Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan om International handel og økonomisk samarbejde på merkonomkursus


FORMÅL ;

- at bibringe deltagerne forståelse af sammenhængen mellem den danske økonomi og udlandets økonomi.

- at bibringe deltagerne forståelse af de økonomiske faktorer, der bestemmer størrelsen og udviklingen af Danmarks udenrigshandel og markedsandele.

- at bibringe deltagerne kendskab til Danmarks placering i det internationale organisationssamarbejde og dets betydning for det internationale handelssamarbejde.

- at bibringe deltagerne forståelse af og interesse i (via dagspressen, tidsskrifter og lign.) at følge udviklingen i faget og omsætte disse udviklingstendenser til brug for deres aktuelle og fremtidige erhvervsdeltagelse.

 

                          VEJL. 

 INDHOLD OG OMFANG:                TIMER   DYBDE 

 ------------------------------------------------------------------- 

 1. INTERNATIONAL ARBEJDSDELING OG HANDEL       4     B 

 2. DET ØKONOMISKE KREDSLØB OG NATIONALREGNSKABET 

   I RELATION TIL UDLANDET              4     B 

 3. DEN DANSKE BETALINGSBALANCE            6     C 

 4. VALUTAMARKEDET                  6     C 

 5. ØKONOMISKE MIDLER TIL PÅVIRKNING 

   AF BETALINGSBALANCEN               8     C 

 6. BETALINGSSÆDVANER OG FINANSIERING 

   I UDENRIGSHANDELEN                4     B 

 7. DANMARKS PLACERING I EF              6     C 

 8. EF's INDUSTRIPOLITIK               3     C 

 9. EF's LANDBRUGS- OG FISKERIPOLITIK         2     C 

 10. EF-AFTALER MED TREDIELANDE            3     B 

 11. HANDELSHINDRINGER                 5     C 

 12. FORBRUGEREN I EF                 1     A 

 13. ANDRE INTERNATIONALE ORGANISATIONER        2     B 

 14. U-LANDENES PLACERING I DEN INTERNATIONALE HANDEL 2     B 

 15. INTERNATIONALE ARBEJDSKRAFTBEVÆGELSER 

   OG EF's SOCIAL- OG REGIONALPOLITIK        1     B 

 16. TRANSPORT OG KOMMUNIKATION            1     A 

 17. ENERGIPOLITISK SAMARBEJDE             1     B 

 18. MILJØPOLITIK                   1     A 

 VÆGTNlNG : 

 A . Eleven skal være orienteret om emnet. 

 B : Eleven skal have opnået forståelse af og kendskab til emnet. 

 C : Eleven skal have opnået indsigt i og dybere kendskab til emnet 

  og kunne anvende sin viden i afvigende kombinationer. 

                          VEJL. 

 INDHOLD OG OMFANG:                TIMER   DYBDE 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. INTERNATIONAL ARBEJDSDELING OG HANDEL       4     B 

 ------------------------------------------------------------------- 

 1.1.  Årsager til international handel 

 1.2.  Den internationale handel 

 1.2.1. Import/eksport: størrelse, lande og markeder 

 1.2.2. Interbranchehandel/intrabranchehandel 

 1.3.  Nye markeder/vækstområder 

 1.3.1. NIC-lande, ASEAN, U-lande og Østlande 

 1.4.  Dansk erhvervslivs placering 

 1.4.1. Den danske erhvervsstruktur og udenrigshandel 

 1.4.2. Nye markeder/vækstområder i relation til 

    Danmarks udenrigshandel 

 1.4.3. Strategi og udfordringer 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. DET ØKONOMISKE KREDSLØB OG NATIONALREGNSKABET 

  I RELATION TIL UDLANDET              4     B 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2.1.  Det økonomiske kredsløb 

 2.1.1. Relationerne mellem den nationale 

    og internationale økonomi 

 2.2.  Forsyningsbalancen 

 2.2.1. Udbud fra hjemmemarkedet og eksportmarkedet 

 2.2.2. Efterspørgsel fra hjemmemarkedet og eksportmarkedet 

 2.2.  Sammenhæng mellem opsparing, investeringer og 

    saldoen på betalingsbalancens løbende poster 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. DEN DANSKE BETALINGSBALANCE            6     C 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3.1.   Betalingsbalancens løbende poster 

 3.1.1.  Handelsbalancen 

 3.1.1.1. Opgørelsesmetoder 

 3.1.1.2. Bytteforhold og priselasticitet 

 3.1.2.  Øvrige løbende poster 

 3.2.   Kapitalposter 

 3.3.   Kapitalbalancen 

 3.3.1.  Sammenhæng mellem betalingsbalancen og kapitalbalancen 

 3.3.2.  International likviditet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4. VALUTAMARKEDET                   6     C 

 --------------------------------------------------------------------- 

 4.1.   Valutakurser/valutakursdannelsen 

 4.2.   Flydende/faste valutakurser 

 4.3.   Valutakurssystemer og valutakurspolitik 

 4.3.1.  IMF 

 4.3.1.1. Baggrund, funktion og deltagerkeds 

 4.3.2.  EMS-samarbejdet 

 4.3.2.1. Baggrund, udformning og deltagerkreds 

 4.3.2.2. Danmarks deltagelse i EMS-samarbejdet 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5. ØKONOMISKE MIDLER TIL PÅVIRKNING 

  AF BETALINGSBALANCEN                8     C 

 --------------------------------------------------------------------- 

 5.1. Betalingsbalancepolitik 

 5.2. Inflationens årsager og virkninger 

 5.3. Balanceproblemer i dansk økonomi 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6. BETALINGSSÆDVANER OG FINANSIERING I UDENRIGSHANDELEN 

