I det omfang de nævnte oplysninger er registreret elektronisk, omfatter adgangen til dem også elektronisk adgang hertil. Ministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, kan udtage prøver til undersøgelser uden at skulle betale herfor. Virksomhedens ejer og de hos denne ansatte skal yde ministeren eller den, ministeren bemyndiger hertil, fornøden vejledning og hjælp ved kontrollen.

Kapitel 7

Straffebestemmelser

§ 29. Med bøde straffes den, der overtræder § 2, stk. 2, stk. 3 og stk. 7, 2. pkt., § 5, § 18, stk. 1, § 21, stk. 1-5, § 22, stk. 1 og 2, § 23, stk. 1 og 3, § 24 og § 27, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2. Ved fastsættelsen af bøder for overtrædelse af § 5 udmåles en skærpet bøde med udgangspunkt i overtrædelsens omfang målt i kg kvælstof og i kg kvælstof pr. ha.

Stk. 3. I regler, der fastsættes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i reglerne.

Stk. 4. Forældelsesfristen for overtrædelse af lovens bestemmelser eller regler udfærdiget i medfør af loven er 4 år.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 30. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri eller den, ministeren bemyndiger dertil, tilkendegive den pågældende, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, hvis den pågældende erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen i retsplejelovens § 831, stk. 1, nr. 2 og 3, om indholdet af et anklageskrift tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelsen inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Kapitel 8

Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 31. Loven træder i kraft den 1. august 1998. § 2 træder dog i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 7, stk. 5, nr. 3, i lov om landbrugsejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 769 af 24. august 1994, ophæves. Nr. 4 og 5 bliver herefter nr. 3 og 4.

Stk. 3. Regler, der er udstedt i medfør af den i stk. 2 nævnte bestemmelse, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler udstedt i medfør af denne lov.

§ 32. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter med henblik på den planperiode, som en virksomhed for første gang er registreret i, regler om beregning af virksomhedens primolager af kvælstof i husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning, jf. §§ 11 og 11 a, samt visse gødningsprodukter af anden organisk gødning end husdyrgødning, jf. § 13, stk. 2, 2. pkt., regler om opgørelse af virksomhedens primolager af kvælstof i handelsgødning, jf. § 14, samt regler om bestemmelse af forfrugt, jf. § 6.

Stk. 2. Ministeren fastsætter overgangsregler for virksomheder, der har forlænget planperiode 1997/98 i henhold til § 5 i bekendtgørelse nr. 624 af 15. juli 1997 om jordbrugets anvendelse af gødning.

§ 33. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Lov nr. 455 af 7. juni 2001 er trådt i kraft den 1. juli 2001. Ved loven er § 6, stk. 3, og § 26 ændret.

 

Lov nr. 1085 af 19.december 2001 er trådt i kraft den 21. december 2001. Ved loven er § 20, stk. 2, tilføjet.

 

Lov nr. 370 af 6. juni 2002 er trådt i kraft den 1. juli 2002. Ved loven er regler om eftervirkning af husdyrgødning ophævet, og der er indført regler om forarbejdet husdyrgødning, jf. ændringer af § 7, § 10, § 11, stk. 4, § 11 a, § 12, § 13, stk. 2, § 16, stk. 1, § 21, stk. 4, § 24, § 24 a og § 32, stk. 1. Endvidere er der ved ændring af § 29, stk. 1, indført sanktionsmulighed for manglende overholdelse af lovens § 2, stk. 7, 2. pkt.

 

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 2. juli 2002

Mariann Fischer Boel

/Poul Arne Iversen


Bilag 1

Momspligtige virksomheder omfattet af loven

Branchekoder:

01

 

 

 

Landbrug, jagt m.v.

 

 

01.1

 

 

Planteavl

 

 

01.11

 

Agerbrug

 

 

 

01.11.10

Kornavl

 

 

 

01.11.90

Agerbrug i øvrigt

 

 

01.12

 

Gartnerier og planteskoler

 

 

 

01.12.10

Gartnerier

 

 

 

01.12.20

Planteskoler

 

 

01.13

01.13.00

Dyrkning af frugt og bær

 

 

 

 

 

 

01.2

 

 

Husdyravl

 

 

01.21

 

Kvægavl

 

 

 

01.21.10

Malkekvæghold

 

 

 

01.21.90

Anden kvægavl

 

 

01.22

 

Heste-, fåre- og gedeavl

 

 

 

01.22.10

Stutterier

 

 

 

01.22.20

Fåre- og gedeavl

 

 

01.23

01.23.00

Svineavl

 

 

01.24

01.24.00

Fjerkræavl

 

 

01.25

 

Anden husdyravl

 

 

 

01.25.10

Pelsdyravl

 

 

 

01.25.90

Opdræt af andre dyr

 

 

 

 

 

 

01.3

01.30

01.30.00

Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift)

 

 

 

 

 

02

02.0

 

 

Skovbrug

 

 

02.01

02.01.00

Skovbrug

 Bilag 2

Plantedække

 

 

Afgrøder, der kan anvendes:

 

Vintersæd

 

- Vinterhvede

 

- Vinterrug

 

- Vinterbyg

 

- Vintertriticale

 

 

Majs

- Fodermajs

 

 

Græsmarksafgrøder

- Græsarter og kløverarter i græsmarksblandinger

 

- Lucerne

 

- Vedvarende græsarealer

 

- Italiensk rajgræs til foderbrug

 

 

Rodfrugter

- Roer

 

- Fabriks- og industrikartofler

 

 

Frøafgrøder

- Frøgræs

 

- Kløverfrø og anden bælgsædsfrø

 

- Vinterraps

 

- Solsikker

 

- Roefrø

 

- Kommen

 

- Havefrø og medicinalafgrøder

 

 

Grønt, frugt og bær

- Sildige frilandsgrøntsager

 

- Frugt- og bærkulturer

Juletræer og pyntegrøntkultur

 

 

 

 

Efterafgrøder

Alle dyrkede afgrøder med vækst om efteråret, der anvendes som mellemafgrøder, og som nedvisnes eller nedpløjes. Etableringen af efterafgrøder skal ske efter normale driftsmæssige principper, således at efterafgrøden kan udvikle sig bedst muligt. Normale driftsmæssige principper indbefatter bl.a. et kvælstofbehov på 0 kg N/ha.

Andre afgrøder

Afgrøder, der kan sidestilles med de ovenfor anførte.

Udtagne arealer

Arealer, der er udtaget af driften, og som giver ret til støtte efter Det Europæiske Fællesskabs rådsforordning 1765/92 1)  om indførelse af en støtteordning for producenter af visse markafgrøder, kan medregnes som grønne marker.

Nedpløjning

Arealer udlagt med græsmarksefterafgrøder, frøafgrøder og efterafgrøder kan ikke medregnes, hvis de nedpløjes før den 20. oktober.

 


1) Nu rådsforordning nr. 1251/1999.

Officielle noter