                            4     B 

 --------------------------------------------------------------------- 

 6.1. Internationale kapitaloverførsler/valutabestemmelser 

 6.2. Den indenlandske kreditpolitiks indflydelse på 

   kapitaloverførsel 

 6.3. Kommercielle kreditter og særlige 

   finansieringsmuligheder/garantier 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7. DANMARKS PLACERING I EF              6     C 

 --------------------------------------------------------------------- 

 7.1.   EF-institutionerne og deres udvikling 

 7.2.   EF's budget 

 7.2.1.  Indtægter 

 7.2.2.  Udgifter og opgaver 

 7.2.3.  Budgetproblematik 

 7.2.3.1. Fremtidige opgaver og deres finansiering 

 7.2.3.2. Budgetstrid og byrdefordeling 

 7.3.   Beslutningsprocessen i EF 

 7.3.1.  Beslutningsprocessen i relation til det indre marked 

 7.4.   Beslutningsformer 

 7.5.   Den hjemlige beslutningsproces i 

     relation til EF initiativer 

 7.6.   Danske interesseorganisationers 

     indflydelse på beslutningsprocessen 

 7.7.   Harmoniseringsbestræbelser og økonomisk union 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8. EF's INDUSTRIPOLITIK                3     C 

 --------------------------------------------------------------------- 

 8.1. De truede industrier 

 8.2. Vækstindustrier 

 8.3. Industripolitikken i EF (Colonna-rapporten)/ 

    nye initiativer 

 8.4. Offentlige indkøb 

 8.5. Harmonisering af selskabsretten 

 8.6. Samarbejde mellem virksomheder/»ægteskabsbureauet« 

 8.7. Statsstøtte/investeringsstøtte 

 8.8. Konkurrencepolitik 

 8.9. EIB - formål/projektfinansieringsprocedure 

 8.10. EUF - virksomhedernes informationskilder vedrørende 

    projekter og kontrakter 

 8.11. NIC-midler (Ortoli-faciliteten) 

 -------------------------------------------------------------------- 

 9. EF's LANDBRUGS- OG FISKERIPOLITIK         2     C 

 ------------------------------------------------------------------- 

 9.1. Markedsordninger 

 9.2. Pris- og strukturpolitik 

 9.3. Nye markeder 

 -------------------------------------------------------------------- 

 10.  EF-AFTALER MED TREDIELANDE            3     B 

 --------------------------------------------------------------------- 

 10.1. Aftaletyper 

 10.2. Rest-EFTA-landene 

 10.3. Middelhavslandene 

 10.4. Comecon-landene 

 10.5. Lome-landene 

 10.6. Aftaler med internationale organisationer, herunder GATT 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11. HANDELSHINDRINGER                 5     C 

 --------------------------------------------------------------------- 

 11.1. Typer af handelshindringer, såvel deres udbredelse indenfor 

    EF som mellem EF og tredie lande 

 11.2. Kendskab til EF's direktiver på området 

 11.3. EF og GATT-aftalen om tekniske handelshindringer 

 11.4. Bestræbelserne på at styrke den fælles handelspolitik 

 11.5. Væksten i modkøbsforretninger 

 -------------------------------------------------------------------- 

 12. FORBRUGEREN I EF                 1     A 

 --------------------------------------------------------------------- 

 12.1. EF's forbrugerpolitiske handlingsprogram 

 12.2. Direktiver vedrørende beskyttelse 

    af forbrugernes sikkerhed 

 12.3. Direktiver om produktansvar 

 --------------------------------------------------------------------- 

 13. ANDRE INTERNATIONALE ORGANISATIONER        2     B 

 --------------------------------------------------------------------- 

 13.1.   FN 

 13.1.1.  FN-systemet 

 13.1.1.1. Baggrund, hovedformål og struktur 

 13.1.2.  IBRD, IDA, IFC, UNCTAD, UNDP og FAO samt IMF 

 13.1.2.1. Formål, deltagerkreds og funktion 

 13.2.   OECD 

 13.2.1.  Baggrund og formål 

 13.2.2.  Deltagerkreds og funktion 

 13.3.   COMECON 

 13.3.1.  Baggrund og formål 

 13.3.2.  Deltagerkreds og funktion 

 --------------------------------------------------------------------- 

 14. U-LANDENES PLACERING I DEN INTERNATIONALE HANDEL 2     B 

 --------------------------------------------------------------------- 

 14.1. Gælds- og finansieringsproblemer 

 14.2. IMF og Verdensbankgruppen 

 14.3. EF's Lome-konvention 

 14.4. EF's øvrige bistandspolitik 

 14.5. Dansk U-landspolitik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 15. INTERNATIONALE ARBEJDSKRAFTBEVÆGELSER 

   OG EF's SOCIAL- OG REGIONALPOLITIK        1     B 

 --------------------------------------------------------------------- 

 16. TRANSPORT OG KOMMUNIKATION            1     A 

 --------------------------------------------------------------------- 

 17. ENERGIPOLITISK SAMARBEJDE             1     B 

 ------------------------------------------------------------------- 

 17.1. OPEC 

 17.2. IEA 

 17.3. EF's energipolitik 

 --------------------------------------------------------------------- 

 18. MILJØPOLITIK                   1     A 

 --------------------------------------------------------------------- 

HJEMMEOPGAVER :

Der stilles 12 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt eksamenssæt.

IKRAFTTRÆDELSE M.V. :

Læreplanen har virkning fra den 1. august 1987. Samtidig ophæves læreplan 13.01/03.79 for faget lnternational handel og økonomisk samarbejde på handelsskolernes statskontrollerede specialkursus.

P.d.v.

e.b.

Erik Nexlemann

underv.insp.

Officielle noter

Ingen